ဟံသာ၀တီအိမ္ေရွ႔စံမင္းသား ၏ ေနာက္ဆံုးတုိက္ပြဲ

နႏၵဘုရင္သည္ ယုိးဒယားမွ ဆုတ္ခြာလာျပီး ဟံသာ၀တီတြင္ အင္အားျဖည့္ေနစဥ္ ယုိးဒယားဘုရင္ ျဗနရစ္ မွ စစ္အင္အား ၈ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလ၏။ စစ္ခ်ီတက္လာျခင္းအေၾကာင္းကို မုတၱမစားသည္ ကင္းေစာင့္မွ တဆင့္သိရျပီး ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သတင္းခ်က္ျခင္းပုိ႔ေလသည္။ နႏၵဘုရင္လည္း မုတၱမစားကို ဗုိလ္မွဴးခန္႔ေၾကာင္း အမိန္႔ေတာ္ျပန္လုိက္ျပီး မုတၱမနယ္တစ္၀ိုက္ရွိ ျမိဳ႔စား ၃၂ ဦးတုိ႔၏ စုေပါင္းတပ္မ ျဖင့္ ခုခံ ေစေလ၏။ 

Share:

နႏၵဘုရင္ ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ယုိးဒယား တုိက္ပြဲ

ေအဒီ ၁၅၈၅ ဧျပီလတြင္ ဟံသာ၀တီနႏၵဘုရင္ သည္ စစ္တပ္အင္အား တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို အိမ္ေရွ႔မင္းသား အား ဦးေဆာင္ေစျပီး ယုိးဒယားသုိ႔ ထပ္မံခ်ီတက္ေစေလသည္။ ျဗနရစ္လည္း လမ္းခုလတ္တြင္ ဆီးၾကိဳျပီး ခုခံ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း မခံႏုိင္ဘဲ တပ္ကို ဆုတ္ကာ စုကလိခံတပ္တြင္ စခန္းခ်ျပီးေနေလသည္။ ခံတပ္တြင္ ျမတပူ၊စိန္ေျပာင္း အေျမွာက္ၾကီးမ်ား အထပ္ထပ္ခ်ထားသျဖင့္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား အနားကပ္မရျဖစ္ေနေလ၏။

Share: