ဇင္းမယ္စစ္ပြဲအျပီး ရခုိင္သုိ႔ ထပ္မံစစ္ခ်ီရျခင္းအေၾကာင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းမွ ဇင္းမယ္သုိ႔ ခ်ီတက္သြားေၾကာင္း ယုိးဒယားမင္းၾကားသိလွ်င္ တနသၤာရီသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္လာ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း တနသၤာရီတြင္ မင္းရဲသီဟသူ ႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္ထင္ ဦးေဆာင္ေသာ အင္း၀တပ္မ်ားမွ အျပင္းအထန္ခုခံေလရာ ယုိးဒယားမင္းမွ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲ တပ္ပ်က္ကာ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာသြားရေလ၏။

Share:

ဇင္းမယ္သုိ႔ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းခ်ီတက္ျခင္း အေၾကာင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ ညီေတာ္မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကို ယုိးဒယားမင္းမွ ဖမ္းယူသြားသျဖင့္ ညီေတာ္အား
 ျပန္လည္ ကယ္ရန္ ေအဒီ ၁၆၁၃ ႏုိ၀င္ဘာလ ၇ တြင္ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေဟာင္းမွ ခ်ီတက္ေလ၏။ ညီေတာ္ မင္းရဲသီဟသူ ကို ဗုိလ္မွဴ းခန္႔ျပီး စစ္ေၾကာင္းတခုျဖင့္ ထား၀ယ္ျမိဳ႔ကို အလ်င္ခ်ီတက္ေစသည္။ မင္းရဲသီဟသူ လည္းအျပင္းခ်ီတက္ရာ ထား၀ယ္နယ္စပ္သုိ႔ ေရာက္ေလ၏။

Share: