အင္း၀ဘုရင္ မဟာသီဟသူရ

အင္း၀ဘုရင္ နရပတိ သည္ ေျမးေတာ္လုပ္ၾကံျခင္းမွ ခံရျပီးသည့္ေနာက္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ မျပန္ေတာ့ဘဲ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းအား အင္း၀ထီးနန္းကို လႊဲအပ္ေပးလုိက္ေလ၏။ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္းလည္း ေအဒီ ၁၄၆၈ ဇူလုိင္ ၂၄ တြင္ မဟာသီဟသူရ ဟူေသာဘြဲ႔ကို ခံယူျပီး အင္း၀ထီးနန္း ကို သိမ္းပုိက္ေလသည္။ 
နန္းတက္ျပီး ေအဒီ ၁၄၇၀ အေရာက္တြင္ ေတာင္ငူစားမွ ပုန္ကန္ သျဖင့္ စစ္အင္အား ၁ သိန္းျဖင့္ သားေတာ္ အိမ္ေရွ႔မင္း ကို ဦးေဆာင္ေစျပီး ခ်ီတက္ေစေလသည္။ ေတာင္ငူစားလည္း ဟံသာ၀တီတြင္ အုပ္စိုးေနေသာ မြန္ဘုရင္မ ရွင္ေစာပုထံ စစ္ကူေတာင္းရာ ရွင္ေစာပုမွ ျမင္းတစ္ေထာင္၊စစ္သည္ 
ေလးေသာင္း၊ တုိက္ဆင္ ႏွစ္ရာ စစ္ကူပုိ႔ေလသည္။ 

အ၀ဘုရင့္တပ္မ်ားသည္ ေတာင္ငူေျမာက္တံခါးဘက္တြင္ တပ္စခန္းခ်ျပီး အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ 
ေနေလ၏။ ဟံသာ၀တီမွ စစ္ကူလႊတ္ေၾကာင္း သတင္းရသျဖင့္ အိမ္ေရွ႔မင္းမွ အင္း၀ဘုရင့္တပ္ တစ္၀က္ ကို ဟံသာ၀တီစစ္ကူခ်ီတက္လာေသာ လမ္းေၾကာင္းသုိ႔ လႊတ္ျပီး တုိက္ခုိက္ေစေလ၏။ 

ထုိသုိ႔ လမ္းခုလတ္တြင္ စစ္တပ္ႏွစ္တပ္ ေတြ႔ၾကျပီး အျပင္းအထန္ တုိက္ၾကေလ၏။ ထုိ တုိက္ပြဲတြင္ အင္း၀ ဘုရင့္တပ္မွ အႏုိင္ရေလရာ စစ္သံု႔ပန္းႏွင့္ တုိက္ဆင္မ်ားစြာ ရလုိက္ေလသည္။ မြန္တပ္ပ်က္ေၾကာင္း ေတာင္ငူစား သိလွ်င္ လက္ေဆာင္မ်ားစြာျဖင့္ အိမ္ေရွ႔မင္းသားထံ အသက္ခ်မ္းသာ ခြင့္ ျပဳပါဟု အညံခံေလ၏။

အိမ္ေရွ႔မင္းသားလည္း ေတာင္ငူစားကို အသက္ခ်မ္းသာခြင့္ျပဳ ေလ၏။ ထုိေနာက္ မိမိ၏ ေသြးေသာက္ျဖစ္ ေသာ ေညာင္ရမ္းစားကို ေတာင္ငူျမိဳ႔ကို ေပးေလ၏။ 

ေအဒီ ၁၄၇၁ အေရာက္တြင္ ဟံသသာ၀တီတြင္ မြန္ဘုရင္မ ရွင္ေစာပု နတ္ရြာစံျပီး ဓမၼေစတီမင္း နန္းတက္ ေလသည္။ ေအဒီ ၁၄၇၃ တြင္ အင္း၀ဘုရင္ မဟာသီဟသူသည္ သီရီလကၤာဘုရင္ Bhuvanekabahu VI (1473-80) ထံသုိ႔ သံအဖြဲ႔ေစလႊတ္ျပီး ဘုရင္ ႏွင့္ မိဖုရား၏ ဆံေတာ္ကုိ စြယ္ေတာ္ျမတ္တြင္ တံျမက္တလင္း သုတ္သင္ေစရန္အတြက္ န၀ရတ္ကုိးပါးျဖင့္ ေကာင္းစြာ စီရင္ ေစျပီး အထူးထူးေသာ လက္ေဆာင္ မ်ားျဖင့္ ေစလႊတ္ေလသည္။ 

သီရီလကၤာဘုရင္လည္း အင္း၀သံအဖြဲ႔ကို ေကာင္းမြန္စြာ ၾကိဳဆုိျပီး အထူးထူးေသာ နံ႔သာ၊ကရမက္ နွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားစြာတုိ႔ကို သေဘာၤျဖင့္ အင္း၀ဘုရင္ထံ ျပန္လည္ ပုိ႔ေဆာင္ေပးေလ၏။ အင္း၀ဘုရင္ လည္း သေဘာက်သျဖင့္ သံအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ အမတ္ရာဇဗလ ကို ေက်းရြာအေဆာင္အေယာင္ 
ေပးေတာ္မူေလသည္။ 
Share:

No comments:

Post a Comment