ဘုရင့္ေနာင္ မဏိပူရသုိ႔ စစ္ခ်ီျခင္း

ေအဒီ ၁၅၅၉ တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ လက္ေအာက္ခံ အင္း၀နယ္အပိုင္ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဘက္ ေက်းရြာမ်ားကို မဏိပူရျပည္မွ ထိပါးဖ်က္ဆီး လာသည္ဟု ကေလးေစာ္ဘြားမွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သတင္းပုိ႔ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း နန္းေတာ္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ ကသည္းျပည္ကို တုိက္သင့္၊မတုိက္သင့္ကို ေဆြးေႏြးေလ
သည္။ မွဴ းမတ္၊၀န္ၾကီး တခ်ိဳဴ ႔မွ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကို အမိန္႔ေတာ္ပုိ႔ကာ သြားတုိက္ေစပါက မိမိတုိ႔ ရဲမက္ေတာ္ မ်ား ပင္ပန္းရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ေလသည္။

ထုိအခါ ဗုိလ္မွဴ းဗညားဒလမွ ကသည္းျပည္သည္ သာမန္တုိင္းျပည္ႏုိင္ငံ မဟုတ္ ဘုရင္ကား ထီးတစ္စင္းေဆာင္း မင္းျဖစ္၏။ အင္အားလည္း ၾကီး၏။ ဘ၀ရွင္မင္းတရား ကုိယ္တုိင္ခ်ီလွ်င္ ဘုန္းအရွန္အ၀ါ အေက်ာ္အေစာ ျဖစ္ျပီး ရန္သူအေပါင္း အလြန္ေၾကာက္ရြံျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ ဟု ေလွ်ာက္ျပန္ေလေသာ္ ဘုရင့္ေနာင္မွ သေဘာက်ကာ ကုန္းေၾကာင္းအား ျမင္း သံုးေထာင္၊ စစ္သည္ရဲမက္ ငါးေသာင္း ၊ ေရေၾကာင္းမွ တုိက္ေလွ ငါးေထာင္၊ စစ္သည္ရဲမက္ ငါးေသာင္းျဖင့္
ေနျပည္ေတာ္မွ ေအဒီ ၁၅၅၉ ဒီဇင္ဘာတြင္ ထြက္ေတာ္မူေလသည္။


ဗညားဒလကိုလည္း ေရွ့ေတာ္ေျပးေစကာ ရာဇသံအျဖစ္လႊတ္ေလသည္။ ကသည္းဘုရင္လည္း ဗညားဒလ ၏ ရာဇသံအမိန္႔ကို ဖတ္ျပီး မိမိ၏ အင္အားကို သံုးသပ္ကာ တုိက္လွ်င္ အေရးမသာသည္ကို ေတြ႔သျဖင့္ မိမိ၏ ေယာက္ဖေတာ္ကို ဗညားဒလႏွင့္ လုိက္ေစကာ ဘုရင့္ေနာင္အမ်က္ေတာ္ေျပရန္ လက္ေဆာင္မ်ားစြာ
ျဖင့္ ဆက္သေလသည္။

ဘုရင့္ေနာင္လည္း လက္ေဆာင္မ်ားကို လက္ခံေလလွ်င္ ကသည္းဘုရင္မွ မိမိ၏ သမီးေတာ္အား ဘုရင့္ေနာင္ကို ဆက္သပါမည္ ျမိဳ ႔ေတာ္သုိ႔ ၾကြေတာ္မူကာ လက္ခံပါရန္ ေလွ်ာက္သျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ လည္း မိမိ၏ တပ္ေတာ္ ခုနွစ္တပ္လံုးျဖင့္ ကသည္းျမိဳ ႔သုိ႔ ခ်ီတက္ေလသည္။ ျမိဳ ႔သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ အမ်ိဴ းမ်ိဴ းေသာ ဆင္ေရး ျမင္းေရး၊ ဒုိင္းေရး၊ ကာေရးမ်ားကို ကစားေစရ၏။ အေျမာက္ေသနတ္မ်ားကိုလည္း ပဲ့တင္ထပ္သမွ် ပစ္ေစျပီးမွ ျမိဳ ႔တြင္းသုိ႔ အခမ္းအနားျဖင့္ ၀င္ေတာ္မူေလသည္။

ဘုရင့္ေနာင္လည္း ကသည္းမဏိပူရအေရး ျပီးလွ်င္ ကသည္းျပည္မွ ျပန္လာရာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေအဒီ ၁၅၆၀ ေမ ၂၇ တြင္ ျပန္ေရာက္ေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment