သားေတာ္လုပ္ၾကံသျဖင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း နတ္ရြာစံျခင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ရခုိင္ဘုရင္၏ စာသံေၾကာင့္ေဒါသအမ်က္ထြက္ကာ ရခုိင္သုိ႔ ခ်ီရန္ ရာဇသၾကၤ ဘြဲ႔ရအမတ္ကုိ စစ္ကဲမွဴ းခန္႔ျပီး စစ္အင္အား ငါးေသာင္းျဖင့္ သံတြဲသုိ႔ခ်ီတက္ေစေလ၏။ သံတြဲစားလည္း ခ်ီတက္လာေသာ အင္း၀တပ္မ်ားကို ခုခံေလ၏။သုိ႔ေသာ္လည္း အင္အားမမွ်တသျဖင့္ သံတြဲျမိဳ႔ရုိးပ်က္ကာ သံတြဲကို ရေလ၏။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း သံတြဲစားကိုသာ ဖမ္းျပီး ျပန္လာရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေလ၏။

Share: