စစ္ခ်ီရင္း လမ္းခုလတ္တြင္ နတ္ရြာစံျခင္း

ေညာင္ရမ္းမင္းသည္ ဗန္းေမာ္ေစာ္ဘြားကို ေအာင္ႏုိင္ျပီးသည့္ေနာက္ အင္အားၾကီးေသာ မုိးေကာင္းသုိ႔ စစ္ခ်ီရန္ စစ္ျပင္ဆင္ျပန္ေလသည္။ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားလည္း ခ်ီတက္လာေသာ ေညာင္ရမ္းမင္း၏ တပ္ကို ျပန္လည္ခုခံေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း အင္အားမမွ်သျဖင့္ ရူံးနိမ့္ကာ တပ္ပ်က္ေလသည္။
မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားကိုလည္း အရွင္ဖမ္းမိေလသည္။

Share:

ေညာင္ရမ္းမင္း အာဏာတည္ေဆာက္ပံု

ေတာင္ငူဘုရင္ႏွင့္ရခုိင္ဘုရင္တုိ႔သည္ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ၾကရာ မင္းႏွစ္ပါး သည္သံတမန္မ်ားျဖင့္ အျမဲတမ္း ဆက္သြယ္ေလ့ရွိၾကသည္။တေန႔လွ်င္ ရခုိင္ဘုရင္မွ စကားၾကြယ္ေသာသံအမတ္တဦးကို ေခါင္းေဆာင္ေစ
ျပီး'' ေကတုမတီႏွင့္ဓည၀တီတုိ႔ အၾကားတြင္ သံအဖြဲ႔မ်ားကို ဓားျပမ်ားအျမဲတေစလုယွက္ ေနွာက္ယွက္ေလ့ ရွိ၏။ ထုိေၾကာင့္ အကၽြႏ္ုပ္၏ အလံုးအရင္း သံလ်င္ျမိဳ႔တြင္ေနလွ်င္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ပုိမုိေပါက္မည့္အျပင္ အေရာင္းအ၀ယ္လည္း ပုိမုိေကာင္းကာ အခြန္မ်ားစြာ ရႏုိင္မည္ '' ဟု ေစေလ၏။

Share: