သားေတာ္လုပ္ၾကံသျဖင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း နတ္ရြာစံျခင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ရခုိင္ဘုရင္၏ စာသံေၾကာင့္ေဒါသအမ်က္ထြက္ကာ ရခုိင္သုိ႔ ခ်ီရန္ ရာဇသၾကၤ ဘြဲ႔ရအမတ္ကုိ စစ္ကဲမွဴ းခန္႔ျပီး စစ္အင္အား ငါးေသာင္းျဖင့္ သံတြဲသုိ႔ခ်ီတက္ေစေလ၏။ သံတြဲစားလည္း ခ်ီတက္လာေသာ အင္း၀တပ္မ်ားကို ခုခံေလ၏။သုိ႔ေသာ္လည္း အင္အားမမွ်တသျဖင့္ သံတြဲျမိဳ႔ရုိးပ်က္ကာ သံတြဲကို ရေလ၏။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း သံတြဲစားကိုသာ ဖမ္းျပီး ျပန္လာရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေလ၏။

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ စစ္သည္မ်ားစစ္ပန္းေနသျဖင့္ စစ္ခ်ီျခင္းမျပဳဘဲ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ ေဟာင္းရွိ
ေစတီေတာ္မ်ားကို ျပဳျပင္ေလ၏။ ပုညေစတီ ဘုရားရွင္ကိုလည္း ေရႊသကၤန္းကပ္ေတာ္မူ၏။ ေအဒီ ၁၆၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ တြင္ မဏိပူရအေနာက္ဘက္ရွိ ကခ်ာျပည္ေထာင္ မွ သံအဖြဲ႔မ်ား သံလ်င္သုိ႔ေရာက္လာ
ေၾကာင္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔သတင္းပို႔သျဖင့္ အခမ္းအနားျဖင့္ ၾကိဳရန္ အမိန္႔ေတာ္ျပန္ေလ၏။

ထုိေနာက္ ေဂၚကြန္းဒါး ျပည္ေထာင္ (Golconda Kingdom-India) မွ သံအဖြဲ႔လည္းထပ္မံ
 ေရာက္လာျပန္၏။ ထုိႏွစ္ထဲတြင္ ဂုိအာရွိ ေပၚတူဂီဘုရင္ခံ Goa Viceroy ၏သံအဖြဲ႔လည္း အင္း၀ သုိ႔ ေရာက္လာျပန္၏။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း သံအမတ္မ်ားကို အခမ္းအနားျဖင့္ ၾကိဳဆုိေလ၏။

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ က်ိဳဳင္းတံုေစာ္ဘြား၏ ပန္ၾကားမူျဖင့္ က်ိဳင္းရုံးႏွင့္က်ိဳင္းေခါင္းကို ခ်ီတက္တုိက္ခိုက္ သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ထုိေနာက္ ထုိနယ္မ်ားကို က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြားလက္ေအာက္တြင္ထားကာ
ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလ၏။ က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြားလည္း မိမိ၏သမီးေတာ္မင္းသမီးကို အေနာက္ဘက္လြန္မင္း
ႏွင့္လက္ဆက္ေစေလ၏။

ထုိေနာက္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလ၏။ မင္းၾကီး၏ ေဗဒင္တတ္တုိ႔မင္းၾကီးဇာတာမေကာင္းဟု ေဟာၾက သျဖင့္ ဇာတာေကာင္းေစရန္ ဟံသာ၀တီတြင္ ယာယီနန္းေဆာက္ကာ ေနေလ၏။ ထုိအခ်က္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး သားေတာ္ မင္းရဲဒိဗၺမွ လုပ္ၾကံသျဖင့္ နတ္ရြာစံေလ၏။ လုပ္ၾကံရျခင္းအေၾကာင္းမွ မင္းၾကီးက်ိဳင္းတံုမွအျပန္ လက္ထပ္လာေသာ ဂုံရွမ္းမင္းသမီးကို မင္းရဲဒိဗၺမွ ခ်စ္ၾကိဳက္ကာ မင္းသမီးႏွင့္ နီးစပ္ ေအာင္ၾကိဳးစားေလ၏။ 

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ အသက္ၾကီးသူျဖစ္ရာ တုိင္းျပည္အေရးမ်ားျပားျပီး မိမိ၏ မိဖုရားမ်ားအေရးကို သိပ္ဂရုမျပဳမိေခ်။ မင္းသားမွ ေန႔တုိင္းလာျပီး ပုိးပန္းသျဖင့္ မင္းသမီးႏွင့္ ခ်စ္ၾကိဳက္ၾကျပီး ၀မ္းတြင္ ကုိယ္၀န္ရွိ ေလ၏။ မိ္န္းမစိုးတုိ႔လည္း ထုိအေၾကာင္းကို ဘုရင္ထံ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။ မင္းၾကီးလည္း ဂုံရွမ္းမင္းသမီးကို ေခၚကာ အေၾကာင္းအမွန္ကို ေမးေလ၏။ မင္းသမီးလည္း ေၾကာက္သျဖင့္ အမွန္အတုိင္း ေလွ်ာက္တင္၏။ 

ထုိအခါ မင္းၾကီးလည္း သားေတာ္ကို ေခၚျပီး စစ္ေဆးရာ သားေတာ္မွ ထုိမင္းသမီးကို မိမိ၏ ႏွလံုးသား ျဖင့္ ခ်စ္ၾကိဳက္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေလွ်ာက္တင္ရာ မင္းၾကီးမွ ဘာမွမေျပာဘဲ အတြင္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ေလ၏။ ထုိသည္ကို မင္းရဲဒိဗၺမွ မင္းၾကီးအျပစ္ေပးမည္ကို ေၾကာက္သျဖင့္ မင္းၾကီး ယာယီနန္းတြင္ စံေနစဥ္ မိမိ၏ တပ္သားမ်ားကို တိတ္တဆိတ္ မင္းၾကီးအေဆာင္ကို ၀င္ေရာက္စီးနင္းေစျပီး လုပ္ၾကံေစသျဖင့္ နတ္ရြာစံေလ၏။ 


Share:

No comments:

Post a Comment