အင္း၀ ႏွင့္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား တုိက္ပြဲ

အင္း၀ၾသဇာသည္ ရွမ္းျပည္ရွိေစာ္ဘြားမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိေပ။ မဟာမိတ္ ပံုစံမ်ိဴ းျဖင့္ သံတမန္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မူရွိခဲ့သည္။ အင္း၀ဘုရင္အမ်ားစုသည္လည္း ရွမ္းေသြးမ်ားပါေနသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ သုိ႔ စစ္ခ်ီတိုက္ခုိက္ျခင္းမရွိ၊အစဥ္အလာအရ တျပည္ေထာင္ အကူအညီေတာင္းလွ်င္ တျပည္ေထာင္မွ  ကူညီေလ့ရွိသည္။
အုန္းေပါင္ျမိဳ ႔ကို အစုိးရေသာ ေစာ္ဘြားၾကီး သည္ ေညာင္ေရႊ၊ေနာင္မြန္ႏွင့္ ေရာက္ေစာက္ (ရပ္ေစာက္) တုိ႔ကုိ သိမ္းပုိက္လုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတြင္ အင္အားအလံုအေလာက္ မရွိသျဖင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ အင္း၀ကုိ သံ လႊတ္ကာ အကူအညီေတာင္းေလ၏။ အင္း၀ဘုရင္ မဟာသီဟသူရလည္း အကူအညီ ေပးလွ်င္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားမွ မိမိ ၾသဇာေအာက္သုိ႔ အလုိအေလာက္၀င္လာမည္ကို သိသျဖင့္ သေဘာတူေလ၏။
(အင္း၀မင္းဆက္၏ ပုိင္နက္ျပ ေျမပံု)

သုိ႔ျဖင့္ ေအဒီ ၁၄၇၄ တြင္ အင္း၀စစ္သည္ (ေျခလ်င္ ) ခုႏွစ္ေသာင္း၊ျမင္းတပ္ ေျခာက္ေထာင္၊ တုိက္ဆင္ ႏွစ္ရာ ျဖင့္ ရွမ္းျပည္သုိ႔ ခ်ီတက္ေလ၏။ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားလည္း ဆင္ျမင္းအမ်ား ျဖင့္ အင္း၀ တပ္ႏွင့္ ေပါင္းကာ ခ်ီတက္ေလသည္။ 

အင္း၀ႏွင့္ အုန္းေပါင္ ပူးေပါင္းတပ္မ်ားသည္ တစ္ျမိဳ ႔ျပီးတစ္ျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ေလ၏။ ေစာ္ဘြား သံုးဦးမွာ ရန္သူ စစ္ခ်ီလာျခင္းကို ျမိဳ ႔အနီးေရာက္မွ သိသျဖင့္ ခုခံႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ က်ရူံးေလ၏။ အုန္းေပါင္ ေစာ္ဘြားလည္း မိမိ အလုိျပည့္သျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္အား လက္ေဆာင္မ်ား ဆက္ေလ၏။ 

ေအဒီ ၁၄၇၆ တြင္ မုိးညွင္းႏွင့္ မုိးေကာင္းသုိ႔ အင္း၀ဘုရင္သည္ စစ္ခ်ီျပန္၏။ ေရတပ္ျဖင့္ ကသာ ေရဆိပ္ သုိ႔ ကပ္ကာ မုိးညွင္းသုိ႔ ခ်ီကာ အျပင္း၀င္တုိက္ေလ၏။ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားလည္း မခံႏုိင္ဘဲ လက္နက္ခ်ေလသည္။ အင္း၀ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ မုိးညွင္းေစာ္ဘြားကို ဖမ္းကာ တေကာင္းျမိဳ႔တြင္ အက်ယ္ခ်ဴ ပ္ထား ေလသည္။ မုိးညွင္းကိုမူ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား၏ ညီေတာ္ကို ေပးေလသည္။ မုိးေကာင္း ကုိ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြားကသာ ထပ္မံ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေလ၏။ 


Share:

No comments:

Post a Comment