အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ ေတာင္ငူတုိက္ပြဲ

အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ျပည္ျမိဳ႔ကို အလုိေတာ္ျပည့္လွွ်င္ ျပည္ရွိမွဴ းမတ္မ်ားကို သစၥာေပးေလသည္။ 
ျပည္နန္းေတာ္ကိုလည္း မီးရူိ႔ဖ်က္စီးေလ၏။ ညီေတာ္ မင္းရဲသိခၤသူအား ျပည္ျမိဳ႔စားခံျပီး ၁၅ စက္တင္ဘာ ၁၆၀၈ တြင္ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလ၏။ အေနာက္ဘက္လြန္မင္း၏ ျပည္သိမ္းေသာ စစ္ပြဲသတင္းသည္ အဘက္ဘက္သုိ႔ ျပန္႔သြားရာ ေတာင္ငူဘုရင္၊ရခိုင္ဘုရင္၊ဇင္းမယ္ဘုရင္ အစရွိေသာ ျပည္ေထာင္မင္းမ်ား သည္ အေနာက္ဘက္လြန္မင္းႏွင့္ အမ်ိဳးေတာ္ရန္အလုိငွာ လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ကမ္းလွမ္းလာေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အေနာက္ဘက္လြန္မင္းသည္ ထုိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္႔ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

Share:

အေနာက္ဘက္လြန္မင္း နန္းတက္ျခင္း

သီဟသူရ မဟာဓမၼရာဇာ ဘြဲ႔ခံ ေညာင္ရမ္းမင္းတရားၾကီးသည္ သက္ေတာ္ ၄၂ တြင္ မင္းအျဖစ္ ဘိသိတ္ခံ ျပီး ၈ ႏွစ္တုိင္ေအာင္ နန္းစံျပီး သက္ေတာ္ ၅၀ တြင္ နတ္ရြာစံေလသည္။ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းသား (အေနာက္ဘက္လြန္မင္း) မွ အင္း၀နန္းေတာ္ကို ေအဒီ ၁၆၀၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ တြင္ သိမ္းကာ ဘုရင္ လုပ္ေလ၏။ 

Share: