ေတာင္ငူ အင္အားၾကီးထြားလာပံု

ေအဒီ ၁၅၂၇ တြင္ အင္း၀ကို မုိးညွင္းေစာ္ဘြားသားေတာ္ သုိဟန္ဘြား ( စ၀္ေဆဟန္ဖ) မွ မင္းျပဳေလ ေသာ္ အင္း၀နရပတိအား ခစားခဲ့ေသာ ရဲမက္မ်ားမွာ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာရွိ ျမိဳ႔မ်ားတြင္ စစ္မူမ်ား သြားထမ္း ေလ၏။ ထုိျမိဳ႔မ်ားထဲတြင္ ေတာင္ငူျမိဳ႔သည္ စစ္ေျပးမ်ား၏ အဓိက ခုိလူံရာျမိဳ႔ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ေအဒီ ၁၅၃၀ တြင္ ေတာင္ငူကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ေသာ မင္းတရားေရႊထီးသည္ လက္ရုံးရည္ ရွိသူျဖစ္ရာ က်န္းမာၾကံ ခုိင္ေသာ စစ္ေျပးမ်ားႏွင့္ ျမိဳ႔သားမ်ားကို စစ္မူထမ္းခုိင္းေစရာ ေတာင္ငူသည္ တစ္ေန႔တျခား အင္အားၾကီး လာေလသည္။ ေအဒီ ၁၅၃၈ တြင္ ဟံသာ၀တီကို အလုိျပည့္ရာ မင္းတရားေရႊထီး၏ သတင္းသည္ ႏုိင္ငံ အႏွံျပန္႔သြားရာ သုိဟန္ဘြားကို မလုိလားေသာ အင္အားငယ္ေသာ ျမိဳ႔စားမ်ားမွ ေတာင္ငူလက္ေအာက္ သုိ႔ ခုိ၀င္လာေတာ့သည္။

ေအဒီ ၁၅၃၉ တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမုိင္းတြင္ေသာ ျဖစ္ရပ္တခု ျဖစ္ပြားခဲ့ေလ၏။ အေၾကာင္း အမွန္မွာ သုိဟန္ဘြားသည္ အင္း၀ဘုရင္တုိ႔၏ ထံုးစံအတုိင္း အင္း၀ပုိင္နက္ရွိ ရဟန္းမ်ားကို ပင့္ကာ ဆြမ္းကပ္ေလသည္။ ထုိအခါ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ရဟန္းေတာ္စီးေသာ လွည္းမ်ားသည္ အစစ္အေဆး မရွိ ျမိဳ႔ထဲသုိ႔ ၀င္ႏုိင္ေလသည္။

သုိဟန္ဘြားကို မလုိလားေသာ ပုန္ကန္သူမ်ားမွ ရဟန္းအျဖစ္ဟန္ေဆာင္ကာ လက္နက္မ်ားသယ္ေဆာင္ လာျပီး ျမိဳ႔တြင္းသုိ႔ ၀င္ကာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္တည္းေလ၏။ နန္းေတာ္အတြင္းရွိ မိမိတုိ႔ ေသြးေသာက္ မ်ားကို ဆြမ္းကပ္မည့္ေနရာတြင္ ဓါးမ်ားကို ျမဳပ္ထားရန္ ေစခုိင္းေလ၏။

ဆြမ္းကပ္သည့္ေန႔တြင္ သုိဟန္ဘြားသည္ အေဆာင္အေယာင္မ်ားျဖင့္ ၾကြလာျပီး ရဟန္းမ်ားကို ဆြမ္းကပ္ ေလ၏။ ထုိအခ်ိန္တြင္ ရဟန္းေယာင္ေဆာင္ထားေသာ ဓားသမားမ်ားမွ ရုတ္တရုက္ ျမဳပ္ထားေသာ ဓါးမ်ားကို ယူကာ သုိဟန္ဘြားအား လွမ္းခုတ္ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ ခုတ္မိျခင္း မရွိဘဲ သုိဟန္ဘြား၏ ကုိယ္ရံေတာ္တပ္မ်ားမွ ျပန္လည္ ခုခံေလရာ ေက်ာင္းတုိက္အတြင္း အလံုးလံုး အေထြးေထြး ျဖစ္ေလ၏။

ထုိအခါ ရဟန္းစစ္မ်ားလည္း ထုိလုပ္ၾကံပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ခုတ္ပြဲေၾကာင့္ အမ်ားအျပား ျပန္လြန္ေတာ္မူရေလ၏။ သုိဟန္ဘြားလည္း ေဒါသထြက္ကာ စစ္ေဆးျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ အင္း၀ရွိ ေက်ာင္းတုိက္တုိင္းအား ၀င္ေရာက္ စစ္ေဆးေစျပီး ဓားလက္နက္ ေတြ႔ေသာ ေက်ာင္းတုိက္ရွိ ရဟန္းမ်ားကို ဖမ္းေစရန္ အမိန္႔ထုတ္ေလသည္။

ထုိအမိန္႔ေၾကာင့္ ညတြင္းခ်င္း အင္း၀ရွိ ေက်ာင္းတုိက္တခ်ိဳဳဳဴ ႔မွ ရဟန္းမ်ား ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာသို႔ ေျပး
ေလ၏။ ထုိေန႔မွစျပီး သုိဟန္ဘြားသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မုိးညွင္းမွ ရဟန္းမ်ားကို သီးသန္႔ပင့္ကာ ကုိးကြယ္ေလ၏။ အင္း၀ရွိ ေက်ာင္းတုိက္မ်ားကိုလည္း လွဴ ဒါန္းျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။ ထုိေၾကာင့္ အင္း၀ရွိ က်မ္းဂန္ကၽြမ္းက်င္ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ ေတာင္ငူ အစရွိေသာ ျမိဳ႔ရြာမ်ားသုိ႔ စုန္ဆင္းေလသည္။
သုိ႔ျဖင့္ ေတာင္ငူသည္ အားကိုးရာမဲ့ ႏွင့္ က်မ္းဂန္တတ္ က၀ိမ်ား မွီခုိရာ ျဖစ္လာျပီး တျဖည္းျဖည္း အင္အား ၾကီးလာရေတာ့သည္။ 

Share:

No comments:

Post a Comment