ဘုရင့္ေနာင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အင္ပါယာ ျပိဳကြဲျခင္း

ေအဒီ ၁၅၉၇ ခုနစ္တြင္ ရခုိင္ဘုရင္မွ ဟံသာ၀တီကို စစ္တုိက္ရန္ ျပင္ေနခ်ိန္ ဟံသာ၀တီထီးနန္းတြင္ နန္းတြင္းေရးရူပ္ေထြးေနေလ၏။ထုိႏွစ္ နတ္ေတာ္လတြင္ နႏၵဘုရင္အားကိုးရေသာ သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔ရ အမတ္ သည္ ဘုရင္၏ အမ်က္ေတာ္ေၾကာင့္ တံက်င္တင္ျပီး ေသဒဏ္ေပးျခင္းခံရသည္။ နႏၵဘုရင္မွာလည္း တရားေရးမ်ားကို မိမိစိတ္အလုိရွိသည္အတုိင္း သာ ဆံုးျဖတ္ေတာ့သည္။ ပညာရွိအမတ္မ်ားလည္း မင္းအာဏာကို ေၾကာက္သျဖင့္ မေျပာ၀ံ့ၾကေပ။ ဘုရင့္သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆုိးသြမ္းေသာင္းက်န္းေနေလ၏။ 
 ေနျပည္ေတာ္တြင္ အဘက္ဘက္ယုိးယြင္းေနစဥ္ ေတာင္ငူဘုရင္ႏွင့္ ရခုိင္ဘုရင္၏  စစ္ခ်ီလာသည့္သတင္း သည္ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပ်ံႏွ႔ံေလ၏။ ထုိအခါ တပ္သားတခ်ိဳ႔သည္ ျမိဳ႔မွ ထြက္ေျပးကာ ေတာင္ငူဘုရင္ထံ ခုိလူံၾကေလသည္။အိမ္ေရွ႔မင္းသားဒဏ္မခံႏုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ားလည္း ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာၾကေလ၏။ေအဒီ ၁၅၉၇ မတ္လတြင္ ေတာင္ငူဘုရင္သည္ ေျခလ်င္သူရဲ ငါးေသာင္း၊ ျမင္း၅ေထာင္
ဆင္ သံုးရာ ျဖင့္ ဟံသာ၀တီကို သိမ္းရန္ ခ်ီတက္လာေလ၏။ ေတာင္ငူဘုရင္သည္ နႏၵဘုရင္၏ ညီေတာ္အရင္းျဖစ္ေလ၏။ 

ရခုိင္ဘုရင္သည္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္းသားကို အရင္ခ်ီတက္ေစျပီး မိမိမွာမူ ေနာက္မွ တျဖည္းျဖည္း ခ်ီလာ၏။ ေတာင္ငူဘုရင္သည္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ ျမိဳ႔တံခါးေရွ႔တြင္ ၀ုိင္းရံ၏၊ ရခုိင္႔ဘုရင္သားေတာ္ မွမူ ေတာင္တံခါးဘက္ကို ရံ၏၊ ေတာင္ငူဘုရင္သား နတ္ရွင္ေနာင္သည္ ျမိဳ႔ ေျမာက္ဘက္တြင္ ရံ၏။ အေနာက္ဘက္တံခါးကိုမူ ေတာင္ငူမင္း၏ ဗုိလ္မွဴးမွ ရံထားေလသည္။ ဤသုိ႔ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ကို စစ္တပ္အထပ္ထပ္ျဖင့္ ၀ုိင္းရံထားသျဖင့္ ျမိဳ႔တြင္းသူ၊သား မ်ား အစာေရစာ ငတ္မြတ္ၾကရာ ျမိဳ႔မွ ထြက္ေျပးၾက ျပီး ေတာင္ငူဘုရင့္တပ္ထံ ခုိလူံၾကေလ၏။ 

ထိုထြက္ေျပးသူမ်ားထဲတြင္ နႏၵဘုရင္၏ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္မ်ားလည္း ပါေလ၏။ ဟံသာ၀တီ ထီးနန္း အိမ္ေရွ႔မင္းသား မင္းရဲေက်ာ္စြာလည္း ဟံသာ၀တီသည္ ၾကာရွည္ခံႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ဟု သံုးသပ္ ျပီး ဦးရီးေတာ္ ေတာင္ငူဘုရင္ထံ ၀င္ေလ၏။ ထုိအခါ နႏၵဘုရင္သည္ မိမိ၏ ခ်စ္လွစြာေသာ သားေတာ္သည္ မိမိအား ထားကာ ရန္သူထံ အညံခံေသာ သတင္းကုိ ၾကားလွ်င္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ျပီး ညီေတာ္ထံ စာပုိ႔ကာ 
ညီေတာ္ေတာင္ငူဘုရင္အား ဟံသာ၀တီထီးနန္းကို လႊဲအပ္ေလသည္။ေတာင္ငူဘုရင္သားေတာ္ နတ္ရွင္ေနာင္မွာမူ မိမိဖခင္မွ မင္းရဲေက်ာ္စြာကို လက္ခံျခင္းကို ႏွစ္ျခုိက္ျခင္းမရွိသျဖင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ ကို ေတာင္ငူသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေသာ ရဲမက္မ်ားကို လွိ်ဳ႔၀ွက္အမိန္႔ေပးကာ မင္းရဲေက်ာ္စြာ သတ္ေစေလရာ 
ေတာင္ငူမေရာက္မီတြင္ ကြယ္လြန္ေလ၏။

ေတာင္ငူဘုရင္လည္း အခမ္းအနားျဖင့္ နန္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ျပီး ထီးနန္းသိမ္းေလ၏။ ေတာင္ငူဘုရင္မွ ဟံသာ၀တီ ထီးနန္းကို သိမ္းေၾကာင္း ယုိးဒယားဘုရင္ျဗနရစ္ၾကားလွ်င္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ လာ၏။ ထုိ သတင္းကို ေတာင္ငူဘုရင္သိေသာ္ မိမိတပ္ စစ္ပန္းေနေသာေၾကာင့္ တုိက္ရန္ ဆႏၵမရွိသျဖင့္ ဟံသာ၀တီရွိ ရဟန္းအေက်ာ္အေမာ္ႏွင့္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ပင့္ေဆာင္ကာ ေကတုမတီေတာင္ငူ သုိ႔ ျပန္ခ်ီတက္ေလသည္။ ရခုိင္ဘုရင္မွာမူ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ရွိ နန္းေတာ္မွ စျပီး အိမ္ၾကီး၊ေက်ာင္းၾကီး မွန္သမွ်ကို မီးရူိ႔ကာ မီးျငိမ္းလွ်င္ သံဟူသမွ်ကို ယူျပီး ရခုိင္သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေလသည္။ 

ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ပိဋကတ္က်မ္းဂန္မ်ားကိုလည္း ေလွၾကီးေလွငယ္ျဖင့္ ရခုိင္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေလ၏။ ထုိေနာက္ ရခုိင္ဘုရင္သည္ ေတာတြင္ပုန္းေနကာ ယုိးဒယားမင္း၏ ရိကၡာတပ္ကို ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ေလ၏။
ယုိးဒယားမင္းမွာမူ ေတာင္ငူဘက္သုိ႔ ခ်ီတက္သြားရာ မိမိ၏ ရိကၡာတပ္မ်ား ေရာက္မလာသျဖင့္ ငတ္မြတ္ ေလရာ ဆက္လက္မခ်ီတက္ႏုိင္ဘဲ ျပန္ဆုတ္ခြာသြားရေလသည္။ ရခုိင္ဘုရင္လည္း မိမိအလုိရွိ သည္ကို ယူျပီးလွ်င္ ရခုိင္သည္ ျပန္ေလ၏။ 

ေတာင္ငူဘုရင္သည္ မိမိ၏ ေနာင္ေတာ္နႏၵကို ေတာင္ငူတြင္ အိမ္ေတာ္ျဖင့္ ထားေလ၏။ ေတာင္ငူဘုရင္
သားေတာ္ နတ္ရွင္ေနာင္သည္ နႏၵဘုရင္ကို ယံုၾကည္ျခင္းမရွိ၊ အခြင့္အခါရလွ်င္ မိမိ၏ ခမည္းေတာ္ကို 
ျပန္လည္ ပုန္ကန္လိမ့္မည္ဟု သာ ေတြး၏။ ေတြးျမင္သည့္အတုိင္းလည္း ေတာင္ငူဘုရင္အား ေလွ်ာက္ 
ေသာ္လည္း ေတာင္ငူဘုရင္မွ နႏၵဘုရင္သည္ မိမိေနာင္ေတာ္ျဖစ္သျဖင့္ သတ္မည္မဟုတ္ဟု ျပတ္ျပတ္ မိန္႔ေလ၏။ နတ္ရွင္ေနာင္သည္ မိမိအၾကံကို လက္ေလ်ာ့ျခင္းမရွိဘဲ အဒီ ၁၆၀၀ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ညအခ်ိန္ နႏၵဘုရင္မွ အေဆာင္ေတာ္အကူးတြင္ လုပ္ၾကံေစသျဖင့္  အနိစၥေရာက္ေလသည္။


ေတာင္ငူဘုရင္လည္း ၀မ္းနည္းျပီး ေနာင္ေတာ္ကို ဘုရင္စ်ာပနာအတုိင္း ျပဳလုပ္ေလ၏။ သတင္းၾကားခ်ိန္တြင္ သားေတာ္ကို အမ်က္ထြက္ကာ ကြပ္မ်က္မည္ဟု ျပဳေသာ္လည္း မိဖုရားေခါင္၏ နားေတာ္ေလွ်ာက္မူေၾကာင့္ ခြင့္လႊတ္ ေလ၏။ သုိ႔ျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အင္ပါယာသည္ အစိတ္စိတ္ကြဲျပားေလ၏။


Share:

No comments:

Post a Comment