အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ ေတာင္ငူတုိက္ပြဲ

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ျပည္ျမိဳ႔ကို အလုိေတာ္ျပည့္လွွ်င္ ျပည္ရွိမွဴ းမတ္မ်ားကို သစၥာေပးေလသည္။ 
ျပည္နန္းေတာ္ကိုလည္း မီးရူိ႔ဖ်က္စီးေလ၏။ ညီေတာ္ မင္းရဲသိခၤသူအား ျပည္ျမိဳ႔စားခံျပီး ၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၆၀၈ တြင္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလ၏။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ ျပည္သိမ္းေသာ စစ္ပြဲသတင္းသည္ အဘက္ဘက္သုိ႔ ျပန္႔သြားရာ ေတာင္ငူဘုရင္၊ရခိုင္ဘုရင္၊ဇင္းမယ္ဘုရင္ အစရွိေသာ ျပည္ေထာင္မင္းမ်ား သည္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္ရန္အလုိငွာ လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းလာေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ထုိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္႔ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

ထုိႏွစ္တြင္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ေတာင္ငူသုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။ ေတာင္ငူသုိ႔ ခ်ီတက္ေသာ စစ္အင္အားမွာ စုစုေပါင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေလသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ေတာင္ငူတြင္ နတ္ရွင္ေနာင္ နန္းတက္ျပီး ဘုရင္ျပဳေနခ်ိန္ျဖစ္၏။ ပထမတုိက္ပြဲအျဖစ္ နတ္ရွင္ေနာင္သည္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ တပ္မ်ား ေတာင္ငူနယ္တြင္ မခ်မိေစရန္ စစ္အင္အားအမ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္လာျပီး အင္း၀တပ္ကို တုိက္ေလ၏။ အင္း၀ဗုိလ္မွဴ း သီရိေဇယ်ေနာ္ရထာမွ ျမင္းတပ္ သံုးရာ ျဖင့္ ခံေလ၏။ 

သီရိေဇယ်ေနာ္ရထာ၏ ျမင္းတပ္သည္ ေတာင္ငူတပ္ကို မခံႏုိင္ျဖစ္ျပီး သီရိေဇယ်ေနာ္ရထာလည္း ေခါင္း
ျဖတ္ခံရေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို အေနာက္မွ ခ်ီတက္လာေသာ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းၾကားလွ်င္ ျမင္း တပ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို အျပင္းခ်ီေစျပီး ေတာင္ငူျမင္းတပ္ကို တုိက္ေစေလ၏။ ေတာင္ငူျမင္းတပ္လည္း တပ္ကို ဆုတ္ျပီး ျမိဳ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ေလသည္။ 

ထုိေနာက္ နတ္ရွင္ေနာင္သည္ ေတာင္ငူဗုိလ္မွဴ း ဘယေက်ာ္စြာကို ဆင္တပ္ျဖင့္ ထြက္တုိက္ေစျပန္၏။ ဘယေက်ာ္စြာသည္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ သားေတာ္ ကၽြန္းဆံုမင္းသားရွိရာ သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္၏။ ကၽြန္းဆံုမင္းသားလည္း အျပင္းခ်ီတက္လာေသာ ဆင္တပ္ကို ျမင္လွ်င္ အနီးအနားရွိရာ ဆင္ေပၚသုိ႔ ေျပး တက္ျပီး ခုခံရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘယေက်ာ္စြာ၏ ဆင္သည္ အင္အားၾကီးသျဖင့္ ကၽြန္းဆံု မင္းသား၏ ဆင္သည္ ေကာ္ပစ္ ခံရေလ၏။ ကၽြန္းဆံုမင္းသားလည္း ဆင္ေပၚမွ ခုန္ခ်ကာ ျမင္းေပၚသုိ႔ အလ်င္တက္ကာ ဆုတ္ေလ၏။ 

ဘယေက်ာ္စြာလည္း အေနာက္က တုိက္ျပန္ရာ ျမင္းေပၚမွ လဲက်ျပန္၏။ ထုိသုိ႔ ဘယေက်ာ္စြာသည္ ကၽြန္းဆံုမင္းသားကို သတ္ရန္ အျပင္းလုိက္ေနစဥ္ အင္း၀ေသနတ္တပ္မွ တပ္သားတစ္ဦးမွ ပစ္လုိက္ေသာ က်ည္ေစ့သင့္ျပီး ဆင္ဦးတြင္ ကြယ္လြန္ေလ၏။ ဘယေက်ာ္စြာ၏ဆင္သည္ မိမိသခင္ လြန္သည္ကို မသိ ရန္သူဆင္မ်ားကို လုိက္လံတုိက္ခိုက္ေနေလ၏။ အင္အားၾကီးေသာ ဆင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူမွ မရပ္ ႏုိင္ျဖစ္ေနေလ၏။ 

ထုိသုိ႔ တုိက္ဆင္ ေသာင္းက်န္းေနသည္ကို ျမင္လွ်င္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ထုိတုိက္ဆင္ေပၚသုိ႔ တက္ရန္ၾကိဳးစားေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း တုိက္ဆင္မွ အတက္မခံဘဲ ေ၀ွ႔ရမ္းေနစဥ္ ျမင္းတပ္မွ ရဲမက္တစ္ဦး
မွ ဘယေက်ာ္စြာ၏ ဆင္ျမီးကို ျဖတ္လုိက္မွ တုိက္ဆင္သည္ ရပ္သြားေလ၏။ ထုိသုိ႔ ရပ္သြားမွ ထုိဆင္ကို ဖမ္းႏုိင္ေလသည္။ 

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ သေဘာေတာ္က်ျပီး ဘယေက်ာ္စြာအား ပစ္သတ္ႏုိ္င္ေသာ ေသနတ္လုလင္ ကို ျမစ္ေျခရြာစားအျဖစ္ခံေလ၏။ တုရင္ဗညားဟူေသာ ဘြဲ႔ကုိလည္း ေပးေလ၏။ ဆင္ျမီးျဖတ္ႏုိင္ေသာ ရဲမက္ကိုလည္း တုရင္ဗလ ဟူေသာဘြဲ႔ေပးကာ ေရနံ႔သာရြာစား အျဖစ္ခံေလ၏။


Share:

No comments:

Post a Comment