ဇင္းမယ္ကို သိမ္းပုိက္ျခင္း

ပဲခူးနန္းစံ ဘုရင့္ေနာင္သည္ မိမိ၏ အင္ပါယာကို ခ်ဲ႔ ထြင္ရင္း ဇင္းမယ္ ( Kingdom of Lanna ) ကို သိမ္းရန္ စစ္ျပင္ရာ မိမိ တုိက္ခုိက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားကုိလည္း စစ္အင္အားအလံုးအရင္း
ျဖင့္ ေနာက္မွ လိုိက္ေစ၏။ ဇင္းမယ္ဘုရင္ Mekuti (1551-1564) လည္း အစည္းအေ၀း ေခၚကာ ဘုရင့္ေနာင္ သည္ မိမိ၏ မဟာမိတ္ျပည္ေထာင္ ျဖစ္ေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေတာ္ကို သိမ္းေတာ္မူျပီး ယခု မိမိ၏ ႏုိင္ငံကုိ ခ်ီ လာေလျပီ၊ ျပန္လည္ ခုခံရန္ သင့္သေလာ စသျဖင့္ ေဆြးေႏြး၏။
Share:

ဘုရင့္ေနာင္မွ အုန္းေပါင္၊မုိးေကာင္း၊မုိးနဲ ျပည္မ်ားကို သိမ္းျပီးေနာက္ ဇင္းမယ္ကို သိမ္းရန္စစ္ျပင္ဆင္ျခင္း

မုိးမိတ္ႏွင့္ မုိးညွင္းကို ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ အုန္းေပါင္၊မုိးေကာင္း၊မုိးနဲ၊ေညာင္ေရႊ အစရွိေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ျပည္ေထာင္မ်ားကို တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေတာ့ေလ၏။ ညီေတာ္ အင္း၀စား သတုိးမင္းေစာကုိ ျမင္းတပ္ ၉ တပ္အား ၾကီးၾကပ္ေစလ်က္ ဘုရင့္ေနာင္ႏွင့္ က်န္ရွိ ညီေတာ္၊သားေတာ္ မ်ားကမူ ေနာက္မွ အလံုးအရင္းျဖင့္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားနဲ႔ စစ္ခင္းရန္ ခ်ီတက္ေလ၏။

Share: