မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ျပင္းေသာ ယုိးဒယားမင္းျဗနရစ္

ဟံသာ၀တီနႏၵဘုရင္ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ခ်ိန္တြင္ ယုိးဒယားဘုရင္ျဗနရစ္အား စစ္ေၾကာင္းတခုအျဖစ္ခ်ီရင္ အမိန္႔ခ်ထားရာ ယုိးဒယားဘုရင္ျဗနရစ္သည္ အခ်ိန္ေနာက္က်မွ ခ်ီတက္လာေလ၏။ နႏၵဘုရင္မွ အင္း၀ သုိ႔ ခ်ီတက္သြားျပီဟု ၾကားလွ်င္ အင္း၀သုိ႔ မလုိက္ဘဲ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေတာ္သုိ႔ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ထုိ ခ်ီတက္လာေသာ ယုိးဒယားတပ္ကို ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေတာ္ေစာင့္ မင္းသားဥပရာဇာလည္း ခမည္းေတာ္ အင္း၀ သုိ႔ ခ်ီသြားေလျပီ၊ အင္း၀သုိ႔သာ လုိက္ေလ ဟု စာခၽြန္ေတာ္ျဖင့္ ဟံသာ၀တီမေရာက္ျပီ ျမင္းျဖင့္ ပုိ႔ ေစေလ၏။ အိမ္ေရွ႔ဥပရာဇာလည္း ျဗနရစ္ကို မယံုသျဖင့္ ျမိဳ႔ေတာ္ကို အခုိင္အလံုလုပ္ကာ ျမိဳ႔ရုိးေပၚတြင္ စိန္ေျပာင္းၾကီးမ်ားကို တင္ျပီး အသင့္အေနထားျဖင့္ ေနေလ၏။ 

Share:

နႏၵဘုရင္ ႏွင့္ အင္း၀သတုိးမင္းေစာ တုိ႔ စစ္ပြဲ

အင္း၀ရွိ သူလွ်ိဳမ်ား၏ သတင္းေပးမူေၾကာင့္ အင္း၀စစ္ျပင္ေနသည္ကို ဟံသာ၀တီ နႏၵဘုရင္သိလွ်င္ ျပန္ ခုခံ တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီမွဴးမတ္တုိ႔၏ တုိက္တြန္းအၾကံေပးမူေၾကာင့္ နႏၵဘုရင္သည္ အင္း၀စစ္မခ်ီမီ လက္ဦးမူယူျပီး အင္း၀သုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္ေလသည္။ နႏၵဘုရင္သည္ သားေတာ္ဥပရာဇာကုိ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေစာင့္ရန္ ထားခဲ့ျပီး ေအဒီ ၁၅၈၄ မတ္လ ၁၅ တြင္ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ 

Share:

နႏၵမင္းသား ဟံသာ၀တီထီးနန္းကို သိမ္းျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္အိမ္ေရွ႔မင္း နႏၵမင္းသားမွ ဟံသာ၀တီထီးနန္း ကုိ ေအဒီ ၁၅၈၁ ေအာက္တုိဘာလ  ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ သိမ္းေတာ္မူေလသည္။ ယင္းေန႔တြင္ သားေတာ္အၾကီးကို အိမ္ေရွ႔စံအျဖစ္ ခန္႔အပ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ျပီး တစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၅၈၂ စက္တင္ဘာ တြင္ ေသာင္သြပ္စားသည္ စႏၵားစားႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ပုန္ကန္ေၾကာင္း သတင္းၾကားရသျဖင့္ တုိက္ဆင္ ငါးရာ၊ ျမင္း ေျခာက္ေထာင္၊ စစ္သည္သူရဲ ရွစ္ေသာင္း ျဖင့္ ျပည္စားကို ဗုိလ္မွဴးခန္႔ကာ ခ်ီတက္ေစေလ၏။ စႏၵားေရာက္လွ်င္ ျမိဳ႔စားမွ မတုိက္၀ံ့ဘဲ ျမိဳ႔ကုိသာ အခုိင္အမာ လုပ္ထားေလသည္။ 
Share: