လင္းဇင္းသုိ႔ ဒုတိယအၾကိမ္ စစ္ခ်ီျခင္းအေၾကာင္း

လင္းဇင္းမင္းသည္ ကေဖာင္ဟူေသာ အရပ္တြင္ သစ္ခံတပ္ျမိဳ ႔ ေဆာက္ကာ မိမိ၏ တပ္အင္အားကို ျဖည့္
ျပီး ဘုရင့္ေနာင္၏ ဟံသာ၀တီတပ္အား ထုိးစစ္ဆင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေလ၏။ ထုိအခါ အမတ္ ဗညားေသဥ္မွ ဘုရင့္ေနာင္ သည္ စစ္အင္အား ငါးသိန္း ျဖင့္ ခ်ီတက္လာသည္၊ ဆင္တပ္ကား ငါးေထာင္ ေက်ာ္၏၊
 ျမင္းကား ငါးေသာင္း ေက်ာ္ ၏၊ ထုိသုိ႔ မ်ားျပားလွေသာ တပ္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စစ္သည္ ရွစ္ေသာင္း ျဖင့္ တုိက္ေသာ္ မတန္မရာ ျဖစ္ျပီး ရူံးႏုိင္၏။ ယခု ဘုရင့္ေနာင္၏ တပ္မ်ား အစာေရစာ ျပတ္ လပ္ သည္ ဆုိသည္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေသခ်ာတတ္အပ္ မသိ၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိက္ရန္ မသင့္ပါ ဟု ေလွ ်ာက္တင္ ေလ၏။

Share:

လင္းဇင္းမင္းမွ ပရိယာရ္ျဖင့္ စစ္ခြာျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္၏ ဟံသာ၀တီတပ္သည္ ယုိးဒယားကို ဒုတိယအၾကိမ္ ေအာင္ျမင္ျပီး ေနာက္ ေအဒီ ၁၅၆၉  စက္တင္ဘာ ၂၉  တြင္ ပိႆေလာက္ျမိဳ႔စားကို မင္းေျမာက္တန္ဆာငါးပါးျဖင့္ ယုိးဒယားဘုရင္အျဖစ္ တင္ေျမွာက္ေလ၏။ ျပိဳပ်က္သြားေသာ ေစတီပုထုိးမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္ ေရႊ ၁၃ ပိႆ ကို ယုိးဒယားဘုရင္အသစ္ ကို ေပးအပ္ေလ၏။ ျမိဳ႔သိမ္းစဥ္က စည္းကမ္းေဖာက္ေသာ တပ္သားမ်ားကိုလည္း 
ျပစ္ဒဏ္ေပးေလ၏။ 
Share:

အယုဒၵယျမိဳ႔ေတာ္ကို အႏုိင္သိမ္းႏုိင္ျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္သည္ လင္းဇင္းမင္းကို လမ္းခုလတ္မွ တုိက္ႏုိင္ခဲ့ျပီး ယုိးဒယားျမိဳ႔ေတာ္သုိ႔ မလာႏုိင္ေအာင္ တားႏုိင္ခဲ့ေလ၏။ ထုိေနာက္ အမိန္႔ေတာ္အသစ္ထုတ္ကာ စစ္ကဲမွဴး အမ်ားအျပားခန္႔ျ႔ပီး  ယုိးဒယား ျမိဳ႔ရင္းသုိ႔ မခ်ဥ္းကပ္သူမွန္သမွ်ကုိ ဓားျဖင့္ ခုတ္သတ္ေစေလ၏။ ထုိ အျခင္းအရာကို ဘုရင့္ေနာင္၏ ငယ္ေပါင္းေဖာ္ျဖစ္သည့္ ဘယကာမဏိ ျမင္လွ်င္ မိမိတုိ႔ တပ္သားသည္ တခါတရံ ပင္ပန္း ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ကာ အနားယူလုိသည္ ၊ ထုိအနားယူသည္ကို လူရမ္းကားကဲ့သုိ႔ မျပဳက်င့္သင့္ဟု ျမင္ျပီး စစ္ကဲမ်ားကို မလုပ္ရန္ တားေလ၏။ စစ္ကဲတုိ႔လည္း ဘုရင့္အမိန္႔ေတာ္ျဖစ္သည္ ဟု မေခ်မငံ့ ျပန္ဆုိသျဖင့္ ဘယကာမဏိမွ ေဒါသထြက္ကာ ဓားထုတ္ျပီး ထုိစစ္ကဲမ်ားကို လုိက္ခုတ္ေလ၏။
Share: