ဖခင္ဘုရင့္ေနာင္ ေျခရာလုိက္လုိေသာ ေညာင္ရမ္းမင္းသား

တပင္ေရႊထီး သည္ ေတာင္ငူမင္းဆက္ (အင္ပါယာ) တည္ေထာင္ရန္ ၾကိဳးစားခဲ့ျပီး ဘုရင့္ေနာင္လက္ထက္မွ အင္ပါယာတခုျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ ေတာင္ငူအင္ပါယာ (Taungoo Dynasty 1485-1752 ) သည္ နႏၵဘုရင္လက္ထက္တြင္ ျပိဳကြဲသြားသည္ ဟုဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း ဘုရင့္ေနာင္၏ သားေတာ္ ေညာင္ရမ္းမင္းမွဖခမည္းေတာ္၏ ျပိဳကြဲသြားသည္႔ နယ္ပယ္မ်ား ကို ျပန္လည္စုစည္းဖုိ႔ ၾကိဳးစားသျဖင့္ သမုိင္းဆရာမ်ားမွ ေညာင္းရမ္းမင္းမွ ဆင္းသက္ေသာ မင္းမ်ားကို ေတာင္ငူအင္ပါယာ ၏ မင္းဆက္ တြင္ ထည့္ခဲ့ၾကသည္။

Share:

ဘုရင့္ေနာင္ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အင္ပါယာ ျပိဳကြဲျခင္း

ေအဒီ ၁၅၉၇ ခုနစ္တြင္ ရခုိင္ဘုရင္မွ ဟံသာ၀တီကို စစ္တုိက္ရန္ ျပင္ေနခ်ိန္ ဟံသာ၀တီထီးနန္းတြင္ နန္းတြင္းေရးရူပ္ေထြးေနေလ၏။ထုိႏွစ္ နတ္ေတာ္လတြင္ နႏၵဘုရင္အားကိုးရေသာ သက္ေတာ္ရွည္ဘြဲ႔ရ အမတ္ သည္ ဘုရင္၏ အမ်က္ေတာ္ေၾကာင့္ တံက်င္တင္ျပီး ေသဒဏ္ေပးျခင္းခံရသည္။ နႏၵဘုရင္မွာလည္း တရားေရးမ်ားကို မိမိစိတ္အလုိရွိသည္အတုိင္း သာ ဆံုးျဖတ္ေတာ့သည္။ ပညာရွိအမတ္မ်ားလည္း မင္းအာဏာကို ေၾကာက္သျဖင့္ မေျပာ၀ံ့ၾကေပ။ ဘုရင့္သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းလည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဆုိးသြမ္းေသာင္းက်န္းေနေလ၏။ 
Share:

ဟံသာ၀တီအင္ပါယာ၏ ေန၀င္ခ်ိန္

နႏၵဘုရင္လက္ထက္တြင္ စစ္ခ်ီထြက္လွ်င္ က်န္းမာၾကံခုိင္ေသာ ေယာက်ၤားမ်ားကို စစ္အေျခခံသင္တန္းေပး
ျပီး လုိက္ပါအမူထမ္းရေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ခ်ီထြက္လုိျခင္းမရွိေသာ ေယာက်ၤားမ်ားသည္ ရဟန္း၀တ္ၾက 
ေလ၏။ ထုိအခါ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရဟန္းေတာ္မ်ား၏ အေရအတြက္မ်ား တေန႔တျခားမ်ားလာေလရာ ရဟန္းစစ္မ်ားႏွင့္ ရဟန္းတုမ်ားကို ေအဒီ ၁၅၉၃ ေမလတြင္ စစ္ေဆးကာ ရဟန္းတုမ်ားကို လူထြက္ေစ၏။ 
နာမည္ၾကီးေသာ ဘားမဲ့ဆရာေတာ္ ႏွင့္ ဘားတေမာ့ဆရာေတာ္ကိုလည္း မယံုၾကည္သျဖင့္ ေညာင္ရမ္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ သီတင္းသံုးေစေလသည္။ ထုိဆရာေတာ္ ႏွစ္ပါးသည္ မြန္ဘုန္းၾကီးျဖစ္ေလရာ ထုိသုိ႔ ေညာင္ရမ္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း အေပၚ ေနျပည္ေတာ္ တစ္၀ွက္ရွိ မြန္လူမ်ိဳးမ်ား သေဘာမက်ၾကေခ်။ 

Share: