ဘုရင္ေနာင္မွ ဟံသာ၀တီကို အျပီးအျပတ္သိမ္းျခင္း

အင္း၀နန္းက်ဘုရင္ မုိးျဗဲမင္းသည္ ျပည္ျမို႔သုိ႔ ၀င္ကာ ဘုရင့္ေနာင္ထံ ခုိလူံေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း သနားသျဖင့္ မင္းတုိ႔၏ စည္းစိမ္အတုိင္းေပးကာ ေနေစေလ၏။ ဘုရင္ေနာင္သည္ ျပည္ျမိဳ႔တြင္ ေနထုိင္စဥ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေရးျပည္ေရးကို တုိင္ပင္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီကို တုိက္မည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြး
ေႏြးေလသည္။ ထုိေနာက္ ျပည္ျမိဳ႔ကို မိမိ၏ လူယံုအမတ္မ်ားႏွင့္ ထားခဲ့ျပီး ေကတုမတီေတာင္ငူသုိ႔ ျပန္
ေလ၏။

ေတာင္ငူတြင္  စစ္တပ္ကို အၾကီးအက်ယ္ စီရင္ျပီး ေအဒီ ၁၅၅၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၉  တြင္ ေတာင္ငူျမိဳ႔မွ စစ္အင္အား တုိက္ဆင္ေလးရာ၊ ျမင္းငါးေထာင္၊ စစ္သည္ တစ္သိန္း ေက်ာ္ျဖင့္ ဟံသာ၀တီကို အျပီးအျပတ္ သိမ္းရန္ ခ်ီတက္ေလသည္။ ထုိအေၾကာင္းကို မြန္မင္း သမိန္ေထာရာမ ၾကားသိလွ်င္ စစ္ဦးေအာင္ မိမိ၏ ျမင္းတပ္ကို အလ်င္လႊတ္ကာ ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ေစေလ၏။ 

ေတာင္ငူဘက္မွ အလ်င္ခ်ီေသာ ျမင္းတပ္ ႏွင့္ ဟံသာ၀တီ၏ ျမင္းတပ္မ်ား ေမာ္ကစႏုေခ်ာင္း အကူးတြင္ ေတြ႔ၾကရာ အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ ထုိသုိ႔ ျမင္းတပ္မ်ား တုိက္ေနစဥ္ သမိန္ေထာရာမ၏ ပင္မတပ္ၾကီးမွ ေနာက္မွ ခ်ီလာျပီး ဆင္ျဖင့္ ေတာင္ငူျမင္းတပ္ကို ဖိတုိက္ေလသည္။ အင္အားမမွ်သျဖင့္ ေတာင္ငူျမင္းတပ္ဆုတ္ရေလ၏။ 

ဘုရင့္ေနာင္လည္ မိမိ၏ တပ္ကို စစ္မ်က္ႏွာ ၅ ေၾကာင္း ဖြဲ႔ေစျပီး ဟံသာ၀တီတပ္ကို တုိက္ေစေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္သည္ မိမိစီးေသာ ဆင္ေတာ္ ေဘးပတ္လည္တြင္ လွံတပ္သား ငါးရာျဖင့္ ၀ုိင္းရံေစ၏။ေသနတ္လုလင္ ေလးရာ တုိ႔ကို ဆင္ေတာ္၏ ေရွ႔ေတာ္ ႏွင့္ ေနာက္ေတာ္ မွ လုိက္ေစေလသည္။ မနီးမေ၀းတြင္ အေျမွာက္ငယ္တင္ထားေသာ ဆင္အစီး ၂၀ စီျဖင့္ ၀ုိင္းရံကာ ဟံသာ၀တီဘုရင္ သမိန္ေထာရာမ ကို ရင္ဆုိင္ ေလသည္။ 


သမိန္ေထာရာမလည္း အေ၀းမွ ျမင္လွ်င္ စီးေတာ္ဆင္ကို ခၽြန္းဖြင့္ကာ အျပင္း၀င္လာေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း စီးေတာ္ဆင္ကို ခၽြန္းဖြင့္ကာ သမိန္ေထာရာမ ဆီသုိ႔ အျပင္း၀င္ေလ၏။ မင္းႏွစ္ပါး   ဆင္ခ်င္အားတူသျဖင့္တစ္ေကာင္ႏွင့္တစ္ေကာင္ မေ၀ွ႔ႏုိင္ရွိေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း မိမိဆင္ကို ေနာက္အနည္းငယ္ဆုတ္ေစျပီး အားယူကာ ခၽြန္းဖြင့္ထပ္ လႊတ္ရာ ဆင္စြယ္ျဖင့္ သမိန္ေထာရာမ ဆင္ကို ထုိးမိေလသည္။ 

သမိန္ေထာရာမလည္း ဆင္ေပၚက ကၽြမ္းပစ္ခုန္ခ်ကာ စီးေတာ္ျမင္းျဖင့္ ေနာက္သုိ႔ ဆုတ္ေလ၏။ ထုိအခါ သမိန္ေထာရာမ၏ ညီေတာ္၊အမတ္မ်ား၊မွဴးမတ္မ်ားမွ ဆင္ကုိယ္စီျဖင့္ ဘုရင့္ေနာင္ကို ၀ုိင္းတုိက္ၾကေလ သည္။ ဘုရင္ေနာင့္ႏွင့္ သမိန္ေထာရာမတုိ႔ တုိက္ပြဲသည္ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔မွ မနီးမေ၀းတြင္ ျဖစ္၏။ 


ဘုရင့္ေနာင္၏ အမိန္႔အရ သမိန္ေထာရာမ ႏွင့္ စစ္ထုိးေနစဥ္ ဟံသာ၀တီျမို႔တြင္းကို သူလ်ွိမ်ားျဖင့္ ၀င္ေစကာ ျမိဳ႔တြင္းကိုမီးတုိက္ေစသျဖင့္ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔တြင္းတြင္ လူေနအိမ္မ်ား မီးေလာင္ကၽြမ္းေနေလ၏။ သမိန္ေထာရာမ စစ္ပြဲမွ တပ္ဆုတ္လာခ်ိန္ မိမိျမိဳ႔ မီးေလာင္ေနသည္ကုိ ျမင္ရာ ၊ ျမိဳ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ျပီး နန္းတြင္းရွိ မယ္ေတာ္ ကို ကယ္ရန္ ၾကိဳးစားရာ အမတ္မ်ား တားၾကသျဖင့္ က်န္ရွိေနေသာ တပ္သား မ်ားျဖင့္ ပုသိမ္သုိ႔ ဆုတ္ေလသည္။ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔လည္း မီးေၾကာင့္ နန္းေတာ္ႏွင့္တကြ ျမိဳ႔တြင္းရွိ အိမ္ေျခ အားလံုး နီးပါး ပ်က္စီးရေလသည္။ 

ဘုရင့္ေနာင္လည္း စည္ေတာ္တီးကာ ဟံသာ၀တီျမိဳ႔ကို သိမ္းေလ၏။ ဟံသာ၀တီနန္းေတာ္လည္း မီးေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားရာ ဘုရင့္ေနာင္ စံရန္ ယာယီ နန္း ေဆာက္ရေလ၏။ ျမိဳ႔တခုလံုးလည္း စစ္ေၾကာင့္ လူသူမရွိဘဲ ေျခာက္ကပ္ေနရေလ၏။ ေအဒီ ၁၅၅၂ မတ္ ၁၂ တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ သည္ ဟံသာ၀တီကို ေအာင္ျမင္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment