ဟံသာ၀တီ ႏွင့္ ယုိးဒယား ဒုတိယအၾကိမ္စစ္ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္း

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ပုန္ကန္ေသာ ဇင္းမယ္ ႏွင့္ ဗညားက်န္းေထာကို ႏို္င္ျပီးေနာက္ ေနာင္အခါ သူပုန္မ်ား ျမိဳ ႔ေတာ္ အတြင္းမထၾကြေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ေတာ္ကို အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေစ ေလ၏။ နန္းေတာ္ကိုလည္း အသစ္ျပန္လည္ ေဆာက္ေစျပီး ျမိဳ ႔ရုိးကုိလည္း ျပဳ ျပင္ေစရာ တံခါးေပါင္း ၂၀ ကုိ နယ္စား ၂၀ အား ေဆာက္ေစေလသည္။ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ေတာ္အသစ္ တည္ျပီးသည္ႏွင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ လူမ်ား လာေရာက္ျပီး ေနထုိင္ၾက သျဖင့္ ျမိဳ ႔ေတာ္တြင္ အစာေရစာရွားပါးလာရသည္။ ရာသီဥတု မမွန္သျဖင့္ ဆန္စပါး အလံုအေလာက္မရ
ႏုိင္ျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ပုဂံျမိဳ ႔စားအား စစ္သည္ ႏွစ္ေသာင္း ႏွင့္ လင္းဇင္းသုိ႔ ခ်ီတက္ေစျပီး စပါးမ်ားကို သိမ္းရန္ အမိန္႔ေပးေလ၏။ ပံုမွန္အားျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ခါ လင္းဇင္း အစရွိေသာ လက္ေအာက္ခံ မ်ားမွ အခြန္(ေရႊ၊ေငြ၊ဆင္၊ျမင္း) ကုိသာ ဆက္သေလ၏။ စပါးမ်ားကို တင္းျပည့္ေပးျခင္းမရွိေပ။

ထုိအစာေရစာ ငတ္မြတ္ေနခ်ိန္တြင္ ဟံသာ၀တီတြင္ ေနထုိင္ေနရေသာ ယုိးဒယားမင္း(နန္းခ်ခံရသူ) သည္ ရဟန္းျပဳလုိပါသည္ဟု ေလွ်ာက္လာသျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ခြင့္ျပဳေလ၏။ ရဟန္းျပဳဳ ျပီး ေနာက္ အယုဒၶယျမိဳ႔ သုိ႔ ဘုရားသြားဖူးလုိပါသည္ဟု ခြင့္ေတာင္းျပန္သျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ခြင့္ျပဳျပန္ေလသည္။
ယုိးဒယားမင္း(ေဟာင္း) လည္း အယုဒၶယျမိဳသုိ႔ ေရာက္လွ်င္ သားေတာ္ဘုရင္ ႏွင့္ေပါင္းျပီး ဟံသာ၀တီကို ပုန္ကန္ေတာ့ေလ၏။

ထုိအေၾကာင္းကို ယုိးဒယားဘုရင္သမက္ ပိသေလာက္ျမိဳ႔စား သိလွ်င္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ သြားကာ   ဘုရင့္ေနာင္ ထံ ၀င္ေလသည္။ ယုိးဒယားဘုရင္လည္း ပိသေလာက္ျမိဳ႔စား ဘုရင့္ခံထံ ၀င္သည္ဟု သတင္းၾကားသည္ ႏွင့္ ပိသေလာက္ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ ခ်ီကာ ေရႊေငြမ်ားကို ယူေဆာင္ျပီး အယုဒၶယျမိဳသုိ႔ ျပန္ျပီး စစ္ျပင္ေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ လင္းဇင္းသုိ႔ စပါးသြားသိမ္းေသာ ပုဂံမင္းကို လင္းဇင္းစားမွ ျပန္လည္ ခုခံ တုိက္ခုိက္ သျဖင့္ စပါးမရသည္အျပင္ စစ္ရူံးျပီး ျပန္လာသည့္အတြက္ ပုဂံစားကို ဘုရင့္ေနာင္မွ အမ်က္ အလြန္ထြက္ျပီး  မီးတုိက္ျပီးသတ္ရန္ အမိန္႔ေပးေလသည္။

ထုိအခါ မင္းဆရာေတာ္မ်ားမွ ထုိ မီးတုိက္ကြင္းသုိ႔ လာကာ ပုဂံမင္းကို လႊတ္ေပးေလသည္။ မင္းဆရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရဲမက္မ်ားလည္း မလြန္ဆန္၀ံဘဲ လႊတ္ေပးေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ထုိအေၾကာင္းကို ၾကားေသာ္လည္း မည္သုိ႔မွ် ဆုိျခင္းမရွိေပ။ ( မင္းဆရာမ်ားကို ဘုရင္တစ္ဦးတည္းမွ ကုိးကြယ္ျခင္း မဟုတ္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ နယ္စား၊ျမိဳ ႔စားမ်ားမွလည္း ကုိးကြယ္၏၊ အေရးအေၾကာင္းၾကံဳ လွ်င္ မင္းဆရာမ်ားကို ကပ္ကာ မင္းဒဏ္မွ လႊတ္ေအာင္ ၾကိဳ းစားၾက၏၊ )

ဘုရင့္ေနာင္လည္း လင္းဇင္းစား မွ အာခံျခင္း၊ ယုိးဒယားမင္းမွ ျပန္လည္ ပုန္ကန္ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္ ဒုတိယ အၾကိမ္ ယုိးဒယားသုိ႔ ထပ္မံ ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ရန္ စစ္ျပင္ဆင္ေလေတာ့သည္။ 

Share:

No comments:

Post a Comment