ငဇင္ကာ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းမွ ေတာင္ငူကုိ ေအာင္ႏုိင္ျပီးေသာ္ နတ္ရွင္ေနာင္ကို ဘုရင္ခံအျဖစ္ ျပန္လည္ ခန္႔အပ္ျပီးေနာက္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ၾကြေတာ္မူေလ၏။ ထုိအခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေနေသာ သန္လ်င္ငဇင္ကာသည္ ေအဒီ ၁၆၁၂ ဇူလုိင္လတြင္ ေတာင္ငူသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္လာေလသည္။ ေတာင္ငူျမိဳ႔ စစ္သူၾကီးျဖစ္ေသာ မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ရဲမက္အမ်ားျဖင့္ ျမိဳ႔ျပင္မွခံတုိက္ေလ၏။ ငဇင္ကာ၏ တပ္မ်ားကို မခံႏုိင္သျဖင့္ ျမိဳ႔တြင္း၀င္ကာ ခုခံျပန္၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေတာင္ငူျမိဳ႔ရုိးက က်ယ္ျပီး ခုခံေသာ ရဲမက္မ်ားနည္း
ေသာေၾကာင့္ ငဇင္ကာတပ္သားမ်ား ျမိဳ႔ရုိးကို ေက်ာ္ႏုိင္ကာ ေတာင္ငူျမိဳ႔ကိုရေလသည္။

Share:

ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ေမတၱာရပ္မူ႔ေၾကာင့္ ေတာင္ငူစစ္ပြဲ ျငိမ္းရျခင္း

ေတာင္ငူဘုရင္ နတ္ရွင္ေနာင္လည္း စစ္ပြဲ ႏုိင္မည့္အေရးကို မျမင္သျဖင့္ ေတာင္ငူရွိ ရဟန္းဆရာေတာ္မ်ား ထံ ခ်ဥ္းကပ္ကာ မိမိတုိ႔ဘက္က အညံ့ခံမည့္အေၾကာင္းကို ရပ္ခံေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဆရာေတာ္ မ်ားလည္း စစ္ပြဲကိုမျမင္ေတြ႔လုိသျဖင့္ တုိင္းျပည္သာယာမည့္အေရးအတြက္ အင္း၀တပ္ထံသုိ႔ သြားေရာက္
ကာေမတၱာရပ္ခံေပးပါမည္ဟု မိန္႔ၾကားၾကေလ၏။ 

Share: