ယူနန္ၾသဇာခံနယ္စားမ်ား ႏွင့္ တုိက္ပြဲ

ေအဒီ ၁၅၆၂ တြင္ ယူနန္ၾသဇာခံျဖစ္ေသာ ဟုိသာ၊လာသာ၊မုိးနား နယ္စားမ်ားမွ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား၏ ေက်းရြာ အပုိင္ကို ထိပါးလာသျဖင့္ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားမွ ဘုရင့္ေနာင္ထံ စာပုိ႔ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း မိမိ၏ ပုိင္နက္ကို ထိပါးလာေသာ နယ္စားမ်ားကို တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ျပန္ေလ၏။ ထုိအခါ မွဴ းမတ္မ်ားမွ ထုိနယ္မ်ား သည္ မင္တရုတ္၏ ၾသဇာခံနယ္မ်ားျဖစ္ျပီး စစ္ျဖစ္လွ်င္ ယူနန္ဘုရင္ခံမွ စစ္ကူလႊတ္လိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ စစ္ကူ လႊတ္လွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ေအာင္တုိက္မည္ ဟု ေလွ်ာက္ၾကေလ၏။

မွဴ းမတ္မ်ား၏ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္အားရေတာ္မူျပီး ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ခ်ီမည္ဟု မိန္႔လွ်င္ ဗညားဒလမွ မင္းတရား သည္ ႏွစ္တုိင္း စစ္ခ်ီရသည္မွ ကုိယ္ေတာ္ပင္ပန္းလွသည္ ယခု တစ္ခ်ီတြင္မူ ညီေတာ္၊သားေတာ္ မ်ားကိုသာ ခ်ီေစပါ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွ အေရးေတာ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ၾကံေဆာင္မည္ဟု ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း သေဘာေတာ္က်လ်က္ စစ္အင္အား တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ႏွင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ အင္အား ၄ ေသာင္းေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေစေလသည္။

ေအဒီ ၁၅၆၃ ဇန္န၀ါရီ ၂၅ တြင္ ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္မွ အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေလ၏။ ထုိႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္တြင္ တရုတ္မင္း Jiajing ( ၁၅၂၁- ၁၅၆၇ ) အုပ္ခ်ဴ ပ္ေနစဥ္ျဖစ္သည္။ ခ်ီတက္ျပီး စစ္ေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္းခြဲကာ မဟာဥပရာဇမွ မိုးနား၊ အင္း၀စားမွ ဟုိသာ၊လာသာ ကုိ ခ်ီတက္ေလသည္။ နယ္စားတုိ႔လည္း ဟံသာ၀တီတပ္မ်ား အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီလာသည္ကို သိသျဖင့္ ယူနန္ဘုရင္ခံ ထံ စစ္ကူေတာင္းေလသည္။

ယူနန္ဘုရင္ခံထံမွ သတ္မွတ္သည္႔အခ်ိန္တြင္ စစ္ကူေရာက္လာျခင္းမရွိသျဖင့္ နယ္စားတုိ႔လည္း ၾကံရာမရ ျဖစ္ေနေလသည္။ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားလည္း ဟုိသာကို စတင္တုိက္ခုိက္ေလ၏။ ဟုိသာနယ္စားမွ မခံႏုိင္ဘဲ ျမိဳ ႔ျပင္ထြက္ျပီး ခုခံေလသည္။ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားလည္း လုိက္ကာ အျပင္းအထန္တုိက္ေလ၏။

ထုိနယ္တစ္၀ုိက္တြင္ရွိေသာ မုိင္း၀န္း၊ကုိင္းမား၊မုိင္းလ်ဥ္း တုိ႔လည္း ဟုိသာနယ္စားဘက္မွ ကူကာ တုိက္ခုိက္ ေပးေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဟံသာ၀တီဘက္မွ အျပင္းအထန္ တုိက္သျဖင့္ နယ္စားမ်ား မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲ လက္နက္ခ်ေလသည္။ ဟုိသာနယ္စား လက္နက္ခ်သည္ကို က်န္နယ္စားမ်ား ၾကားလွ်င္
ေရႊေငြလက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ လက္ေအာက္သုိ႔ ၀င္လာေလသည္။

ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္တြင္မူ ဘုရင့္ေနာင္မွ မင္းဆရာ သီတင္းသံုးေသာ အရပ္တြင္ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၀ ေဆာက္ကာ အလွဴ အဒါန္း ျပဳ ေလသည္။လြန္ျပီျဖစ္ေသာ ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္ နရပတိ၏ တူမေတာ္ ကုိလည္း ရာဇေဒ၀ီ ဟူေသာ အမည္ေတာ္ျဖင့္ မိဖုရားၾကီး အေဆာင္အေယာင္ျဖင့္ ထားေလသည္။ မိမိ၏ သားေတာ္ အေရးေတာ္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း သတင္းရလွ်င္ အလြန္အားရေတာ္မူေလသည္။

ထုိေအာင္ပြဲကို နန္းတြင္းတြင္ က်င္းပေနစဥ္ မွဴ းမတ္တစ္ဦးမွ ဘုရင့္ေနာင္အား ဆင္ျဖဴ အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ တင္ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ဆင္ျဖဴ ကုိ ဘယ္မွာရႏုိင္သနည္းဟု ေမးေလေသာ္ မွဴ းမတ္တုိ႔မွ ယုိးဒယားျပည္တြင္ ဆင္ျဖဴ  ၄ စင္းရွိသည္ဟု ကုန္သည္မ်ားမွ ၾကားသိရပါသည္၊ ရာဇသံမ်ားျဖင့္ ေစလႊတ္ လွ်င္ ဘုန္းေတာ္ေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴ ဆက္သလာမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေလွ်ာက္တင္ၾကေလရာ ဘုရင့္ေနာင္ လည္း စာေပတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေတာ္မူေသာ ဗညားဒလကို စာေပစီကံုးေစျပီး ယုိးဒယားသုိ႔ သံအျဖစ္ ေစလႊတ္ေလ သည္။
Share:

No comments:

Post a Comment