လံုဖလီခံတပ္ တုိက္ပြဲ

ယုိးဒယားမင္းမွ လံုဖလီတြင္ တပ္စခန္းခ်ေနသည္ကို ဘုရင့္ေနာင္ၾကားလွ်င္ မိမိ၏ တပ္အေပါင္းတုိ႔ကို လံုဖလီခံတပ္အား တုိက္ေစေလသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စစ္ပြဲျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖစ္ျပီး ယုိးဒယားမင္းမွ အေရးမသာသျဖင့္ စီးေတာ္ျမင္းႏွင့္ ရရာ ရဲမက္မ်ားျဖင့္ အယုဒၶယျမိဳတြင္း သုိ႔ ဆုတ္ေလ၏။ ေအဒီ ၁၅၆၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၁ တြင္ လံုဖလီခံတပ္ကို ဘုရင့္ေနာင္သိမ္းပုိက္ရေလသည္။

Share:

ဘုရင့္ေနာင္၏ ဆင္ျဖဴ ေတာ္စစ္ပြဲ

ဗညားဒလ ယုိးဒယားသုိ႔ ေရာက္ျပီး စာေပစီကံုးကာ ယုိးဒယားဘုရင္ထံ ေလွ်ာက္ရာ ဘုရင္မွ လက္မခံသည့္ အျပင္ ဘုရင့္ေနာင္၏သံကုိလည္း မေခ်မငံ တံု႔ျပန္လုိက္ေလ၏။ ဗညားဒလလည္း ေနျပည္ေတာ္ျပန္ေရာက္ လွ်င္ အေၾကာင္းစံုကို ဘုရင့္ေနာင္အား ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း အမ်က္ေတာ္ရွျပီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚကာ ယုိးဒယားအား စစ္တုိက္မည္ဟု အမိန္႔ေတာ္ထုတ္ေလသည္။ ထုိအခါ မွဴ းမတ္ႏွင့္ စစ္သူၾကီးမ်ားကလည္း ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္သာ ၾကိဳးပမ္းစံုစမ္းရေလ၏။

Share:

ယူနန္ၾသဇာခံနယ္စားမ်ား ႏွင့္ တုိက္ပြဲ

ေအဒီ ၁၅၆၂ တြင္ ယူနန္ၾသဇာခံျဖစ္ေသာ ဟုိသာ၊လာသာ၊မုိးနား နယ္စားမ်ားမွ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား၏ ေက်းရြာ အပုိင္ကို ထိပါးလာသျဖင့္ မုိးမိတ္ေစာ္ဘြားမွ ဘုရင့္ေနာင္ထံ စာပုိ႔ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း မိမိ၏ ပုိင္နက္ကို ထိပါးလာေသာ နယ္စားမ်ားကို တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ျပန္ေလ၏။ ထုိအခါ မွဴ းမတ္မ်ားမွ ထုိနယ္မ်ား သည္ မင္တရုတ္၏ ၾသဇာခံနယ္မ်ားျဖစ္ျပီး စစ္ျဖစ္လွ်င္ ယူနန္ဘုရင္ခံမွ စစ္ကူလႊတ္လိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ စစ္ကူ လႊတ္လွ်င္လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ႏုိင္ေအာင္တုိက္မည္ ဟု ေလွ်ာက္ၾကေလ၏။

Share:

ဘုရင့္ေနာင္ မဏိပူရသုိ႔ စစ္ခ်ီျခင္း

ေအဒီ ၁၅၅၉ တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ လက္ေအာက္ခံ အင္း၀နယ္အပိုင္ျဖစ္ေသာ ေျမာက္ဘက္ ေက်းရြာမ်ားကို မဏိပူရျပည္မွ ထိပါးဖ်က္ဆီး လာသည္ဟု ကေလးေစာ္ဘြားမွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သတင္းပုိ႔ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း နန္းေတာ္ရွိလႊတ္ေတာ္တြင္ ကသည္းျပည္ကို တုိက္သင့္၊မတုိက္သင့္ကို ေဆြးေႏြးေလ
သည္။ မွဴ းမတ္၊၀န္ၾကီး တခ်ိဳဴ ႔မွ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကို အမိန္႔ေတာ္ပုိ႔ကာ သြားတုိက္ေစပါက မိမိတုိ႔ ရဲမက္ေတာ္ မ်ား ပင္ပန္းရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္ေလသည္။

Share: