မင္းတရားေရႊထီး၏ ျပည္ျမိဳ႔သိမ္းပြဲ ႏွင့္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္လုပ္ၾကံမူ

ေအဒီ ၁၅၄၁ အေရာက္တြင္ ေတာင္ငူဘုရင္ေရႊထီး သည္ ျပည္ျမိဳ႔ကို အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ၀ုိင္းရံေလ၏။ ျပည္ဘုရင္လည္း အင္း၀သုိဟန္ဘြား၊အုန္းေပါင္ခံုမူိင္း၊မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား၊မုိးညွင္းေစာ္ဘြားငယ္ တုိ႔ထံ စစ္ကူေတာင္းေလ၏။ ေစာ္ဘြား ၄ ပါး ေပါင္းတပ္သည္ အင္အားအလြန္ၾကီးေလသည္။ ေစာ္ဘြား တုိ႔လည္း မိမိတုိ႔အင္အားကို အားရကာ ရန္သူျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူဘုရင္ကို အထင္ေသးေလ၏။

မင္းတရားေရႊထီးလည္း ေစာ္ဘြားတုိ႔တပ္အင္အားၾကီးေၾကာင္းသိေသာ္လည္း မိမိ၏ ေယာက္ဖေတာ္ ဘုရင္ေနာင့္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ေၾကာင့္ မိမိ၏ တပ္အေပၚယံုၾကည္မူထားေလသည္။ ခ်ီတက္လာေသာ ေစာ္ဘြားတပ္မ်ားကို မင္းတရားေရႊထီးမွ ျမင္းတပ္ျဖင့္ ဦးစြာ တုိက္ေလသည္။ သုိ႔ေသာ္ အင္အားမမွ်သျဖင့္ မင္းတရားေရႊထီး၏ ျမင္းတပ္ပ်က္ကာ ဆုတ္ရေလသည္။

ထုိအျခင္းအရာကို ဆင္တပ္ဦးစီးေနေသာ ဘုရင့္ေနာင္ျမင္လွ်င္ တုိက္ဆင္ ၅၀ အျပင္းခ်ီကာ ေစာ္ဘြားတုိ႔၏
ျမင္းတပ္ကို ျပန္ဖိေလသည္။ ေစာ္ဘြားတုိ႔ ျမင္းတပ္လည္း မခံႏုိင္ဘဲ ဆုတ္ရျပန္သည္။ ေစာ္ဘြားတုိ႔လည္း
ေရွ့မတက္ေတာ့ဘဲ ဆုတ္ေလသည္။ ထုိအခါ မင္းတရားေရႊထီးသည္ ျပည္ျမိဳ႔ကို အလံုးအရင္းျဖင့္ တုိက္သျဖင့္ ျပည္ဘုရင္လည္း ျမိဳ႔မွ ထြက္ကာ အညံခံေလသည္။

ေစာ္ဘြားတုိ႔လည္း မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ျပည္ကိုလက္လႊတ္လုိက္ရသျဖင့္ စစ္အင္အားကို ျပန္လည္ ျဖည့္ တင္းရန္ ျမိဳ႔အသီးသီးသို႔ ျပန္ေလသည္။ အင္း၀တြင္ သုိဟန္ဘြားၾကီးစိုးသည့္ေန႔မွ စျပီး နန္းေတာ္တြင္ ခစားေနေသာ အင္း၀ျမိဳ႔ခံျဖစ္ေသာ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္း၊ အမတ္မင္း မ်ားကုိ သုိဟန္ဘြား၏ သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားမွ ရုိေသျခင္းမရွိေပ။ အမတ္မင္းမ်ားလည္း နာမည္သာရွိျပီး အရာရာတြင္ သုိဟန္ဘြား ၏ စကားျပန္ကုိလည္း ေၾကာက္ရြံရေသးေလ၏။

မုိးညွင္းရွမ္းမ်ား နန္းေတာ္အတြင္း ၾကီးစုိးသည္ကို မလုိလားေသာ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းမွ ဦးေဆာင္ကာ သုိဟန္ဘြား ျပည္သုိ႔ စစ္ခ်ီခုိက္တြင္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ထံခ်ဥ္းကပ္ျပီး  သုိဟန္ဘြားအား လုပ္ၾကံရန္ ေလွ်ာက္တင္ ၾကေလသည္။ မင္းၾကီးရန္ေနာင္လည္း ျပည္ျမိဳ႔စစ္ပြဲတြင္ အင္း၀ရူံးနိမ့္လွ်င္ သုိဟန္ဘြားအား လုပ္ၾကံမည္ ဟု ကတိေပးေလ၏။

ျပည္ျမိဳ႔စစ္ပြဲတြင္ အင္း၀ရူံးျပီး တပ္ဆုတ္လာေၾကာင္း သတင္းရလွ်င္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္သည္ သုိဟန္ဘြား အေၾကာင္းသိသူျဖစ္ရာ စစ္ပြဲျပီးတုိင္း သုိဟန္ဘြား နားတတ္သည့္ ဘုရင့္ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ဓားမ်ားကို ျမဴပ္ထားေစေလသည္။ နန္းေတာ္ရွိ အတြင္းေတာ္အား ေစာင့္ေရွာက္သည့္ ရဲမက္မ်ားကို မိမိ၏ လူယံုမ်ားႏွင့္ လဲထားေလ၏။

သုိဟန္ဘြားသည္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ကို ယံုသျဖင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေပးသနားထားေလရာ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ မွာ ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးခ်ေလသည္။ နန္းေတာ္ အတြင္း အျပင္ အားလံုး မိမိ၏ လူယံုအေယာက္ ၂၀၀ ျဖင့္ ထားေလသည္။

သုိဟန္ဘြားလည္း စစ္ပြဲမွ ျပန္ေရာက္ျပီး ေနာက္ႏွစ္ရက္တြင္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္အတြင္း အပန္းေျဖေလသည္။ ထုိအခါ ရုတ္တရုက္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္မွ သုိဟန္ဘြားအား မုိးညွင္းေစာ္ဘြား၏ ဓားအစြမ္းထက္သည္ကို ၾကားဖူးေၾကာင္း၊ ျမင္ေတြ႔ဖူးလုိသည္ဟု ေလွ်ာက္တင္ေလရာ၊ သုိဟန္ဘြားမွ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ကို ယံုၾကည္သျဖင့္ မိမိလက္စြဲေတာ္ဓားကို ေပးကုိင္ေလသည္။

မင္းၾကီးရန္ေနာင္လည္း ဓားရလွ်င္ ခ်က္ျခင္းထကာ သုိဟန္ဘြားကို ခုတ္ေလသည္။ သုိဟန္ဘြားလည္း ထုိေနရာတြင္ နတ္ရြာစံေလ၏။ ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားလည္း ခ်က္ျခင္းျပန္ခ်ေလ၏၊ သုိ႔ေသာ္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္၏ ရဲမက္မ်ားမွ အလံုးအရင္း ၀င္လာသျဖင့္ သုိဟန္ဘြား၏ ကုိယ္ရံေတာ္မ်ားလည္း က်ရူံးေလသည္။

မင္းၾကီးရန္ေနာင္ ဘုရင္ကို လုပ္ၾကံေၾကာင္း သုိဟန္ဘြား၏ ဗုိလ္မွဴးမ်ားၾကားလွ်င္ အင္း၀နန္းတြင္းသို႔ အလ်င္အျမန္၀င္လာၾကကုန္၏၊ သုိ႔ေသာ္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္၏ ရဲမက္မ်ားမွ ၀င္လာေသာ သုိဟန္ဘြား၏ ဘက္ေတာ္သားမ်ားကို ရုတ္တရုက္ ခုတ္သျဖင့္ အားလံုးက်ရူံးကုန္ေလသည္။

သုိ႔ျဖင့္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္သည္ နန္းေတာ္ကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေလသည္။ အင္း၀အမတ္မ်ားမွ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ အား အင္း၀ထီးနန္းသိမ္းရန္ ေလွ်ာက္တင္ၾကေလသည္။ မင္းၾကီးရန္ေနာင္မွမူ လက္မခံဘဲ ရဟန္း၀တ္ကာ ေတာထြက္ေလ၏။ အမတ္တုိ႔လည္း ၾကံရာမရ ေနာက္ဆံုး ယခင္မင္းၾကီး နရပတိ ၏ ေဆြမ်ိဴ း ျဖစ္ေသာ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားအား နန္းတင္ၾကေလ၏။

Share:

No comments:

Post a Comment