ဖခမည္းေတာ္ကို သတ္ေသာ သားေတာ္မင္းရဲဒိဗၺ

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းကုိ သားေတာ္ မင္းရဲဒိဗၺမွ လုပ္ၾကံသျဖင့္ သက္ေတာ္ ၅၁ တြင္ နတ္ရြာစံေလ၏။ မင္းၾကီးတြင္ မိဖုရားမွ ဖြားျမင္ေသာ သားေတာ္မရွိ။ ကုိယ္လုပ္ေတာ္ေမာင္းမမွ ဖြားျမင္ေသာ သားေတာ္မ်ား သာရွိေလ၏။ ထုိကုိယ္လုပ္ေတာ္မ်ားသည္ မိဖုရားမဟုတ္သျဖင့္ မင္းၾကီးသည္ အိမ္ေရွ႔စံရာထူးကို မည္သူကုိမွ ေပးအပ္ထားျခင္းမရွိေပ။ မင္းၾကီးနတ္ရြာစံေသာ္ နန္းေတာ္တြင္ မည္သူ႔ကိုနန္းတင္ရန္ အမတ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၾကေလ၏။ မင္းရဲဒိဗၺကို ေထာက္ခံေသာ အမတ္မ်ားေသာေၾကာင့္
မင္းရဲဒိဗၺသည္ ဟံသာ၀တီယာယီနန္းေတာ္တြင္ဘုရင္အျဖစ္ ဘိသိတ္ခံေလ၏။ 

Share: