ဇြဲမေလ်ာ့ေသာ မြန္မင္း သမိန္ေထာရာမ

ဘုရင့္ေနာင္သည္ ဟံသာ၀တီကို ေအာင္ျမင္ျပီးေသာ္လည္း မြန္ဘုရင္သမိန္ေထာရာမကို မဖမ္းမိေသး
သျဖင့္ သမိန္ေထာရာမ ရွိရာ ဓနုျဖဴ သုိ႔ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ လုိက္ေလ၏။ သမိန္ေထာရာမ လည္း ပုသိမ္ သုိ႔ ေျပးေလ၏။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း ပုသိမ္ကို လုိက္ျပန္ေလသည္။

Share:

ဘုရင္ေနာင္မွ ဟံသာ၀တီကို အျပီးအျပတ္သိမ္းျခင္း

အင္း၀နန္းက်ဘုရင္ မုိးျဗဲမင္းသည္ ျပည္ျမို႔သုိ႔ ၀င္ကာ ဘုရင့္ေနာင္ထံ ခုိလူံေလသည္။ ဘုရင့္ေနာင္လည္း သနားသျဖင့္ မင္းတုိ႔၏ စည္းစိမ္အတုိင္းေပးကာ ေနေစေလ၏။ ဘုရင္ေနာင္သည္ ျပည္ျမိဳ႔တြင္ ေနထုိင္စဥ္ အမတ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းေရးျပည္ေရးကို တုိင္ပင္ေလ၏။ ဟံသာ၀တီကို တုိက္မည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း ေဆြး
ေႏြးေလသည္။ ထုိေနာက္ ျပည္ျမိဳ႔ကို မိမိ၏ လူယံုအမတ္မ်ားႏွင့္ ထားခဲ့ျပီး ေကတုမတီေတာင္ငူသုိ႔ ျပန္
ေလ၏။
Share:

ဘုရင့္ေနာင္မွ ေတာင္ငူကို သိမ္းျခင္း

ေတာင္ငူဘုရင္ မင္းတရားေရႊထီး သည္ ေစာ္ဘြား ၇ ပါးကုိ ေအာင္ျမင္ျပီးသည့္ေနာက္ မိမိ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အတုိင္း အင္း၀ပုိင္နယ္မ်ားကို တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ 
ေတာင္ငူ၏ အင္အားသည္လည္း အလံုးအမင္း ၾကီးထြားလာရာ တခ်ိဳ ႔ေသာ အင္း၀လက္ေအာက္ခံ ျမိဳ႔စား တုိ႔သည္လည္း ေတာင္ငူေအာက္သုိ႔ အလုိေလ်ာက္ ၀င္လာရေတာ့၏။ 
Share:

ေစာ္ဘြား ၇ ပါး ႏွင့္ မင္းတရားေရႊထီး တုိက္ပြဲ

ေအဒီ ၁၅၄၂ တြင္ နန္းတြင္းလုပ္ၾကံမူၾကီး အျပီး အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားသည္ အင္း၀အမတ္မ်ား၏ ေတာင္းပန္ မူေၾကာင့္ ဘုရင္လုပ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြား သည္ အင္း၀နန္းတြင္းေတာ္လွန္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ကို မယံုၾကည္ႏုိင္ေသးေပ။ မင္းၾကီးရန္ေနာင္လည္း တခ်ိန္တြင္ မိမိအသက္ေဘးက်ႏုိင္သည္ဟု ေတြးေတာကာ ေတာထြက္ ရဟန္းျပဳေလ၏။
Share: