လံုဖလီခံတပ္ တုိက္ပြဲ

ယုိးဒယားမင္းမွ လံုဖလီတြင္ တပ္စခန္းခ်ေနသည္ကို ဘုရင့္ေနာင္ၾကားလွ်င္ မိမိ၏ တပ္အေပါင္းတုိ႔ကို လံုဖလီခံတပ္အား တုိက္ေစေလသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စစ္ပြဲျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ျပီး ယုိးဒယားမင္းမွ အေရးမသာသျဖင့္ စီးေတာ္ျမင္းႏွင့္ ရရာ ရဲမက္မ်ားျဖင့္ အယုဒၶယျမိဳတြင္း သုိ႔ ဆုတ္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၅၆၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ တြင္ လံုဖလီခံတပ္ကို ဘုရင့္ေနာင္သိမ္းပုိက္ရေလသည္။

ဘုရင့္ေနာင္သည္ လံုဖလီခံတပ္တြင္ ေနကာ မိမိ၏သားေတာ္၊ညီေတာ္မ်ားကို အယုဒၶယျမိဳအား ၀ုိင္းရံေစ ျပီး အေျမွာက္ၾကီးမ်ား၊ျမတပူၾကီးမ်ားကို အယုဒၶယျမိဳရုိးထက္ျမင့္ေသာ ေမွ်ာ္စင္မ်ားေပၚတြင္တင္ကာ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ အဆက္မျပတ္မုိးရြာသလုိ ပစ္ေစေလ၏။  အယုဒၶယျမိဳလည္း ရစရာမရွိ ပ်က္စီးလာသျဖင့္ မွဴ းမတ္တုိ႔မွ ယုိးဒယားမင္းအား လက္နက္ခ်ရန္ အၾကံျပဳ ေလရာ ယုိးဒယားမင္းလည္း ရဟန္းေတာ္တစ္ပါးကို သံအျဖစ္ ၾကြေစျပီး လက္နက္ခ်မည့္အေၾကာင္းဘုရင့္ေနာင္ထံ ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။

ဘုရင့္ေနာင္လည္း စစ္ပြဲျငိမ္းေစလွ်င္ ယုိးဒယားမင္းကိုယ္တုိင္ ဆင္ျဖဴ ေလးစီး ႏွင့္ အေဆာင္အေယာင္ အခမ္းအနားမ်ားျဖင့္ ထြက္လွာေစရန္ အမိန္႔ေတာ္ေပးလုိက္၏။ ယုိးဒယားမင္းလည္း ထုိ႔အမိန္႔ကိုၾကားလွ်င္ ဆင္ျဖဴ ေလးစီး ေပၚတြင္ အထူးထူးေသာ ရတနာမ်ားကို တင္လ်က္၊ မင္းခန္းမင္းနား အေဆာင္အေယာင္
ျဖင့္ ေအဒီ ၁၅၆၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ တြင္ ျမိဳ ႔တြင္းမွ ထြက္ကာ ဘုရင့္ေနာင္ထံ အညံခံေလသည္။


ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကျပီး ဘုရင့္ေနာင္မွ ယုိးဒယားမင္း၏ သားေတာ္ကို  အယုဒၶယျမိဳ၏ ဘုရင္အျဖစ္ ခန္႔ျပီး က်န္ရွိေနေသာ ယုိးဒယားမင္း၏ ညီေတာ္မ်ားကုိလည္း စားျမဲရာထူးအတုိင္းေပးေလ၏။ ယုိးဒယားဘုရင္၊ သားေတာ္အငယ္ ႏွင့္ ဆင္ျဖဴေလးစီး ကိုမူ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ေခၚယူေတာ္မူခဲ့သည္။

ယုိးဒယားမွ ျပန္ေတာ္မူျပီး ဟံသာ၀တီသုိ႔ ေအဒီ ၁၅၆၄ မတ္ ၂၈ တြင္ ေရာက္ေတာ္မူေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၆၄ ေမ ၁၅ တြင္ မိဖုရားေခါင္နတ္ရြာစံေတာ္မူေလသည္။ ေနာက္တေန႔တြင္ ေျမငလ်င္ျပင္းစြာ လူပ္သျဖင့္ ဘုရားဂူေက်ာင္းမ်ား ျပိဳ ပ်က္ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ျပိဳ ပ်က္ေသာ ဘုရားဂူေက်ာင္းမ်ားကို
ျပန္လည္ မြမ္းမံေစေလ၏။

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ မွဴ းမတ္မ်ားမွ ဇင္းမယ္ဘုရင္သည္ မိမိတုိ႔ ယုိးဒယားကို စစ္ခ်ီစဥ္ ေနာက္ေတာ္မွ လုိက္ပါျခင္းမရွိ၊ အခြန္ေတာ္ကိုလည္း မဆက္သ၊ ဇင္းမယ္တြင္ရွိေသာ ဟံသာ၀တီသံ မ်ားမွလည္း သတင္း မၾကား စသျဖင့္ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ညီေတာ္မ်ားကို ေမးလွ်င္ ညီေတာ္မ်ားမွ ဇင္းမယ္မင္းသည္ ဘုရင့္ေနာင္၏အမိန္႔ေတာ္အား ပမာမခန္႔လုပ္သျဖင့္ စစ္ခ်ီျခင္းျဖင့္သာ အေရးေတာ္ကို ျပီးႏုိင္မည္ဟု ျပန္လည္ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။

သုိ႔ျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ဇင္းမယ္ကို စစ္ခ်ီရန္ အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ျပန္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment