ဘုရင့္ေနာင္မွ ေတာင္ငူကို သိမ္းျခင္း

ေတာင္ငူဘုရင္ မင္းတရားေရႊထီး သည္ ေစာ္ဘြား ၇ ပါးကုိ ေအာင္ျမင္ျပီးသည့္ေနာက္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အတုိင္း အင္း၀ပုိင္နယ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 
ေတာင္ငူ၏ အင္အားသည္လည္း အလံုးအမင္း ၾကီးထြားလာရာ တခ်ိဳ ႔ေသာ အင္း၀လက္ေအာက္ခံ ျမိဳ႔စား တုိ႔သည္လည္း ေတာင္ငူေအာက္သုိ႔ အလုိေလ်ာက္ ၀င္လာရေတာ့၏။ 
ေအဒီ ၁၅၄၅ တြင္ အင္း၀ဘုရင္ ခံုမူိင္း သည္ နတ္ရြာစံေလသည္။ နတ္ရြာစံခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္မွာ ၄၉  ႏွစ္ ျဖစ္ေလ၏။ နတ္ရြာလားေသာ္ သားေတာ္ျဖစ္ေသာ မုိးျဗဲမင္းသားမွ အင္း၀နန္းကို သိမ္းကာ မင္းလုပ္ ေလသည္။ မုိးျဗဲမင္းသား နန္းတက္ေသာ္ အင္း၀နန္းတြင္အသံုးျပဳေနေသာ ရွမ္းဓေလ့ထံုးစံကို ဖ်က္သိမ္းေလ၏။ ( မွတ္ခ်က္။ ။ အင္း၀ဘုရင္ အမ်ားစုသည္ ရွမ္းေသြးပါေသာေၾကာင့္ နန္းတြင္းရွမ္းဓေလ့ထံုးစံကို အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကသည္။)

မင္းတရားေရႊထီးႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳေလသည္။ ထုိေၾကာင့္ ေတာင္ငူဘုရင္သည္ အင္း၀ကုိ တုိက္ခုိက္ျခင္း မျပဳေတာ့ေပ။ ေအဒီ ၁၅၄၉၊ဧျပီ ၂၁ တြင္ မင္းတရားေရႊထီးကို စစ္ေတာင္းစား သမိန္ေစာထြက္ မွ လုပ္ၾကံ သျဖင့္ နတ္ရြာစံေလ၏။ မင္းတရားေရႊထီး နန္းရြာစံခ်ိန္တြင္ ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာမွာ ဒလ တြင္ စစ္ခင္းေနခိုက္ျဖစ္သည္။ မင္းတရားေရႊထီး နတ္ရြာစံသတင္းၾကားေသာ္ စစ္တပ္ကို ျပန္လည္ စုရံုးျပီး ေတာင္ငူသုိ႔ အျမန္ဆံုးခရီး ျဖင့္ ျပန္လာေလသည္။ 

ေတာင္ငူျမိဳ႔သုိ႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္အားလံုး ပင္ပန္းေနေလ၏။ ေတာင္ငူတြင္ ညီေတာ္မွ နန္းသိမ္းထားျပီး ေနာင္ေတာ္ ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာကို ျမိဳ႔တြင္းသုိ႔ အ၀င္မခံေပ။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ေတာင္ငူအနီးတ၀ုိက္ရွိ ျမိဳ႔မ်ားထံ သြားရာ မည့္သည့္ ျမိဳ႔မွ အ၀င္မခံေပ။ ထုိေၾကာင့္ ဘုရင္ေနာင္သည္ ေတာစပ္တေနရာတြင္ စခန္းခ်ကာ တပ္ကို အနားယူေစေလ၏။ 

ဘုရင္ေနာင္၏ တပ္သည္ ၅ ေထာင္၀န္းက်င္သာ ရွိ၏။ ထုိအင္အားျဖင့္  ေတာင္ငူကို ျပန္လည္လုပ္ၾကံေလ သည္။ ေတာင္ငူကို ရလွ်င္ ေအဒီ ၁၅၅၁ တြင္ ျပည္ျမိဳ႔ကိုလည္း ျပန္လည္ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ထုိအခါ ယခင္ ေတာင္ငူလက္ေအာက္ရွိ ျမိဳ႔ရြာမ်ားမွ ျမိဳ႔စားမ်ားမွာ ဘုရင့္ေနာင္ကို ေၾကာက္ရြံကာ လက္ေအာက္သုိ႔ ၀င္လာရေတာ့၏။ ထုိႏွစ္ တြင္ စစ္ကုိင္းစား စည္သူေက်ာ္ထင္ သည္ အလံံုးအရင္းျဖင့္ အင္း၀ကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပို္က္ေလ၏။အင္း၀ဘုရင္ မုိးျဗဲမင္းလည္း မခံႏုိင္သျဖင့္ အင္း၀မွ ဆုတ္ျပီး ျပည္တြင္ စံေနေသာ ဘုရင္ေနာင္ထံသုိ႔ ၀င္ေလသည္။ 

စစ္ကုိင္းစား စည္သူေက်ာ္ထင္လည္း အင္း၀ကို သိမ္းကာ နရပတိဟူေသာ ဘြဲ႔ကို ခံျပီး အင္း၀ဘုရင္ လုပ္ေလ၏။ 
Share:

No comments:

Post a Comment