ဟံသာ၀တီ ႏွင့္ ယုိးဒယား ဒုတိယအၾကိမ္စစ္ ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္း

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ပုန္ကန္ေသာ ဇင္းမယ္ ႏွင့္ ဗညားက်န္းေထာကို ႏို္င္ျပီးေနာက္ ေနာင္အခါ သူပုန္မ်ား ျမိဳ ႔ေတာ္ အတြင္းမထၾကြေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔ေတာ္ကို အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ေစ ေလ၏။ နန္းေတာ္ကိုလည္း အသစ္ျပန္လည္ ေဆာက္ေစျပီး ျမိဳ ႔ရုိးကုိလည္း ျပဳ ျပင္ေစရာ တံခါးေပါင္း ၂၀ ကုိ နယ္စား ၂၀ အား ေဆာက္ေစေလသည္။

Share:

လင္းဇင္းသုိ႔ စစ္ခ်ီစဥ္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္တြင္ ပုန္ကန္မူျဖစ္ျခင္း

ဘုရင့္ေနာင္သည္ မွဴ းမတ္မ်ား၏ တိုက္တြန္းမူေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ ဘုန္းအာဏာကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ လုိသည္က တစ္ေၾကာင္း စစ္ပန္းေနေသာ စစ္တပ္ကို ၆ လ သာနားျပီး ဇင္းမယ္သုိ႔ စစ္ထပ္မံ ခ်ီျပန္ေလ သည္။ ေအဒီ ၁၅၆၄ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ တြင္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ေတာ္မူေလသည္။ ဇင္းမယ္မင္းလည္း ဘုရင့္ေနာင္စစ္ခ်ီေသာ သတင္းကိုၾကားလွ်င္ ျမိဳ႔မွ ထြက္ေျပးေလ၏။

Share: