အယုဒၵယျမိဳ႔ေတာ္ကို အႏုိင္သိမ္းႏုိင္ျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္သည္ လင္းဇင္းမင္းကို လမ္းခုလတ္မွ တုိက္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ယုိးဒယားျမိဳ႔ေတာ္သုိ႔ မလာႏုိင္ေအာင္ တားႏုိင္ခဲ့ေလ၏။ ထုိေနာက္ အမိန္႔ေတာ္အသစ္ထုတ္ကာ စစ္ကဲမွဴး အမ်ားအျပားခန္႔ျ႔ပီး  ယုိးဒယား ျမိဳ႔ရင္းသုိ႔ မခ်ဥ္းကပ္သူမွန္သမွ်ကုိ ဓားျဖင့္ ခုတ္သတ္ေစေလ၏။ ထုိ အျခင္းအရာကို ဘုရင့္ေနာင္၏ ငယ္ေပါင္းေဖာ္ျဖစ္သည့္ ဘယကာမဏိ ျမင္လွ်င္ မိမိတုိ႔ တပ္သားသည္ တခါတရံ ပင္ပန္း ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ကာ အနားယူလုိသည္ ၊ ထုိအနားယူသည္ကို လူရမ္းကားကဲ့သုိ႔ မျပဳက်င့္သင့္ဟု ျမင္ျပီး စစ္ကဲမ်ားကို မလုပ္ရန္ တားေလ၏။ စစ္ကဲတုိ႔လည္း ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္သည္ ဟု မေခ်မငံ့ ျပန္ဆုိသျဖင့္ ဘယကာမဏိမွ ေဒါသထြက္ကာ ဓားထုတ္ျပီး ထုိစစ္ကဲမ်ားကို လုိက္ခုတ္ေလ၏။
စစ္ကဲတုိ႔လည္း ဘယကာမဏိျပဳမူပံုကို ဘုရင့္ေနာင္ထံ ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း အမ်က္ေတာ္ထြက္ျပီး ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ကို ဖီဆန္သူ၊ စစ္စည္းကမ္းကို ဖ်က္သူမွန္သမွ် ကြပ္မ်က္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်ကာ ငယ္ေပါင္းေဖာ္ျဖစ္ေသာ ဘယကာမဏိကို ေသမိန္႔ေပးေလ၏။ ထုိအခါ အမတ္ သတုိးဓမၼရာဇာမွ ဘုရင့္ေနာင္အား ဘယကာမဏိ ၏ စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အမူေတာ္မ်ားကို 
ေထာက္၍ ေသမိန္႔လြတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္တင္ေသာအခါ ဘုရင့္ေနာင္မွ ဘယကာမဏိအသက္ကို
 ႏွေျမာလွ်င္ သင့္သူ႔အစား အသက္ခံေလာ ဟု ျပတ္ျပတ္မိန္႔ကာ အတြင္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ေလသည္။ 

အမတ္တုိ႔လည္း ဘုရင့္ေနာင္အမ်က္ၾကီးမွန္းသိေသာေၾကာင့္ မည္သုိ႔မွ် မေလွ်ာက္ႏုိင္ဘဲ မ်က္ႏွာကိုသာ ေအာက္ခ်ျပီး ေနၾကကုန္ေလ၏။ လက္မရြံသားတုိ႔လည္း ဘုရင့္အမိန္႔အတုိင္း ဘယကာမဏိကို ေခါင္းျဖတ္သတ္ေလသည္။ ထုိအခါ ဘယကာမဏိ၏သားမွ ဖခင္၏ အေလာင္းေဘး တြင္ငုိေလ၏။ ထုိအေၾကာင္းဘုရင့္ေနာင္ၾကားလွ်င္ သားကိုလည္း သတ္ေစေလသည္။ ထုိအခါ ဘယကာမဏိ၏ ကၽြန္ အေယာက္ ၁၀ မွ သခင္အေလာင္းအား ေျမျမဳပ္ရန္ ေတာင္းဆုိရာ ေသဒဏ္ ထမ္မံေပးျခင္းခံရေလသည္။ ( ဘုရင့္ေနာင္သည္ ယုိးဒယားကို ေအာင္ႏုိင္ျပီး ဟံသာ၀တီသုိ႔ ျပန္ေသာအခါ မိမိ၏ ငယ္ေပါင္းျဖစ္ေသာ ဘယကာမဏိ ရုပ္တု ထုေစျပီး ေရႊသြင္းကာ မဟာေစတီတြင္ ဌာပနာလ်က္ ေရႊေပစာျဖင့္ ေမာ္ကြန္းတင္ထားေလ၏။ ) 

ဘုရင့္ေနာင္၏ အမိန္႔ျဖင့္ စစ္သားမ်ားစြာ အယုဒၵယျမိဳ႔ရုိးကုိ အလံုးအရင္းတက္ေသာ္လည္း ယုိးဒယားဘက္
မွ အျပင္းအထန္ ခုခံသျဖင့္ တပ္သားမ်ား ျမိဳ႔ရုိးကို မေက်ာ္ႏုိင္ဘဲ စစ္သည္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ က်ဆံုးေလ ၏။ ျမိဳ႔ရုိးအျပင္ဘက္တြင္လည္း တပ္သားမ်ား၏ အေလာင္းေကာင္မ်ားမွ ျမိဳ႔ရုိးသမွ်ၾကီးေလသည္။ ထုိအခါ ဘုရင့္ေနာင္မွ စစ္ပြဲအတြင္း ဖမ္းမိထားေသာ ယုိးဒယားအမတ္တစ္ဦးရွိ၏။ ထုိအမတ္ကို အမူေတာ္ ထမ္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္လွ်င္ ယုိးဒယားျမိဳ႔ေတာ္ကို အႏုိင္ရမည္ ဟု သံုးသပ္ျပီး အမတ္ကို စည္းရုံးသိမ္းသြင္း ရန္ ဗညားဒလအမတ္ကို တာ၀န္ေပးေလသည္။ 

ဗညားဒလလည္း ဖမ္းထားေသာ အမတ္ကို အက်ဥ္းမွ လႊတ္ျပီး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ျဖင့္ ၁ ပတ္ခန္႔ ထားေလ၏။ ၁ ပတ္အတြင္း ညေနတုိင္းလာကာ ထုိအမတ္ကို သြယ္၀ွိက္နည္းျဖင့္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္း 
ေလသည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး စည္းရုံးသိမ္းသြင္းေလရာ ယုိးဒယားအမတ္လည္း ဘုရင့္ေနာင္အမူေတာ္ကို ထမ္းမည္ဟု သစၥာစကားဆုိေလသည္။ ဗညားဒလလည္း ထုိအေၾကာင္းကို ဘုရင့္ေနာင္အား ေလွ်ာက္
ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း သေဘာက်လ်က္ ယုိးဒယားအမတ္အား ေရွ႔ေတာ္သုိ႔ ၀င္ေစျပီး အမူေတာ္ ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထမ္းႏုိင္လွ်င္ ပိႆေလာက္ျမိဳ႔ကို အပုိင္ေပးကာ သူေကာင္းျပဳ မည္ဟု မိန္႔ေလသည္။ 

ယုိးဒယားအမတ္လည္း ဗညားဒလအစိအစဥ္အတုိင္း ေလွတစ္စီးျဖင့္ ထြက္ေျပးဟန္ျပဳကာ အယုဒၵယျမိဳ႔ သုိ႔ ၀င္ေလသည္။ ယုိးဒယားဘုရင္လည္း အမတ္ျပန္ေရာက္ေၾကာင္း သတင္းကို ၾကားလွ်င္ အလြန္၀မ္းေျမာက္ျပီး အမတ္ကို နန္းတြင္း သုိ႔ ေခၚကာ ဘုရင့္ေနာင္၏ သတင္းကို ေမးျမန္းေလသည္။ ယုိးဒယားအမတ္လည္း လုပ္ၾကံျပီး ေျပာဆုိ ေလွ်ာက္တင္ေလရာ ဘုရင္မွ သေဘာေတာ္က်ျပီး အယုဒၵယျမိဳ႔ ၀န္ေတာ္ခ်ဳပ္ ခန္႔ေလ၏။ 

အမတ္လည္း ဗညားဒလအၾကံအတုိင္း မိမိလူယံုမ်ားကုိ ျမိဳ႔တံခါး ေစာင့္ေစေလ၏။ ညဥ့္အခ်ိန္ေရာက္ေသာ္
အမတ္၏လူယံုမ်ားသည္ ျမိဳ႔တံခါးကုိ ဖြင့္ေပးေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ျမိဳ႔တြင္းရွိရဲမက္မ်ား ေတြ႔သျဖင့္ တံခါးကို အလ်င္အျမန္ပိတ္ရန္ ၾကိဳးစားေသာ္လည္း ဘုရင့္ေနာင္ဘက္မွ အခ်ိန္ကုိက္ ဆင္ျမင္းမ်ားျဖင့္ တုိးေဖာက္ သျဖင့္ ျမိဳ႔တံခါးပြင့္ကာ အယုဒၵယျမိဳ႔ေတာ္သည္ ေအဒီ ၁၅၆၉  ဇူလုိင္ ၃၁ တြင္ ဘုရင့္ေနာင္လက္ေအာက္ သုိ႔ က်ေရာက္ရေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment