ဇင္းမယ္စစ္ပြဲအျပီး ရခုိင္သုိ႔ ထပ္မံစစ္ခ်ီရျခင္းအေၾကာင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းမွ ဇင္းမယ္သုိ႔ ခ်ီတက္သြားေၾကာင္း ယုိးဒယားမင္းၾကားသိလွ်င္ တနသၤာရီသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္လာ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း တနသၤာရီတြင္ မင္းရဲသီဟသူ ႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္ထင္ ဦးေဆာင္ေသာ အင္း၀တပ္မ်ားမွ အျပင္းအထန္ခုခံေလရာ ယုိးဒယားမင္းမွ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲ တပ္ပ်က္ကာ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားရေလ၏။

ထုိသတင္းကို အေနာက္ဘက္လြန္မင္းၾကားလွ်င္ သေဘာက်သျဖင့္ မင္းရဲသီဟသူကို ခ်ီးေျမွာက္ေလ၏။ အင္း၀တပ္မ်ား ဇင္းမယ္သုိ႔ ခ်ီတက္လာေၾကာင္းကို သိေသာဇင္းမယ္ဘုရင္သည္ လင္းဇင္းမွ စစ္ကူအေျမွာက္အမ်ားေခၚယူားကာ ျမိဳ႔ကို အခုိင္အမာလုပ္ျပီး အေနာက္ဘက္လြန္မင္းအလာကို ေစာင့္ ေန
ေလ၏။

ဇင္းမယ္ျမိဳ႔ကိုေရာက္ေသာ္ ေရွးဘုရင္တုိ႔လုပ္ထံုးအတုိင္းကို ျမိဳ႔ကို ၀ုိင္းရံထားေလ၏။ ေလးလေလာက္ၾကာ
ေသာ္ အစာေရဆာ မလုံေလာက္သျဖင့္ မွဴ းမတ္မ်ားကိုေခၚကာ တုိင္ပင္ေလ၏။ ထိုအခါ ဗဒံုစားမွ မက်န္းမာ သူမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ျပန္ေစ၊ က်န္းမာသူမ်ားကို ဇင္းမယ္ျမိဳ႔ရုိးထက္ၾကီးေအာင္ ေျမျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ
 ျမိဳ႔ရုိးၾကီးမ်ားကို ေဆာက္ေစကာ ထုိျမိဳ႔ရုိးၾကီးမ်ားမွ တံတားဖြဲ႔ျပီး ၀င္တုိက္ပါမည္ ဟု ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ထုိအၾကံကို ဘုရင္မွ သေဘာက်သျဖင့္ ဗဒံုစားကုိ တာ၀န္ေပးေလ၏။ ဗဒံုစားလည္း လင္းဇင္းျမိဳ႔ရုိးသမွ် ၾကီး ေအာင္ေျမၾကီးမ်ားကို ဖုိ႔ေစေလသည္။ ထုိသုိ႔ ၾကီးမားေသာ ျမိဳ႔ရုိးကုိ ဇင္းမယ္အမတ္မ်ားေတြ႔လွ်င္
ေၾကာက္လန္႔ၾကေလ၏။ ထုိသတင္းၾကားလွ်င္ ဇင္းမယ္လက္ေအာက္ခံ ေမာက္နန္းျမိဳ႔ စားမွ ဆန္မ်ားျဖင့္ အညံခံေလ၏။ ငါးရက္ခန္႔ရွိေသာ္ ဇင္းမယ္အမတ္မ်ားလုပ္ၾကံမူေၾကာင့္ ဇင္းမယ္ဘုရင္သတုိးေက်ာ္ လြန္ကာ ဘုရင့္က်က္သေရဆင္ေတာ္ႏွင့္ ေရႊေငြမ်ားစြာကို တင္ကာ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းထံ အညံခံၾကေလသည္။

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း ဗဒံုမင္း၏ ဥာဏ္ပညာေၾကာင့္ စစ္မတုိက္လုိက္ရဘဲ ဇင္းမယ္ကို ရသည္ဟု ဆုိကာ သေဘာေတာ္က်သျဖင့္ သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔ေပးေလ၏။ အရင္ဆံုးအညံခံ၀င္လာေသာ ေမာက္နန္း
ျမိဳ႔စားကိုလည္း ဇင္းမယ္ဘုရင္ခံအျဖစ္ ခံအပ္ေလ၏။

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းလည္း ဇင္းမယ္တြင္ အတန္ၾကာေနျပီးေနာက္  ေအဒီ ၁၆၁၅ ေမလ တြင္ ဇင္းမယ္ မွ ျပန္ေတာ္မူေလသည္။ ထုိေနာက္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ျပီး တုိင္းေရးျပည္မူကို လုပ္ေနစဥ္  စက္တင္ဘာလအေရာက္တြင္ ရခုိင္ဘုရင္မွ အင္း၀ဘုရင္၏ ေရႊကြမ္းအစ္ကို ေပးလွည့္ပါဟု စာျဖင့္ ရန္စသည့္သေဘာျဖင့္ ေတာင္းလာေသာေၾကာင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း သည္အလြန္ ေဒါသထြက္ကာ ရခုိင္ကို စစ္ခ်ီရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment