နႏၵဘုရင္ ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ယုိးဒယား တုိက္ပြဲ

ေအဒီ ၁၅၈၅ ဧျပီလတြင္ ဟံသာ၀တီနႏၵဘုရင္ သည္ စစ္တပ္အင္အား တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို အိမ္ေရွ႔မင္းသား အား ဦးေဆာင္ေစျပီး ယုိးဒယားသုိ႔ ထပ္မံခ်ီတက္ေစေလသည္။ ျဗနရစ္လည္း လမ္းခုလတ္တြင္ ဆီးၾကိဳျပီး ခုခံ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း မခံႏုိင္ဘဲ တပ္ကို ဆုတ္ကာ စုကလိခံတပ္တြင္ စခန္းခ်ျပီးေနေလသည္။ ခံတပ္တြင္ ျမတပူ၊စိန္ေျပာင္း အေျမွာက္ၾကီးမ်ား အထပ္ထပ္ခ်ထားသျဖင့္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား အနားကပ္မရျဖစ္ေနေလ၏။

ခံတပ္ကို ၀ုိင္းရံျပီး တလရွိလွ်င္ အိမ္ေရွ႔မင္းသားမွ ခံတပ္ကို မထုိးေဖာက္ႏုိင္သျဖင့္ အမတ္မ်ား၏ အၾကံေပးခ်က္အတုိင္း ဆုတ္ခြာဟန္ျပဳျပီး၊ ခံတပ္မွ ျဗနရစ္ ထြက္တုိက္ေအာင္ ျပဳေလ၏။ျဗနရစ္ လည္း အိမ္ေရွ႔ဥပရာဇ ဆုတ္ျပီဟု ၾကားလွ်င္ ခ်က္ျခင္း ခံတပ္မွ ထြက္ကာ တုိက္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီတပ္လည္း ဆင္ထားသည့္အကြက္အတုိင္း ျပန္လည္ခုခံတုိက္ခုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ယုိးဒယားဘက္မွ ဖိတုိက္သျဖင့္ ဟံသာ၀တီ၏ တပ္မခြဲျဖစ္ေသာ ဗညားပရံ ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေၾကာင္း ပ်က္ေလသည္။ အိမ္ေရွ႔မင္းသားမွ ၏ အလယ္တပ္မေၾကာင္း ခ်ီတက္လာသည္ကို ျဗနရစ္ျမင္လွ်င္ တပ္ကုိ ခံတပ္သုိ႔ ဆုတ္ေလ၏။

အိမ္ေရွ႔မင္းသားလည္း ဆက္လက္တုိက္ခုိက္လုိစိတ္မရွိေတာ့သျဖင့္ ခမည္းေတာ္ နႏၷဘုရင္မွ ျပန္ရန္ အမိန္႔ေတာ္မရေသာ္လည္း ဟံသာ၀တီတပ္ကို ျပန္လည္ စုစည္းျပီး ယုိးဒယားမွ ျပန္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၅၈၆ ဇူလုိင္လတြင္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေလ၏။ နႏၵဘုရင္လည္း သားေတာ္ကုိ အမ်က္ေတာ္ ထြက္ျခင္းမရွိဘဲ ေကာင္းစြာအနားယူေစေလ၏။ ထုိေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မွဴးမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီး မိမိကုိယ္တုိင္ ခ်ီတက္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်ေလသည္။ 

တတိယအၾကိမ္စစ္ပြဲတြင္လည္း ယုိးဒယားျမိဳ႔ေတာ္ပတ္လည္သာ ၀ုိင္းရံထားႏုိင္ျပီး ျမိဳ႔တြင္းမွ စိန္ေျပာင္း၊ 
ျမတပူအေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား အနားမကပ္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ရေလ၏။ ၅ လ ၾကာေအာင္ ၀ုိင္းရံထားရာ ဟံသာ၀တီတပ္သားမ်ား စားနပ္ရိကၡာရွားပါးလာေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းကို 
ျဗနရစ္သိလွ်င္ ေလးရက္တစ္ၾကိမ္၊ ငါးရက္တစ္ၾကိမ္ ျမိဳ႔တြင္းက ထြက္ျပီး တုိက္ေလရာ ဟံသာ၀တီ ရဲမက္ေတာ္တုိ႔ အရွအန အေသအေပ်ာက္ မ်ားေလ၏။ 

နႏၵဘုရင္လည္း ေနာက္ဆံုး လက္ေလွ်ာ့ကာ လူနာလူဖ်ားမ်ားကုိ အလ်င္ခ်ီေစျပီး၊ မိမိမွမူ ဟံသာ၀တီ တပ္မၾကီးကို ဦးေဆာင္ကာ ေအဒီ ၁၅၈၇ ဧျပီလ ၉  ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္ခြာေတာ္ မူေလသည္။ နႏၵဘုရင္ ဆုတ္ခြာေတာ္မူျပီဟု ျဗနရစ္ၾကားလွ်င္ ျမိဳ႔ေတာ္မွ ထြက္ကာ နႏၵဘုရင္ေနာက္ အမွီ လုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ နႏၵဘုရင္၏ တပ္ကိုလုိက္ေနစဥ္ ေတာင္ငူနယ္စား မင္းရဲေက်ာ္ထင္ ၏ တပ္မွ ယုိးဒယားမင္း၏ တပ္ကို ၾကားျဖတ္တုိက္သျဖင့္ မခံႏုိင္ဘဲ ယုိးဒယားသုိ႔ ျပန္ဆုတ္ခြာေလသည္။

နႏၵဘုရင္သည္ ေအဒီ ၁၅၈၇ ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment