လင္းဇင္းစား ႏွင့္ တုိက္ပြဲ

လင္းဇင္းမင္း ကုိတုိက္ရန္ မွဴးမတ္မ်ားမွ ပရိယာရ္အၾကံေပးၾကေလသည္၊ ထုိအၾကံမ်ားထဲတြင္ အမတ္မင္း ဗညားဒလ ၏ အၾကံကို ဘုရင့္ေနာင္မွ အလြန္သေဘာက်ေလ၏။ အၾကံမွာ ယုိးဒယားမင္းဘက္မွ ဘုရင့္ေနာင္ထံ ဓားစာခံအျဖစ္ ဆက္သ ထားေသာ ယုိးဒယားအမတ္ ကုိ လင္းဇင္းမင္းထံ စာျဖင့္ လႊတ္ေစမည္၊ ထုိစာကို ယုိးဒယားဘုရင္မွ ပုိ႔ဟန္ ျပဳမည္၊ ထုိအခါ လင္းဇင္းမင္းမွ ယံုျပီး ေရွ့သုိ႔ ရဲရဲ၀ံ၀ံ ခ်ီတက္လာမည္၊ ထုိအခါ ခံတပ္မေဆာက္ရဘဲ ေျမျပင္တုိက္ပြဲတြင္ ဘုရင့္တပ္ႏွင့္ ေတြ႔ကာ ဘုရင့္ေနာင္မွ ႏုိင္ေအာင္ တုိက္ႏုိင္မည္ စသျဖင့္ ဗညားဒလမွ ေလွ်ာက္ေလ၏။ 
Share:

ဘုရင့္ေနာင္မွ ယိုးဒယားကို ဒုတိယအၾကိမ္ တုိက္ခုိက္ျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ေအဒီ ၁၅၆၈ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္မွ စစ္အင္အား ငါးသိန္းေလးေသာင္း ျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ယုိးဒယားသုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ ႏုိင္ငံအႏွံမွ ေစာ္ဘြားမ်ား၏ အင္အား မ်ားပါ ျဖည့္တင္းထားရာ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ အၾကီးအက်ယ္ဆံုးႏွင့္ လူအင္အား အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳ ေသာ စစ္ပြဲျဖစ္သည္။ ခ်ီတက္ျပီး ပိသေလာက္ျမိဳ ႔သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ ပိသေလာက္ျမိဳ ႔စား၏ အားထုတ္ မူကို အားရသျဖင့္ ေရႊတံုးမ်ား ခ်ီးျမင့္ေလသည္။

Share:

ပိသေလာက္ျမိဳ ႔စား ႏွင့္ ယုိးဒယားမင္း တုိ႔ စစ္ပြဲ

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အစာေရစာ ရွားပါးမူျပသနာကို ေျဖရွင္း
ျပီးေနာက္ မိမိ၏ စစ္တပ္အင္အားကို ထပ္မံတုိးခ်ဲ႔ ကာ ဒုတိယအၾကိမ္ယုိးဒယားသုိ႔ ခ်ီတက္ရန္ ျပင္ဆင္
ေလ၏။ ထုိသုိ႔ စစ္ျပင္ေနစဥ္ ေအဒီ ၁၅၆၈ ေမလ တြင္ သီရီလၤာကာဘုရင္မွ ျမသပိတ္ေတာ္ၾကီးကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ ေပးအပ္လာရာ သေဘၤာဆိပ္သုိ႔ မင္းခန္းမင္းနားျဖင့္ မင္းညီမင္းသားမ်ားကို သြားပင့္ ေဆာင္ေစေလသည္။

Share: