ပိသေလာက္ျမိဳ ႔စား ႏွင့္ ယုိးဒယားမင္း တုိ႔ စစ္ပြဲ

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အစာေရစာ ရွားပါးမူျပသနာကို ေျဖရွင္း
ျပီးေနာက္ မိမိ၏ စစ္တပ္အင္အားကို ထပ္မံတုိးခ်ဲ႔ ကာ ဒုတိယအၾကိမ္ယုိးဒယားသုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္
ေလ၏။ ထုိသုိ႔ စစ္ျပင္ေနစဥ္ ေအဒီ ၁၅၆၈ ေမလ တြင္ သီရီလၤာကာဘုရင္မွ ျမသပိတ္ေတာ္ၾကီးကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္လာရာ သေဘၤာဆိပ္သုိ႔ မင္းခန္းမင္းနားျဖင့္ မင္းညီမင္းသားမ်ားကို သြားပင့္ ေဆာင္ေစေလသည္။

ျမသပိတ္ေတာ္ၾကီးကို ပင့္ေဆာင္လာေသာ သီရီလၤာကာဘုရင့္ ဆရာေတာ္ကိုလည္း ဟံသာ၀တီ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေက်ာင္းေဆာက္ျပီး လွဴ ေတာ္မူေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၆၈ ဇြန္ ၁၅ တြင္ ဘုရင့္ေနာင္၏ မိဖုရားေခါင္ အတုလသီရိမဟာရာဇာ ေဒ၀ီ နတ္ရြာစံေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ အလြန္ေၾကကြဲ ေတာ္မူရာ ရက္အေတာ္အတန္ၾကာေအာင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း မတက္ဘဲ ရွိေနေလ၏။ အမတ္ၾကီးဗညားဒလမွ တုိင္းေရးျပည္မူကို ေရူးရူေတာ္မူရန္ အတန္တန္ေလွ်ာက္ေတာ့မွ အစည္းအေ၀း ျပန္တက္ကာ ပိသေလာက္ျမိဳ႔စားအား ပိသေလာက္ျမိဳ ႔သုိ႔ ခ်ီတက္ေစျပီး ျမိဳ ႔ကို အခို္င္အမာ ျပဳ ထားရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။

ပိသေလာက္ျမိဳ ႔စား လည္း အမိန္႔အတုိင္း စစ္သည္ အင္အား ၃ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ပိသေလာက္ျမိဳ ႔သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ ထုိသတင္းကို ယုိးဒယားမင္းၾကားလွ်င္ လင္းဇင္းမင္းသုိ႔ စာေစေလ၏။ လင္းဇင္းမင္းလည္း ယုိးဒယားကို ကူရန္ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ပိသေလာက္သုိ႔ ခ်ီလာေလသည္။ ပိသေလာက္သုိ႔ ယုိးဒယားမင္းအရင္ ေရာက္ရာ ျမိဳ ႔ျပင္တြင္ စစ္တပ္မ်ားကို ခ်ထားကာ ရန္သူ အလာကိုေစာင့္ေနေလ၏။

ပိသေလာက္ျမိဳ ႔စားလည္း အေ၀းမွ ယုိးဒယားမင္း၏ တပ္ကို ေတြ႔ရာ တုိက္သင့္မတုိက္သင့္ကို အတူပါလာ ေသာ အမတ္ဗညားဦး ႏွင့္ တုိင္ပင္ေလ၏။ ဗညားဦးမွ ေၾကာက္ရြံရန္ မလုိ တုိက္မည္ ဟု အၾကံေပးသျဖင့္ စစ္အင္အား ႏွစ္ေသာင္းျဖင့္ ၀င္တုိက္ေလသည္။ ယုိးဒယားမင္းဘက္မွလည္း အလံုးအရင္း ျဖင့္ တုိက္ၾကေလရာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်အရူံးမ်ားေလ၏။ ထုိသုိ႔ တုိက္ေနရင္း ယုိးဒယားမင္း၏ လက္ရုံး သီမာျမိဳ ႔စားၾကီး စစ္ပြဲတြင္ က်ေလသည္။

ထုိအခါ သီမာျမိဳ႔စား၏ တပ္သားမ်ားလည္း လက္နက္ခ်ေျပးေလ၏။ ယုိးဒယားမင္းလည္း အေရးမသာသျဖင့္ တပ္ကို ေရဆိပ္ဆီသုိ႔ အလ်င္အျမန္ဆုတ္ရေလသည္။ ပိသေလာက္ျမိဳ႔စားတုိ႔ ေနာက္မွ လုိက္ရာ ယုိးဒယားမင္း၏ ေရတပ္ မွ ျမတပူအေျမွာက္ၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ဆက္မလုိက္ေတာ့ဘဲ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ကာ ျမိဳ ႔ကို အခုိင္အမာ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေလ၏။

ေနာက္ ၁၅ ရက္ခန္႔ တြင္ လင္းဇင္းမင္း၏ တပ္မ်ား ပိသေလာက္ျမိဳ ႔နား ေရာက္လာေသာ က်ံဴ းနား တုိင္ေအာင္ တပ္စခန္း ခ်လာေလ၏။ ထုိသုိ႔ စခန္းခ်ေနေသာ လင္းဇင္းတပ္ကို ပိသေလာက္ျမိဳ ႔စားမွ အလံုးအရင္းျဖင့္ ျမိဳ ႔တြင္းမွ ထြက္တုိက္ျပန္ေလ၏။ လင္းဇင္းစားလည္း မခံႏုိင္ဘဲ ျမိဳ ႔နားမွ ဆုတ္ေလသည္။

တပ္ကိုဆုတ္ျပီး ယုိးဒယားမင္းရွိရာကုိ သြားေလသည္။ ယုိးဒယားမင္းႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီးေနာက္ လင္းဇင္းမင္းမွ ၾကည္းေၾကာင္း၊ယုိးဒယားမင္းမွ ေရေၾကာင္းျဖင့္ တုိက္ရန္ သေဘာတူၾကေလသည္။ ၅ ရက္ေနျပီး ေနာက္ လင္းဇင္းမင္းမွ ပိသေလာက္သုိ႔ ထပ္မံ တုိက္ျပန္ေလသည္။ ပိသေလာက္ျမိဳ ႔စားလည္း ျမိဳ ႔မွ ထြက္ကာ လင္းဇင္းမင္းကို တုိက္ေလသည္။ ယုိးဒယားမင္းလည္း ေရတပ္ဘက္မွ  ျမတပူအေျမွာက္ၾကီးမ်ား၊ စိန္ေျပာင္း ေသနတ္မ်ားျဖင့္ အဆက္မျပတ္ပစ္ေပးေလ၏။

သုိ႔ေသာ္လည္း လင္းဇင္းမင္း၏ တပ္မ်ား ပိသေလာက္ျမိဳ ႔စား၏ တပ္ကုိ မထုိးေဖာက္ႏုိင္ဘဲ ရွိေနေလသည္။ ထုိသုိ႔ အလံုးအေထြးတုိက္ၾကရင္း လင္းဇင္းတပ္မ်ားမခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ တပ္ကို ဆုတ္ရေလ၏။ ပိသေလာက္ျမိဳ ႔စားလည္း ျမိဳ ႔တြင္းမွ ျမတပူအေျမွာက္မ်ားကို ယုိးဒယားမင္းရွိရာ ဘက္သုိ႔ တဖက္လွည့္ပုိ႔ျပီး ေလွမ်ားကို ပစ္ခတ္ေစရာ ေလွၾကီးတခ်ိဳဴ ႔ နစ္ေလသည္။ ယုိးဒယားမင္းလည္း အေျမွာက္လြတ္ရာ ေနရာသုိ႔ ဆုတ္ျပီး စခန္း ခ်ေလ၏။

ယုိးဒယားမင္းႏွင့္ လင္းဇင္းစား တုိ႔လည္း အထိအခို္က္အက်အရူံးမ်ားသျဖင့္  ပိသေလာက္ျမိဳ ႔ မနီးအေ၀းတြင္ ေအဒီ ၁၅၆၈ ေအာက္တုိဘာအထိ စခန္းခ်ျပီး ေနေလ၏။ ထုိေနာက္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ဟံသာ၀တီမွ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာျပီဟု ၾကားမွ ယုိးဒယားမင္းသည္ တပ္ကို
အယုဒၶယျမိဳ႔ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ဆုတ္ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment