အင္း၀ ဘုရင္ ဒုတိယမင္းေခါင္

ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ သည္ ဥာဏ္ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ မင္းဟု သမုိင္းဆရာမ်ား မွတ္တမ္းတင္ထား၏။ သူ႔လက္ထက္တြင္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တ၀ုိက္ သာယာ၀ေျပာသည့္အျပင္ ဗုဒၶဘာသာသာသနာ ကိုလည္း အထူး ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းမ်ားက ဆုိ၏။ သက္ေတာ္ ၅၄ တြင္ နတ္ရြာစံေလ၏။
နတ္ရြာစံေသာ္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္း သည္ မင္းေခါင္ဟူေသာ အမည္ခံယူကာ အင္း၀ရာဇာ၀င္တြင္ ဒုတိယမင္းေခါင္ ဟု ထင္ရွား၏။ ဒုတိယမင္းေခါင္ နန္းတက္ေသာ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေကာလဟလ တခုေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္တခုလံုး အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ပြားေလ၏။ ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ တြင္ သားေတာ္ ၃ ပါး ရွိ၏။ သားေတာ္အၾကီးဆံုးအား အိမ္ေရွ႔အရာ ေပးျပီး သားေတာ္ အလတ္ အား စလင္း ႏွင့္ ဆယ္ျမိဳ ႔ကို ေပးကာ သားေတာ္အငယ္ ကုိမူ ရမည္းသင္းအား ေပးျပီး စားေစေလ၏။

ထုိ သားေတာ္ သံုးပါး တြင္ သားေတာ္အလတ္သည္ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ ရွိကာ ထက္ျမက္သျဖင့္ 
ေနျပည္ေတာ္တြင္ သားေတာ္လတ္ သတင္းမွာ လူတုိင္းပါးစပ္ျဖားတြင္ ရွိေနေလ၏။ ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ နတ္ရြာလားျပီး ဒုတိယမင္းေခါင္နန္းတက္ေသာ္ လူငယ္တဦးမွ စလင္းစား သတုိးရာဇမွ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ သုိ႔ခ်ီတက္လာျပီး နန္းလုေတာ့မည္ ဟု သတင္းလြင့္ရာ ေနျပည္ေတာ္တခုလံုး အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ရေလ၏။ 
                                  (အင္း၀ေခတ္ မင္းစုိးရာဇ တုိ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္း ျပ ပန္းခ်ီ )
ဒုတိယမင္းေခါင္လည္း ထုိအေၾကာင္းကို စံုစမ္းေစရာ ေကာလဟာလမွန္း သိသျဖင့္ ထုိ သတင္းစျဖန္႔ ေသာ သူကို ရွာေစေလ၏။ ထုိသုိ႔ စစ္ရင္း စစ္ရင္း သတင္းျဖန္႔ေသာ သူအား ဖမ္းမိရာ ဘုရင္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ စစ္ ေလ၏။ စစ္ျပီး ဘုရင္မွ အမ်က္ထြက္သျဖင့္ ကြပ္မ်က္ေလ၏။ 

ဒုတိယမင္းေခါင္ သည္ ေအဒီ ၁၄၈၀ တြင္ နန္းတက္ရာ ေအဒီ ၁၄၈၁ တြင္ ေကာလဟာလ အတုိင္း ညီလတ္ ႏွင့္ ညီငယ္မွ ဒုတိယမင္းေခါင္ကို ပုန္ကန္ ေလ၏။ ညီလတ္ ျဖစ္ေသာ စလင္းစားမွ အင္း၀ထီးနန္း အား သူအား ေပးရန္ ေတာင္းဆုိေလ၏။ မေပးပါလွ်င္ အင္း၀ အထိ ခ်ီတက္ျပီး တျပည္လံုး မီးေတာက္ ေစမည္ဟု စာေစေလ၏။ဒုတိယမင္းေခါင္လည္း ျပန္လည္ခုခံတုိက္ခုိက္ရန္ စစ္အင္အား အလံုးအရင္းကို ျပင္ဆင္ေလ၏။ 

ဒုတိယမင္းေခါင္လည္း အလံုးအရင္းျဖင့္ ရမည္းသင္းသုိ႔ အရင္ ခ်ီတက္၏။ ထုိစစ္ပြဲတြင္ သက္ေတာ္ရွည္ အမတ္ျဖစ္ေသာ ရာဇသၾကၤန္မွ ဦးေဆာင္ တုိက္ခုိက္ေလ၏။ ရမည္းသင္းအပုိင္ျဖစ္ေသာ ေရလႊဲငါးခရုိင္ ကို သိမ္းပုိက္ႏုိင္ေလ၏။ 

ရမည္းသင္းစားလည္း စစ္သူၾကီး မင္းရဲေက်ာ္စြာ အား ခ်ီတက္ခုခံ ေစေလသည္။ အင္း၀ တပ္မွဴ းျဖစ္ေသာ စည္သူေက်ာ္ထင္ တပ္ႏွင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာတပ္တုိ႔ ႏွစ္ဘက္ အျပင္းအထန္ တုိက္ၾကရာ ဒုတိယမင္းေခါင္ အားကုိးရေသာ စည္သူေက်ာ္ထင္မွာ ထုိတုိက္ပြဲတြင္ က်ေလသည္။ 

သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ ရာဇသၾကၤန္လည္း စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ စစ္ကူလာသျဖင့္ မင္းရဲေက်ာ္စြာ လည္း တပ္ကို ဆုတ္ကာ ရမည္းသင္းျမိဳ ႔သုိ႔ ၀င္ျပီး လက္နက္စိန္ေျပာင္းတုိ႔ျဖင့္ ထူထူထပ္ထပ္ခ်ကာ အင္း၀တပ္ ျမိဳ႔နား မကပ္ႏုိင္ေအာင္ စိန္ေျပာင္းတုိ႔ကို အဆက္မျပတ္ ပစ္ေစေလ၏။ အင္း၀တပ္မ်ား ႏွစ္လ တုိင္ေအာင္ ျမိဳ ႔နား မကပ္ႏုိင္သျဖင့္ ဒုတိယမင္းေခါင္မွ တပ္မ်ားကို အင္း၀သုိ႔ ျပန္လာရန္ အမိန္႔ေတာ္ ထုတ္ေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment