ရွမ္းကုိးျပည္ တြင္ပါ၀င္ေသာ မုိးညွင္းျပည္ ႏွင့္ မုိးမိတ္ျပည္ ကို ဘုရင့္ေနာင္ သိမ္းပံု

ေအဒီ ၁၅၅၆ တြင္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ဆုိင္လံု ႏွင့္ မုိးနဲေစာ္ဘြား တုိ႔ စစ္မက္အၾကီးအက်ယ္ ျဖစ္ၾက
ျပီး မုိးနဲေစာ္ဘြားမွ အႏုိင္ရကာ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားလည္း စစ္ပြဲတြင္ က်ေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို ဘုရင့္ေနာင္ၾကားရာ နံနက္မင္းညီလာခံတြင္ အင္း၀ျပည္၊မြန္ဟံသာ၀တီတုိ႔ကို သိမ္းပိုက္ျပီးျပီ၊ ရွမ္းေစာ္ဘြား ကုိးျပည္ေထာင္၊ ယြန္းျပည္ ( ယခု ခ်င္းမုိက္တစ္၀ုိက္)၊ ဂုံျပည္ (ယခု က်ိဳဴ င္းတံုနယ္ ဂုံရွမ္းမ်ား ေနထုိင္ရာ ) ၊ ကသည္းျပည္ ၊ မ်ားကို သိမ္းပုိက္ျပီး လက္ေအာက္ခံ အျဖစ္ ထားလုိေၾကာင္း စသျဖင့္ မိမိသေဘာကို မိန္႔ေလ၏။

Share:

အင္း၀မင္းဆက္ ပ်က္သုဥ္းျခင္း

အင္း၀တပ္ပ်က္လွ်င္ ဘုရင္နရပတိစည္သူလည္း တပ္ကို အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ထိ အလ်င္အျမန္ ျပန္ဆုတ္
ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္တပ္တုိ႔လည္း အင္း၀ျမိဳ ႔အထိ လုိက္သြားေသာ္လည္း ျမိဳ ႔တြင္းမွ စိန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ အဆက္အျပတ္ ျပန္ပစ္သျဖင့္ မခ်ဥ္းႏုိင္ဘဲ စခန္းခ်ရာသုိ႔ ျပန္လည္ ဆုတ္သြားေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္ လည္း မိမိ၏ တပ္သားမ်ား စစ္မာန္မ်ားတက္ေနခ်ိန္ အင္း၀လက္ေအာက္ခံ ျမိဳ ႔မ်ားကို သိမ္းရန္ ညီေတာ္ ကုိ အမိန္႔ခ်ကာ ရဲမက္ ၅ ေထာင္ေက်ာ္ေပးျပီး တုိက္ေစေလသည္။ ညီေတာ္လည္း ေျမာင္းတူး၊ ပုခန္းၾကီး မ်ားကို တုိက္ခို္က္ေအာင္ျမင္၏။ ပုခန္းစားလည္း စစ္ရူံးကာ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားထံ ေျပး၀င္ေလသည္။

Share:

ေကာလဟာလကို ယံုမိေသာ အင္း၀ဘုရင္

ဟံသာ၀တီကို အလိုျပည့္ျပီးေနာက္ ဘုရင့္ေနာင္သည္ အင္း၀ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ကို သိမ္းပုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေတာ့ ၏။ ေရတပ္အင္အား ခုႏွစ္ေသာင္း ႏွင့္ ေျခလ်င္တပ္ ရဲမက္ ခုနွစ္ေသာင္း၊ ျမင္း ငါးေထာင္၊ ဆင္ ၄ ရာျဖင့္ အင္း၀ကုိ တုိက္ရန္ ဟံသာ၀တီမွ  ေအဒီ ၁၅၅၃ ဇြန္လ ၁၁ တြင္ ထြက္ေလသည္။ အင္း၀ဘုရင္ နရပတိစည္သူလည္း ဘုရင့္ေနာင္၏ စစ္ခ်ီသတင္းကို ၾကားလွ်င္ ရွမ္းျပည္ေစာ္ဘြား ငါးပါး ကို စာပုိ႔ကာ စစ္ကူေတာင္းေလ၏။

Share: