ဇြဲမေလ်ာ့ေသာ မြန္မင္း သမိန္ေထာရာမ

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ဟံသာ၀တီကို ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ္လည္း မြန္ဘုရင္သမိန္ေထာရာမကို မဖမ္းမိေသး
သျဖင့္ သမိန္ေထာရာမ ရွိရာ ဓနုျဖဴ သုိ႔ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ လုိက္ေလ၏။ သမိန္ေထာရာမ လည္း ပုသိမ္ သုိ႔ ေျပးေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ပုသိမ္ကို လုိက္ျပန္ေလသည္။

ဘုရင့္ေနာင္ခ်ီတက္လာသည္မွာ ခန္႔မွန္းသည္ထက္ ပုိျမန္ျပီး ပုသိမ္ျမိဳ႔အနီးသုိ႔ ေရာက္လာေလရာ သမိန္ေထာရာမလည္း မိမိလူယံုကုိယ္ရံေတာ္တပ္ကုိသာ ေခၚကာ ျမိဳ႔ မွ ထြက္ေျပးေလ၏။ ပုသိမ္စားလည္း သမိန္ေထာရာမ ခ်န္ခဲ့ေသာ ဆင္၊ျမင္း၊ မ်ားကုိ ဘုရင့္ေနာင္အား ဆက္သေလသည္။ ဘုရင္ေနာင္လည္း အားရသျဖင့္ ပုသိမ္စား အား မင္းညီမင္းသားကဲ့သုိ႔ ေရႊအိမ္ငါးဆက္ ေဆာက္ျပီး ေနေစ ဟု အမိန္႔ေတာ္ ခ်ေပးေလသည္။

သမိန္ေထာရာမလည္း ဒလျမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္ေသာ္ ျမိဳ႔ကို တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ရာ ဒလျမိဳ႔စား ဥဇနာ က်ေလသည္။ ဥဇနာသည္ ဘုရင့္ေနာင္၏ လူယံုေတာ္ ျဖစ္ရာ ထုိသတင္းကို ဘုရင့္ေနာင္ ၾကားလွ်င္ ေဒါသ ထြက္ကာ ဒလသုိ႔ အျပင္းခ်ီတက္လာ၏။ ထုိအခါ သမိန္ေထာရာမ သည္ လူသူျပန္လည္ စုရုံးျပီး ပုသိမ္ဘက္ သို႔ ျပန္လည္ ခ်ီတက္ျပီး တုိက္ခုိက္ေလ၏။

ပုသိမ္တြင္ ျမိဳ႔ေစာင့္အျဖစ္ က်န္ခဲ့ေသာ သတုိးမင္းေစာ မွ ျပန္လည္ခုခံရာ သမိန္ေထာရာမ၏ တပ္ ပ်က္ေလသည္။ သမိန္ေထာရမလည္း မိမိတပ္ပ်က္ျပီး မိဖုရား အစရွိေသာ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ မ်ားကို ရန္သူဘက္မွ ဖမ္းမိသျဖင့္ ရဟန္းျပဳ ကာ အေျခြအရံ တစ္ရာျဖင့္ မုတမ ျမိဳ႔ သုိ႔ ေျပးေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္ ၏ အမတ္မ်ားမွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ျပီး နားရန္ နားေတာ္ေလွ်ာက္သျဖင့္ သိမ္းပုိက္ထားေသာ ျမိဳ႔မ်ားကို
ေသခ်ာ စီရင္ကာ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ျပန္ေလ၏။ ( မွတ္ခ်က္ ။  ။ ဟံသာ၀တီသည္ ဘုရင့္ေနာင္၏ စစ္ေၾကာင့္ မီးေလာက္ပ်က္စီးသြားရာ တျမိဳ ႔လံုးကို ဘုရင့္ေနာင္မွ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ ေစျပီး  မင္းေနျပည္ေတာ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့၏ )

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ေအဒီ ၁၅၅၂ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ျပန္ေရာက္ေလ၏။ ထုိသတင္းကို ရဟန္းျပဳေနေသာ သမိန္ေထာရာမ ၾကားလွ်င္ လူသူလက္နက္ ျပန္လည္ စုရုံးျပီး မုတမ ျမိဳ ႔စြန္ရွိ ရြာမ်ားကို သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ဘယေက်ာ္သူ ကို ဗိုလ္မွဴ းခန္႔ျပီး ဗိုလ္ေလးေသာင္း၊ျမင္းတစ္ေထာင္ ၊
ဆင္ တစ္ရာ ျဖင့္ သမိန္ေထာရာမကို ႏွိမ္နင္းေစေလသည္။

ဘယေက်ာ္သူလည္း သမိ္န္ေထာရာမ ရွိရာ စခန္းသုိ႔ ၀င္တုိက္ရာ သမိန္ေထာရာမ မွ မခံႏုိင္ဘဲ တပ္ပ်က္ျပီး ေျပးေလ၏။ ထုိသုိ႔ သမိန္ေထာရာမ ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာ ဖမ္းမိဘဲ ရွိေနေလရာ ေအဒီ ၁၅၅၃ မတ္လ ၂၆ တြင္ ဟံသာ၀တီျမိဳ ႔တြင္းတြင္ ဖမ္းမိေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း သမိန္ေထာရာမကို
ေသဒဏ္ေပးေလ၏။ သုိ႔ျဖင့္ ဟံသာ၀တီ မြန္မင္းဆက္ ပ်က္သုဥ္းသြားေလေတာ့၏။

Share:

No comments:

Post a Comment