ေစာ္ဘြား ၇ ပါး ႏွင့္ မင္းတရားေရႊထီး တုိက္ပြဲ

ေအဒီ ၁၅၄၂ တြင္ နန္းတြင္းလုပ္ၾကံမူၾကီး အျပီး အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားသည္ အင္း၀အမတ္မ်ား၏ ေတာင္းပန္ မူေၾကာင့္ ဘုရင္လုပ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြား သည္ အင္း၀နန္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ကို မယံုၾကည္ႏုိင္ေသးေပ။ မင္းၾကီးရန္ေနာင္လည္း တခ်ိန္တြင္ မိမိအသက္ေဘးက်ႏုိင္သည္ဟု ေတြးေတာကာ ေတာထြက္ ရဟန္းျပဳေလ၏။
အင္း၀ဘုရင္လည္း ၾကီးထြားလာေသာ ေတာင္ငူရန္ကို ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ ရွမ္းေစာ္ဘြား ၆ ပါး အား ပင့္ကာ အင္း၀နန္းတြင္းတြင္ တုိင္ပင္ေလ၏။ ေစာ္ဘြားအေပါင္းတုိ႔လည္း ေတာင္ငူကို အျပီးအျပတ္ေခ်မူန္းရန္ သေဘာတူကာ အင္း၀တြင္ တုိက္ေလွ အမ်ားအျပား တည္ေဆာက္ေလသည္။ ေစာ္ဘြား ၇ ပါး မွာ - အင္း၀ဘုရင္ အုန္းေပါင္ခံုမူိင္းၾကီး ၊ဗန္းေမာ္ေစာ္ဘြား၊ေညာင္ေရႊေစာ္ဘြား၊မုိးနဲေစာ္ဘြား၊မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား၊ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားငယ္ ႏွင့္ အုန္းေပါင္ခံုမူိင္းငယ္ တုိ႔ျဖစ္ျပီး ပူးေပါင္းစစ္တပ္ အင္အားမွာ ၂ သိန္းေက်ာ္ရွိ ေလ၏။

ေစာ္ဘြားတုိ႔လည္း မိမိတုိ႔ စစ္တပ္ကို အေသအခ်ာ ျပင္ဆင္ျပီးလွ်င္ ျပည္ျမိဳ႔သုိ႔ ေရေၾကာင္း၊ၾကည္းေၾကာင္း
ျဖင့္ ခ်ီတက္၏။ ျပည္ျမိဳ႔တြင္ အေနာက္တုိင္းမွလာေသာ အေျမွာက္ၾကီးမ်ား၊ စိန္ေျပာင္းမ်ား ထူထူူထပ္ထပ္ ရွိသျဖင့္ ေစာ္ဘြားတုိ႔တပ္ ျမိဳ႔အနီး မကပ္ႏုိင္ရွိေလ၏။ ထုိသုိ႔ ျပည္ျမိဳ႔ကို ေစာ္ဘြားတပ္မ်ား ၀ုိင္းရံေနစဥ္ မင္းတရားေရႊထီးသည္ ေရအား၊ၾကည္အား ျဖင့္ ခ်ီတက္လာ၏။

ေတာင္ငူေရတပ္ႏွင့္ ေစာ္ဘြားေရတပ္တုိ႔တုိက္ၾကရာတြင္ ေတာင္ငူဘက္မွ ေပၚတူဂီအေျမာက္ျမတပူၾကီးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္သျဖင့္ ေစာ္ဘြားတုိ႔၏ ေလွမ်ားမွာ ကြဲကုန္၊နစ္ကုန္၏။ ေစာ္ဘြားတုိ႔ေရတပ္တြင္ အေျမာက္ၾကီးမ်ား မရွိေပ။ ၾကည္းတပ္တြင္သာ ရွိေလသည္။ သုိ႔ျဖင့္ ေစာ္ဘြားတုိ႔လည္း ေလွတပ္သားမ်ားကို တုိက္ေလွ စြန္႔ရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပီး ၾကည္းတပ္ႏွင့္ ေပါင္းေစေလရာ တုိက္ေလွအမ်ားအျပားကို ေတာင္ငူဘက္မွ ရေလ၏။

 ေတာင္ငူေရတပ္သည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ေရတပ္ကို ေအာင္ျမင္လွ်င္ စကု၊စလင္းထိ ဆန္တက္ကာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ရိကၡာတပ္မ်ား မေရာက္ေအာင္ ပိတ္ထားေလ၏။ ေစာ္ဘြားတုိ႔လည္း ရိကၡာမေရာက္ သျဖင့္ တပ္ကို ဆုတ္ေလသည္။ မင္းတရားေရႊထီးလည္း ဆုတ္ခြာသြားေသာ ေစာ္ဘြားတပ္ကို ေနာက္မွ တုိက္ရန္ လုိက္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ေစာ္ဘြားတုိ႔မွ အဆုတ္ေစာသျဖင့္ မမွီလုိက္ဘဲ အင္း၀နယ္စပ္ရွိ ရြာမ်ားကို သိမ္းပုိက္ကာ မိမိ၏ လူယံုမ်ားထားခဲ့ျပီး ေတာင္ငူသုိ႔ ျပန္ ဆုတ္ခြာေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment