ဘုရင့္ေနာင္မွ ယိုးဒယားကို ဒုတိယအၾကိမ္ တုိက္ခုိက္ျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ေအဒီ ၁၅၆၈ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္မွ စစ္အင္အား ငါးသိန္းေလးေသာင္း ျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ယုိးဒယားသုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ ႏုိင္ငံအႏွံမွ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ အင္အား မ်ားပါ ျဖည့္တင္းထားရာ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အၾကီးအက်ယ္ဆံုးႏွင့္ လူအင္အား အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳ ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ခ်ီတက္ျပီး ပိသေလာက္ျမိဳ ႔သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ပိသေလာက္ျမိဳ ႔စား၏ အားထုတ္ မူကို အားရသျဖင့္ ေရႊတံုးမ်ား ခ်ီးျမင့္ေလသည္။

ယုိးဒယားျမိဳ ႔သည္ ေရမ်ားျဖင့္ ၀ုိင္းရံထားရာ စစ္ခ်ီရန္ အခက္အခဲ ရွိ၏။ ထိုအခ်က္ကို ဘုရင့္ေနာင္တုိ႔မွ
ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္၏။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင့္ေနာင္မွ ယုိးဒယားျမိဳ ႔ကို ေရွးရုိးအတုိင္းသာ ၀ုိင္းရံထားမည္။ ဆန္ေရစပါးမ်ားကို က်ီေဆာက္ကာ သုိေလွာင္ထားျပီး  အယုဒၶယျမိဳ႔ကို ရဲမက္မ်ားျဖင့္ အထပ္ထပ္ ၀ုိင္းရံ ထားေစေလ၏။

အယုဒၶယျမိဳ႔ ရုိးထက္ျမင့္ေသာ အေျမွာက္တင္ေမွ်ာ္စင္ၾကီးကိုလည္း ေဆာက္လုပ္ျပီး ျမိဳ ႔ကို ၀ုိင္းရံေစကာ ျမတပူအေျမွာက္ၾကီး မ်ား တင္ကာ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ပစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ စစ္ပြဲကို အေျမွာက္ၾကီးမ်ာအား တျပိဳင္နက္ ပစ္ေစျပီး စတင္ေလ၏။ ျမတပူၾကီးမ်ား အဆက္မျပတ္ပစ္ေနစဥ္ ေျခလ်င္ တပ္သားမ်ား သည္ အဆက္မျပတ္ ျမိဳ ႔ရုိးထက္သုိ႔ ေလွကားမ်ားေထာင္ကာ တက္ေလသည္။

အယုဒၶယျမိဳ႔တြင္းမွလည္း ေသနတ္မ်ား၊အေျမွာက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ပစ္ခတ္ရာ ဘုရင့္ေနာင္၏ ရဲမက္မ်ား၏ က်ရူံးေသာ အေလာင္းမ်ားသည္ ျမိဳ ႔ရုိးသမွ် ျမင့္လာေလ၏။  အယုဒၶယျမိဳ႔ရုိးသည္ အလြန္ခုိင္ခံရုံသမက ျမိဳ ႔တြင္းမွ ပစ္ခတ္ေသာ ျမတပူအေျမွာက္ၾကီးမ်ားလည္း ျပင္းထန္သျဖင့္ အေသအေပ်ာက္မ်ားျပီး ျမိဳ ႔ရုိးေပၚသုိ႔ မတက္ႏုိင္ျဖစ္ေနေလသည္။ ထုိအခါ ဘုရင့္ေနာင္မွ တပ္ကို ျပန္လည္ ဆုတ္ေစေလ၏။

ထုိသုိ႔ အထိအခုိက္မ်ားသျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ စစ္ထပ္ခ်ီျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ ေလးလ တုိင္ေအာင္ ၀ုိင္းရံ ေန၏။ ထုိအခါ ေအဒီ ၁၅၆၉ ဧျပီ ၁၆ တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ကို ပုန္ကန္ေသာ ယုိးဒယားမင္း (Chakkra phat {1548 -1569} ) သည္ ကြယ္လြန္ေလသည္။ ထုိအခါ ယုိးဒယားမင္း၏ သားေတာ္သည္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ လက္ေလ်ာ့မည္သူ မဟုတ္ ဟု သိသျဖင့္ နန္းတြင္းမွ ယခင္ဘုရင္၏ လူယံုအမတ္ကို ဖမ္းျပီး ဘုရင့္ေနာင္သုိ႔ စာျဖင့္ေပျဖင့္ ပုိ႔ေလသည္။

"ယခင္ဘုရင္ သည္ စစ္လုိလားေသာအမတ္မ်ား၏ တုိက္တြန္းခ်က္ေၾကာင့္သာ စစ္တုိက္ရသည္ျဖစ္သည္၊ အကြ်ႏ္ုပ္ဖုိ႔မူကား ဖခမည္းေတာ္အလုိကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းမိ၏၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ ဆက္ျမဲ လက္ေဆာင္ကို ဆက္ျပီး အမူေတာ္ထမ္းပါမည္ "

ဟုေရးသားကာ လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ေပးပုိ႔ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဘုရင့္ေနာင္မွ စာကုိဖတ္ျပီးလွ်င္ ဖမ္းလာေသာ အမတ္ကို လႊတ္ေစျပီး ေကာင္းမြန္စြာထားေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္မွ ျပန္စာမရသျဖင့္ ယုိးဒယားမင္းလည္း ၾကံရာမရျဖစ္ကာ လင္းဇင္းကုိ စစ္ကူေခၚေလ၏။ လင္းဇင္းလည္း မေနသာဘဲ စစ္အင္အား သံုးေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ထုိသတင္းကို ဘုရင့္ေနာင္ၾကားသိလွ်င္ ေယးျမိဳ ႔စား ကို တပ္မွဴ းခန္႔ျပီး စစ္အင္အား ေလးေသာင္း ေပးကာ လင္းဇင္းတပ္ကို တုိက္ေစေလ၏။

ေယးျမိဳ ႔စားလည္း ခ်ီတက္ျပီး နာလဗုိ႔ အရပ္တြင္ တပ္တည္ကာ ေနေလသည္။ ငါးရက္ခန္႔ ရွိလွ်င္ လင္းဇင္းစား၏ တပ္မ်ား ေရာက္လာျပီး အျပင္းအထန္တုိက္ၾကေလ၏။ ထုိတုိက္ပြဲတြင္ ေယးျမိဳ ႔စား က်ျပီး ဘုရင့္ေနာင္၏ တပ္ရူံးေလသည္။ စစ္ကဲမွဴ းတစ္ဦးမွ စစ္သား ၁၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ ရွိရာ သုိ႔ ျပန္ေျပး လာေလသည္။

ဘုရင့္ေနာင္လည္း စစ္ရူံးျပီး ေျပးလာေသာ စစ္ကဲမွဴ းကို ကုိယ္လြတ္ရုန္းေျပးလာျခင္း မဟုတ္ေလာ၊ ေယးျမိဳ ႔စား တုိ႔ အသက္အေသခံ တုိက္ေနစဥ္ သင္ကား ကုိယ္လြတ္ရုန္းေျပးျခင္း ျဖစ္သည္၊ နင္မူကား ေက်းဇူးေတာ္ မေစာင့္ေသာေၾကာင့္ ျမင္းစီး ေျပးလွာသည္၊ သုိ႔ေၾကာင္း သားမယားႏွင့္တကြ ကြပ္ေလ ဟု အမိန္႔ေတာ္ခ်ေလသည္။

ထုိအခါ သီရိေဇယ်ေက်ာ္ထင္မွ ဘုရင့္ေနာင္ကို ေလွ်ာက္ေလသည္၊ ကၽြန္ေတာ္ စစ္ကဲမွဴ း အလြတ္ခြာ ေျပး
ျခင္းသည္ လြတ္ျခင္း ေကာင္း၏။ စစ္ကဲမွဴ းမေျပးလွ်င္ ၊ တပ္မမွဴ း ႏွင့္တကြ စစ္ကဲမွဴ းကိုပါ လင္းဇင္းစားမွ သုတ္သင္ႏုိင္လွ်င္ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဴ းတုိ႔ မ်က္ႏွာထားစရာ မရွိျပီ၊ ထုိသတင္းကို ျပည္ေထာင္ခ်င္း မင္းတကာကို ၾကားလွ်င္း လင္းဇင္းစား၏ ဘုန္းသတင္းကုိ ၾကီးလိမ့္မည္ ယခု စစ္ကဲမွဴ းမွ ေျပးလာျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ႏွာ လွ ေခ်သည္ ဟု နားေတာ္ေလွ်ာက္ေလ၏။

ထုိေနာက္ ေဘးမွ စစ္သူၾကီးမ်ား၊ တပ္မွဴ းမ်ားမွ ၀ုိင္း၀န္းေလွ်ာက္ထားသျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္လည္း စစ္ကဲမွဴ းကို လႊတ္ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ခ်ီတက္လာေသာ လင္းဇင္းစားကို ကုိယ္ေတာ္တုိင္ တုိက္မည္ ယုိးဒယားကို ရံထားေသာ တပ္ကို တစ္၀က္ျဖဳတ္ကာ လင္းဇင္းစားကို တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment