ဘုရင့္ေနာင္၏ ဆင္ျဖဴ ေတာ္စစ္ပြဲ

ဗညားဒလ ယုိးဒယားသုိ႔ ေရာက္ျပီး စာေပစီကံုးကာ ယုိးဒယားဘုရင္ထံ ေလွ်ာက္ရာ ဘုရင္မွ လက္မခံသည့္ အျပင္ ဘုရင့္ေနာင္၏သံကုိလည္း မေခ်မငံ တံု႔ျပန္လုိက္ေလ၏။ ဗညားဒလလည္း ေနျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္ လွ်င္ အေၾကာင္းစံုကို ဘုရင့္ေနာင္အား ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း အမ်က္ေတာ္ရွျပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚကာ ယုိးဒယားအား စစ္တုိက္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလသည္။ ထုိအခါ မွဴ းမတ္ႏွင့္ စစ္သူၾကီးမ်ားကလည္း ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္သာ ၾကိဳးပမ္းစံုစမ္းရေလ၏။

ယုိးဒယားသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ေသာ ဗညားဒလမွာမူ အေရးေတာ္မသာလွ်င္ မိမိ၏သခင္သည္ စစ္တုိက္လိမ့္မည္ ကို သိသျဖင့္ ယုိးဒယားျမိဳ ႔၏ အေနအထားတုိ႔ကိုပါ တခါထဲေလ့လာ ခဲ့သျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္အတြက္ အလြန္ အက်ိဴ းရွိခဲ့၏။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာရန္ အမိန္႔ျပန္ျပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ မိမိ၏ ေရႊျဖင့္ျပီးေသာ ေသာက္ေတာ္ေရ တေကာင္းဖံုး၊ စားေတာ္အုိး၊ ေရႊယပ္ေတာ္ တုိ႔ကို မဟာေစတီတြင္ ဌာပနာကာ ရဟန္းေတာ္မ်ားကို ဆြမ္းလုပ္ေကၽြးေတာ္မူ
ျပီး အလွဴ အၾကီးအက်ယ္လုပ္ေလသည္။

ရွမ္းေစာ္ဘြားတပ္မ်ား ေရာက္လာေသာ္ မိမိ၏ တပ္မၾကီးႏွင့္ စည္းကမ္းတက် ပူေပါင္းေစျပီး ေစာ္ဘြားမ်ားကို မိမိလက္၀ဲလက္ယာ တြင္ မိမိႏွင့္ တန္းတူ ထီးျဖဴ မုိးေစလ်က္ ယုိးဒယားသုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၆၃ ေအာက္တုိဘာလ ၁၂ တြင္ ေနျပည္ေတာ္မွ စစ္အင္အား ၃ သိန္းေက်ာ္ျဖင့္ ခ်ီတက္ေလ၏။ (တခ်ိဴ ႔ မွတ္တမ္းတြင္ ၄ သိန္းေက်ာ္ )


ဘုရင့္ေနာင္၏ တပ္ေတာ္သည္ ေရွးဦးစြာ ကမန္ပုိက္ကို သိမ္းေတာ္မူသည္။ တပ္မွဴ းအေပါင္းႏွင့္ ရဲမက္တုိ႔ သည္ အမိန္႔ေတာ္အတုိင္း အေၾကာက္အရြံ႔ မရွိ ျမိဳ ႔ရင္းကို အလံုးအရင္း ခ်ီတက္ျပီး ေလွကားမ်ားျဖင့္ ေထာင္ တက္သျဖင့္ ယုိးဒယားေနျပည္ေတာ္၏ ျမိဳ ႔ရံမ်ားသည္ လ်င္ျမန္စြာ က်ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ အယုဒၶယျမိဳ ႔ေတာ္ကို အလ်င္မတုိက္ဘဲ ျမိဳ ႔ရံမ်ားကို အရင္တုိက္၏။

ျမိဳ ႔ရံမ်ားအားလံုးကို ရလွ်င္ အယုဒၶယျမိဳ ႔ေတာ္သုိ႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေလသည္။ ထုိသတင္းကို ယုိးဒယားမင္းေနာင္ေတာ္မွ စာျဖင့္ေစျပီး ဘုရင္အား လက္နက္ခ်ရန္ အၾကံျပဳ ေလသည္။ ယုိးဒယားမင္းသည္ သတင္းကိုၾကားေသာ္လည္း လက္နက္ခ်လုိျခင္းမရွိဘဲ ေခါင္းမာစြာ ျဖင့္ သားေတာ္အိမ့္ေရွ့မင္း ကို လက္နက္အမ်ားျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ကို ဆီးၾကိဳ တုိက္ေစေလသည္။

အိမ္ေရွ့မင္း ျဗမဟိန္( Phra Mahin ) ၏ တပ္ႏွင့္ ေနမ်ိဴ းေက်ာ္ထင္ ဦးေဆာင္ေသာ ျမင္းတပ္တုိ႔ လမ္းမွ ေတြ႔ၾကရာ အျပင္းအထန္တုိက္ၾကေလသည္။ ေနမ်ိဴ းေက်ာ္ထင္ဘက္မွ အက်အရူံးမ်ားေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ဟံသာ၀တီ ဥပရာဇ ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မ်ား ေရာက္လာျပီး ဆင္ျဖင့္ ဖိတုိက္ရာ ယုိးဒယား အိမ္ေရွ့မင္းတပ္ ေနာက္ဆုတ္ရေလသည္။

ယုိးဒယားဘုရင္လည္း မိမိသား အေရးမလွသည္ကို သိေသာ္ ညီေတာ္အား စစ္အင္အား ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ကို ဦးေဆာင္ေစျပီး ယုိးဒယားဘုရင္ကိုယ္ေတာ္မူ ေနာက္မွ ဆင္သံုးရာ၊ျမင္း သံုးေထာင္ ၊ ေျခလ်င္တပ္ ၅ ေသာင္းျဖင့္  ခ်ီတက္ေလသည္။ ခ်ီတက္ျပီး လံုဖလီ( Lumphli ) ဆုိေသာ အရပ္တြင္ ခံတပ္ျမိဳ ႔ ေဆာက္ကာ ဘုရင့္ေနာင္အလာကို ေစာင့္ေနေလသည္။ ယုိးဒယားဘုရင္သည္ စစ္အင္အား အလံုးအရင္း ႏွင့္ ဥေရာပမွ လာေသာ လက္နက္ေကာင္းမ်ားရွိသျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္၏ တပ္ကို အႏုိင္တုိက္ ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေနေလ၏။


Share:

No comments:

Post a Comment