ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ေမတၱာရပ္မူ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ငူစစ္ပြဲ ျငိမ္းရျခင္း

ေတာင္ငူဘုရင္ နတ္ရွင္ေနာင္လည္း စစ္ပြဲ ႏုိင္မည့္အေရးကို မျမင္သျဖင့္ ေတာင္ငူရွိ ရဟန္းဆရာေတာ္မ်ား ထံ ခ်ဥ္းကပ္ကာ မိမိတုိ႔ဘက္က အညံ့ခံမည့္အေၾကာင္းကို ရပ္ခံေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဆရာေတာ္ မ်ားလည္း စစ္ပြဲကိုမျမင္ေတြ႔လုိသျဖင့္ တုိင္းျပည္သာယာမည့္အေရးအတြက္ အင္း၀တပ္ထံသုိ႔ သြားေရာက္
ကာေမတၱာရပ္ခံေပးပါမည္ဟု မိန္႔ၾကားၾကေလ၏။ 

ဆရာေတာ္မ်ားလည္း ေမတၱာရပ္ခံရန္ အင္း၀ဘုရင္၏ ဘေထြးေတာ္ခံတပ္ဆီသြားေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘေထြးေတာ္မွ မိမိအေရးမပုိင္ေၾကာင္း အင္း၀ဘုရင္ထံ သြားပါရန္ ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ဆရာေတာ္မ်ား
လည္း အင္း၀ဘုရင္တပ္ေတာ္ဆီသြားရာ လမ္းခုလတ္တြင္ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းတုိ႔မွ မသြားရန္ တားျမစ္ၾက သျဖင့္ ဘုရင္ဆီမေရာက္ဘဲ ျဖစ္ေနေလ၏။ 

ဆရာေတာ္မ်ားလည္း လက္မေလ်ာ့ဘဲ အင္း၀ဘုရင့္ညီေတာ္ မင္းရဲသိခၤသူထံ သြားၾကေလ၏။ ညီေတာ္ မင္းရဲသိခၤသူလည္း တပည့္ေတာ္ မေလွ်ာက္၀ံ့ပါ ဟု ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ဆရာေတာ္မ်ားလည္း အင္း၀ဘုရင့္ယာယီခံတပ္ထံသုိ႔ ထပ္မံသြားျပန္ေလ၏။ 

ထုိအခ်ိန္တြင္ အင္း၀ဘုရင္မွ တပ္ေတာ္ကို စစ္ေဆးေနရာ ဆရာေတာ္မ်ားကို အေ၀းမွ ေတြ႔သျဖင့္ ပင့္လာ ရန္ မိန္႔ၾကားေလ၏။ ၀န္မင္းတုိ႔လည္း ဆရာေတာ္မ်ားကို ပင့္ျပီး ယာယီနန္းတဲတြင္ သီတင္းသံုးေစေလ၏။ ဘုရင္လည္း တပ္ေတာ္ကို စစ္ေဆးျပီးလွ်င္ ယာယီနန္းတဲသုိ႔ ၀င္ကာ ဆရာေတာ္မ်ားကို အက်ိဳးအေၾကာင္း 
ေမးျမန္းေလ၏။ ေတာင္ငူဆရာေတာ္မ်ားလည္း ခပ္သိမ္းေသာ လူအေပါင္းတုိ႔ ခ်မ္းျငိမ္းမည့္အေၾကာင္းကို 
ေမတၱာရပ္ခံပါ သည္ဟု မိန္႔ၾကားၾကေလ၏။ 

အင္း၀မင္းလည္း ေတာင္ငူဘုရင္၏ ညီေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာ၊မင္းရဲသီဟသူ၊မင္းရဲေက်ာ္ထင္ တုိ႔ အေဆာင္အေယာင္တုိ႔ျဖင့္ ျမိဳ႔တြင္းမွ ထြက္လာကာ ခံတပ္ေတာ္အထိ လာေရာက္ရန္ စကားျပန္ပါးလုိက္၏။
ဆရာေတာ္တုိ႔လည္း အင္း၀ဘုရင္မွာသည့္အတုိင္း မိန္႔ၾကားရာ နတ္ရွင္ေနာင္လည္း ညီေတာ္မ်ားကို အခမ္းအနားျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္ခံတပ္သုိ႔ ေစလႊတ္လုိက္ေလ၏။ 

ေတာင္ငူဘုရင္ ညီေတာ္မ်ား အင္း၀ခံတပ္သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ အင္း၀ဘုရင္သည္ ေနရာအထုိင္အခင္း ေပးျပီး စကားမ်ားေျပာၾကားျပီး မင္းသားမ်ားကို ျပန္လႊတ္လုိက္ေလ၏။ ထုိေနာက္ ယာယီတဲနန္းတြင္ မိမိ၏ ရာဇပလႅင္ထက္ အနည္းငယ္နိမ့္ေသာ ပလႅင္ငယ္တခုကို ျပဳလုပ္ေစျပီး ေတာင္ငူဘုရင္ကို မည့္သည့္ေန႔ရက္
တြင္ မိမိထံ လာပါေစ ဟု မင္းသားမ်ားႏွင့္ စကားပါးလုိက္ေလ၏။ 

နတ္ရွင္ေနာင္လည္း သတ္မွတ္သည့္ရက္တြင္ အင္း၀ယာယီခံတပ္သို႔ ၀င္ေလသည္။ ယာယီနန္းတဲ သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ အင္း၀ဘုရင္မွ ထြက္ေတာ္မမူေသးသျဖင့္ နတ္ရွင္ေနာင္အပါအ၀င္ မွဴ းမတ္မ်ားအားလံုး ယာယီနန္းတဲ၏ အျပင္တြင္ ရပ္ကာ ေစာင့္ေနၾကရေလ၏။ အခ်ိန္အေတာ္အတန္ၾကာမွ အင္း၀ဘုရင္ ထြက္ေတာ္မူေလ၏။ ထုိအခါမွ နတ္ရွင္ေနာင္လည္း ယာယီနန္းတဲထဲသုိ႔ ၀င္ျပီး စီစဥ္ထားေသာ ေနရာ တြင္ ထုိင္ေလ၏။ 

အင္း၀ဘုရင္လည္း နတ္ရွင္ေနာင္ႏွင့္ စကားမ်ား ေျပာျပီးေသာ္ နတ္ရွင္ေနာင္၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို သေဘာက်သျဖင့္ ေတာင္ငူထီးနန္းကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျပီး ေတာင္ငူလႊတ္ေတာ္၀န္ရွင္ေတာ္မင္းကိုမူ မိမိ၏ လူယံု စစ္ကုိင္းျမိဳ႔စားကို ခံအပ္ေလ၏။ 
Share:

No comments:

Post a Comment