မင္းတရားေရႊထီး၏ ျပည္ျမိဳ႔သိမ္းပြဲ ႏွင့္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္၏ ဥယ်ာဥ္ေတာ္လုပ္ၾကံမူ

ေအဒီ ၁၅၄၁ အေရာက္တြင္ ေတာင္ငူဘုရင္ေရႊထီး သည္ ျပည္ျမိဳ႔ကို အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ၀ုိင္းရံေလ၏။ ျပည္ဘုရင္လည္း အင္း၀သုိဟန္ဘြား၊အုန္းေပါင္ခံုမူိင္း၊မုိးမိတ္ေစာ္ဘြား၊မုိးညွင္းေစာ္ဘြားငယ္ တုိ႔ထံ စစ္ကူေတာင္းေလ၏။ ေစာ္ဘြား ၄ ပါး ေပါင္းတပ္သည္ အင္အားအလြန္ၾကီးေလသည္။ ေစာ္ဘြား တုိ႔လည္း မိမိတုိ႔အင္အားကို အားရကာ ရန္သူျဖစ္ေသာ ေတာင္ငူဘုရင္ကို အထင္ေသးေလ၏။

Share:

ေတာင္ငူ အင္အားၾကီးထြားလာပံု

ေအဒီ ၁၅၂၇ တြင္ အင္း၀ကို မုိးညွင္းေစာ္ဘြားသားေတာ္ သုိဟန္ဘြား ( စ၀္ေဆဟန္ဖ) မွ မင္းျပဳေလ ေသာ္ အင္း၀နရပတိအား ခစားခဲ့ေသာ ရဲမက္မ်ားမွာ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာရွိ ျမိဳ႔မ်ားတြင္ စစ္မူမ်ား သြားထမ္း ေလ၏။ ထုိျမိဳ႔မ်ားထဲတြင္ ေတာင္ငူျမိဳ႔သည္ စစ္ေျပးမ်ား၏ အဓိက ခုိလူံရာျမိဳ႔ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

Share:

မင္းၾကီး ရန္ေနာင္ ၏ အၾကံ

မင္းၾကီးရန္ေနာင္သည္ အင္း၀ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္၏ ညီေတာ္ျဖစ္ျပီး အင္း၀ျမိဳ႔က်ခ်ိန္တြင္ ေတာထဲသုိ႔ ေရွာင္ ရွား ေနခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေရွာင္ရွားေနေသာ မင္းၾကီးရန္ေနာင္ကို အင္း၀မွဴးမတ္တုိ႔ တုိက္တြန္းခ်က္ျဖင့္ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားမွ သြားေရာက္ေခၚေစျပီး ျပင္စည္ျမိဳ႔ကို ေပးစားကာ မိမိ၏ သားေတာ္ျဖစ္ေသာ စ၀္ေဆဟန္ဖ (ေခၚ) သိုဟန္ဘြား အား အစစအရာရာတြင္ သြန္သင္ေပးရန္ မိန္႔ၾကားကာ မုိးညွင္းသုိ႔ 
ျပန္ေလသည္။ 
Share: