ဘုရင့္ေနာင္မွ အုန္းေပါင္၊မုိးေကာင္း၊မုိးနဲ ျပည္မ်ားကို သိမ္းျပီးေနာက္ ဇင္းမယ္ကို သိမ္းရန္စစ္ျပင္ဆင္ျခင္း

မုိးမိတ္ႏွင့္ မုိးညွင္းကို ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ အုန္းေပါင္၊မုိးေကာင္း၊မုိးနဲ၊ေညာင္ေရႊ အစရွိေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ျပည္ေထာင္မ်ားကို တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေတာ့ေလ၏။ ညီေတာ္ အင္း၀စား သတုိးမင္းေစာကုိ ျမင္းတပ္ ၉ တပ္အား ၾကီးၾကပ္ေစလ်က္ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ က်န္ရွိ ညီေတာ္၊သားေတာ္ မ်ားကမူ ေနာက္မွ အလံုးအရင္းျဖင့္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားနဲ႔ စစ္ခင္းရန္ ခ်ီတက္ေလ၏။

လမ္းခုလတ္တြင္ စစ္အင္အား ခုႏွစ္ေသာင္း ျဖင့္ ခ်ီ တက္လာေသာ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြား၏ တပ္ႏွင့္ ေတြ႔ သျဖင့္ သတုိးမင္းေစာ၏ ျမင္းတပ္ ႏွင့္ အျပင္းအထန္တုိက္ၾကေလ၏။ ေစာ္ဘြားဘက္မွ ဆင္တပ္မ်ားျဖင့္ အလံုးအရင္း ၀င္တုိက္သျဖင့္ မခံႏုိင္ဘဲ ဆုတ္ရာ ေနာက္မွ ခ်ီတက္လာေသာ ဘုရင့္ေနာင္တပ္ေတာ္မွ အင္အားျဖည့္ကာ အျပင္းအထန္၀င္တုိက္ၾကသျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အက်အရူံးမ်ားေလ၏။

ေစာ္ဘြား၏ ညီေတာ္မွ တပ္အင္အား ၁ ေသာင္းျဖင့္ စစ္ကူလာကာ အျပင္းအထန္ တုိက္ၾကေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္၏ လက္ရုုံးျဖစ္ေသာ ဗညားဒလ နတ္သေျပာင္ေက်ာ္ ႏွင့္ ေစာ္ဘြား၏ ညီ စီးခ်င္းထုိးၾကရာ
ေစာ္ဘြားညီ၏ ဆင္မွာ အင္အားမတန္ျဖစ္ရာ ဗညားဒလ၏ ဆင္မွ အစြယ္ျဖင့္ ထုိးသျဖင့္ ေသဆံုးေလ၏။
ေစာ္ဘြားညီလည္း ျမင္းျဖင့္ ေျပးေလ၏။

ဘုရင့္ေနာင္ဘက္မွ အျပင္းအထန္ ျပန္ဖိတုိက္ခုိက္သျဖင့္ ေစာ္ဘြားတပ္မ်ား မခံႏုိင္ဘဲ တပ္ပ်က္ကာ အုန္းေပါင္ျမိဳ ႔ႏွင့္တကြ ေစာ္ဘြားအား အရွင္ဖမ္းမိေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္၏ တပ္လည္း တစ္၀က္ေက်ာ္ က်ရူံးရေလသည္။ မိမိ၏ တပ္အင္အားကို ျပန္လည္ ျဖည့္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပီး အုန္းေပါင္တြင္ တစ္လခန္႔ နားျပီး မုိးေကာင္းကို တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။

ေအဒီ ၁၅၅၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ မုိးမိတ္မွ တဆင့္ မုိးေကာင္းကုိ ခ်ီေတာ္မူေလ၏။ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား လည္း ဘုရင့္ေနာင္တပ္မ်ား ခ်ီတက္လာသည္ကို ၾကားေသာ္ ျမိဳ ႔မွ ခြာကာ ႏြယ္ပတ္ပု ေတာတြင္ သစ္ခံတပ္ျမိဳ ႔ ေဆာက္ကာ ခုခံရန္ ျပင္ဆင္ေလ၏။ ခံတပ္ျမိဳ ႔မွာ သစ္ခံတပ္သာ ျဖစ္သျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ လည္း မိမိ၏ သမက္ေတာ္ သတုိးမင္းေစာကိုသာ လႊတ္ျပီး တုိက္ခုိက္ေစရာ ေစာ္ဘြားမွာ မခံနုိင္ဘဲ လက္နက္ခ်ေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ေစာ္ဘြားကိုဖမ္းကာ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ပုိ႔ကာ အက်ယ္ခ်ဴ ပ္ျဖင့္ ေစာ္ဘြား စည္းစိမ္အတုိင္း ထားရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလ၏။

မုိုးေကာင္းကို ႏုိင္လွ်င္ မုိးနဲျမိဳ ႔ကို ခ်ီတက္တုိက္ခုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေလေတာ့၏။ မုိးနဲေစာ္ဘြားလည္း ဘုရင့္ေနာင္ ခ်ီတက္လာသည္ကိုၾကားလွ်င္ ျမိဳ ႔တြင္းမွ မခံဘဲ ထြက္ေျပးေလ၏။ ထုိေၾကာင့္ မုိးနဲျမိဳ ႔ကို အလြယ္တကူ ရေလသည္။ အနီးတစ္၀ွက္တြင္ရွိေသာ မုိးနဲေစာ္ဘြား၏ လက္ေအာက္ခံ ျမိဳ ႔စား၊ရြာစား မ်ားမွ လက္ေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ လက္ေအာက္သုိ႔ ၀င္လာၾကကုန္၏။ မုိးနဲေစာ္ဘြားလည္း အမတ္မ်ား၏ တုိက္တြန္းမူေၾကာင့္ လက္နက္ခ်ေတာ္မူရာ ဘုရင့္ေနာင္မွ စားျမဲ မုိးနဲကိုသာ ျပန္လည္ ေပးအပ္ေလသည္။

ပုဂံေခတ္မွ အေရွ့ေတာင္အာရွ ျပည္ေထာင္မ်ား
ဘုရင့္ေနာင္လည္း သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းရွိ ရွမ္းေစာ္ဘြားျပည္ေထာင္မ်ားကို အလုိျပည့္ျပီးေသာ္ မွဴ းမတ္မ်ား ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တစ္လႊားကို ထပ္မံသိမ္းပုိက္သင့္မသင့္ကို တုိင္ပင္ေလ၏။ ထုိအခါ ညီေတာ္ အိမ္ေရွ့မင္းမွ သိန္းနီေစာ္ဘြားသည္ မင္တရုတ္ ( Ming Dynasty ) ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိ၏၊ စစ္ျဖစ္လွ်င္ တရုတ္တပ္မ်ား စစ္ကူခ်ီကာ အေရးေတာ္ မလွ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ဟရိဘုဥတုိင္း ( Haribhunjaya - ဇင္းမယ္ ) သည္ ဆင္ေကာင္း၊ျမင္းေကာင္း မ်ား၏၊ ေရႊေငြရတနာမ်ားျဖင့္လည္း ၾကြယ္၀၏။ ျမိဳ ႔ရံ ၅၇ ျမိဳ ႔ ႏွင့္လည္း အလံုးအရင္းျဖင့္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ ျပည္ေထာင္ႏွင့္မွ် စစ္မျဖစ္ဖူးေသး၊ သုိ႔ေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္လွ်င္ မိမိတုိ႔ သာ လွ်င္ ႏိုင္ရန္အေၾကာင္းရွိသည္ ဟု ေလွ်ာက္ေလ၏။

စစ္သူၾကီး ဗညားဒလ ကလည္း အိမ္ေရွ့မင္းသား အား ေထာက္ခံျပီး ဇင္းမယ္ကို အလုိျပည့္ျပီးလွ်င္ မဟာနဂရတုိင္း ျဖစ္ေသာ က်ိဴ င္းရုံး၊ ေခမာ၀ရတုိင္းျဖစ္ေသာ က်ိဳဳဴ င္းတံု စသည္ကို လက္နက္ႏုိင္ငံအျဖစ္ သိမ္းမည္ ဟု ေလွ်ာက္တင္ေလ၏။ က်န္ရွိေသာ စစ္သူၾကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဗညားပရံ၊ သတုိးမင္းေစာ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ မ်ားကလည္း ဇင္းမယ္အား အရင္တုိက္မည္႔အေရးကို ေထာက္ခံၾကရာ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ဇင္းမယ္ သုိ႔ စစ္ခ်ီရန္ စစ္ျပင္ေတာ့ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment