ဘုရင္နရပတိ အား ေျမးေတာ္မွ လုပ္ၾကံပံု

ဘုရင္နရပတိအား ေျမးေတာ္မွ လုပ္ၾကံျခင္းအေၾကာင္းမွာ ဘုရင္နရပတိ ေျမးေတာ္ သတုိးေက်ာ္ သည္ စစ္ကုိင္းမိဖုရား၏ သမီးေတာ္ၾကီးကို ရည္ငံေနရာ ထုိအေၾကာင္းကို စစ္ကုိင္းမိဖုရား သိသျဖင့္ ဘုရင္နရပတိထံ ေလွ်ာက္တင္ ေလ၏။ မိဖုရားေခါင္ျဖစ္ေသာ အတုလမဟာေဒ၀ီမွ မိမိ၏ ေျမးေတာ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းမိဖုရားသမီးေတာ္ အား မစံုဖက္လုိသျဖင့္ စစ္ကုိင္းမိဖုရား၏ သမီးေတာ္ကို နန္းတြင္း သုိ႔ ေခၚယူ ထားေလသည္။
ေျမးေတာ္မွာမူ လက္မေလ်ာ့ဘဲ အတြင္းေတာ္သုိ႔ ၀င္ျပီး ဘုိးေတာ္ အား စံုဖက္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိေလ၏။ ဘုရင္နရပတိမွလည္း သေဘာမတူသျဖင့္ လက္မခံဘဲ တျခား မင္းသမီးမ်ားသာ ရွာရန္ မိန္႔ေလသည္။ သတုိးေက်ာ္မွ နန္းတြင္းစည္ကမ္းေဖာက္ျပီး အတြင္းေတာ္ထဲသုိ႔ ခုိး၀င္ကာ စစ္ကုိင္းမင္းသမီးကို ခုိးရန္ ၾကံ သည္ကို အေစာင့္မ်ားမွ ဖမ္းမိျပီး ဘုရင္ထံ ေလွ်ာက္တင္ေလသည္။

                                                   (အင္း၀ေခတ္ စစ္သည္)

ဘုရင္နရပတိလည္း အမ်က္ထြက္သျဖင့္ သတုိးေက်ာ္အား ၀ါးရင္းတုတ္ျဖင့္ ၾကိမ္ဒဏ္ေပးေလ၏။ သတုိးေက်ာ္မွ ဘုိးေတာ္နရပတိအား ႏွလံုးနာသြားျပီး ထုိေန႔မွ စျပီး မိမိ၏ ကၽြန္သံုးရာ ျဖင့္ ရက္ေကာင္း ကို ေစာင့္ေနေလသည္။ 

တရက္တြင္ အိမ္ေရွ့မင္းသား မွ နန္းတြင္းတပ္တခ်ိဴ ႔ကို ဦးေဆာင္ျပီး ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္သြားအခုိက္တြင္ 
ေျမးေတာ္ သတုိးေက်ာ္သည္ နန္းတြင္းရွိ အိမ္ေရွ႔မင္းသား အိမ္ေတာ္ကို မီးတုိက္ေလသည္။ နန္းတြင္းတြင္ မီးေၾကာင့္ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ရွိေနစဥ္ ေျမးေတာ္သည္ ကူညီမည့္ဟန္ ျပဳကာ ကၽြန္သံုးရာျဖင့္ နန္းတြင္း သုိ႔ ေျပး၀င္လာေလသည္။ 

အတြင္းေတာ္သုိ႔ အလ်င္အျမန္၀င္ျပီး အေ၀းမွ ရူစားေနေသာ ဘုရင္နရပတိအား ဓားျဖင့္ ၀င္ခုတ္ေလ သည္။ သုိ႔ေသာ္ သက္ေတာ္ေစာင့္ ရဲမက္မ်ားမွ အျပင္းအထန္ ခုခံေလသည္။ ဘုရင္နရပတိလည္း ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ဓါးျဖင့္ ျပန္ ခုခံ ေလသည္။ သက္ေတာ္ေစာင့္မ်ားမွာ အင္အား နည္းသျဖင့္ ဘုရင္နရပတိကို မကာကြယ္ႏုိင္ဘဲ နရပတိ၏ ေက်ာကို ဓားခုတ္မိေလ၏။ 

ထုိသုိ႔ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ေနစဥ္ မိဖုရားေခါင္ႏွင့္ ရဲမက္မ်ား ေရာက္လာကာ ဘုရင္နရပတိအား အလ်င္အျမန္ ျမင္းေပၚတင္ျပီး နန္းတြင္းမွ ေျပးထြက္ေလ၏။ မိဖုရား၏ ရဲမက္မ်ားလည္း ပုန္ကန္သူ 
ေျမးေတာ္၏ တပ္သားမ်ားကို ခုခံရင္း ေနာက္မွ က်န္ေနခဲ့သည္။ ဘုရင္ နွင့္ မိဖုရားလည္း အေစာင့္ ၅ ေယာက္၊ ၆ ေယာက္ျဖင့္သာ ေနျပည္ေတာ္၏ ေျမာက္ဘက္ ေရဆိပ္တြင္ ေရွာင္ေနေလသည္။ 

ထုိေန႔တြင္ အင္း၀လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾသဇာၾကီးေသာ ၀န္ရွင္ေတာ္မင္း ရာဇာသၾကၤသည္ ျမစ္တစ္ဘက္ကမ္း တြင္ သြားေနေလသည္။ အင္း၀ျမိဳ႔တြင္းမွ မီးေလာင္ သည္ကို ေတြ႔ရာ အေ၀းမွ ၾကည့္ျပီး နန္းေတာ္ တြင္ ေလာင္ေသာ မီးျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ေတြးမိျပီး ေလွျဖင့္ တစ္ဘက္ကမ္းကို အလ်င္အျမန္ ကူးလာရာ ေရဆိပ္တြင္ ဘုရင္နရပတိ ႏွင့္ မိဖုရားကို ေတြ႔ရာ အက်ိဴ းအေၾကာင္းကို ေလွ်ာက္တင္ေမးျမန္း 
ေလသည္။ 

အေၾကာင္းကို သိျပီး ဘုရင္အား ေလွေပၚတင္ျပီး ျပည္သုိ႔ စုန္ဆင္းေလသည္။ ျပည္တြင္ ဘုရင္နရပတိ၏ သားအလတ္ အုပ္ခ်ဴ ပ္ေနရာ ခမည္းေတာ္ၾကြလာသည္ကို သိသည္ႏွင့္ အခမ္းအနားျဖင့္ ၾကိဳဆုိေလ၏။ အက်ိဴ းအေၾကာင္းကို သိေသာ္ အင္း၀သုိ႔ ခ်ီတက္ျပီး ေျမးေတာ္အား သတ္မည္ဟု ဘုရင္နရပတိထံ ခြင့္ေတာင္း ေလသည္။ 

ဘုရင္နရပတိမွ မလုပ္ရန္ တားေလ၏။ သားအလတ္လည္း ခမည္းေတာ္အား မိမိနယ္တြင္ရွိေသာ အေတာ္ဆံုး သမားေတာ္တုိ႔ျဖင့္ ကုသေပးေလ၏။ အိမ္ေရွ႔မင္းလည္း ထုိသတင္းကို ၾကားလွ်င္ ခ်က္ျခင္း အင္း၀သုိ႔ ျပန္လာျပီး မိမိသားေတာ္အား အျပစ္ေပးကာ ကြပ္မ်က္ေလ၏။ ထုိမွ ခမည္းေတာ္ရွိရာ ျပည္သုိ႔ စစ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလ၏။ (မွတ္ခ်က္။ ။ တခ်ိဴ ႔မွတ္တမ္းမွာမူ သတုိးေက်ာ္ အားအက်ယ္ခ်ဴပ္ထား သည္ဟု ဆုိသည္၊ ျပည္မွ ျပန္လာေသာ္ မိမိသားေတာ္အား ျပန္လႊတ္ျပီး စစ္ကုိင္းမင္းသမီးႏွင့္ လက္ဆက္ေပးသည္ဟု ဆုိ၏။)

သားအလတ္ျပည္စားမွ ေတြ႔ခြင့္မျပဳဘဲ ေနာင္ေတာ္အား ခမည္းေတာ္ကို လုပ္ၾကံရန္စီစဥ္သည္ဟု စြပ္စြဲေလ၏။ ထုိအခါ မယ္ေတာ္မွ သားေတာ္ႏွစ္ပါးကို ဆံုးမျပီး ဘုရင္နရပတိမွ ျပည္ဆံေတာ္ရွင္တြင္ သားေတာ္ တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံလုိသည္၊ သားေတာ္မ်ား အားလံံုး ၀တ္ျဖဴ စင္ၾကယ္၀တ္ကာ လက္နက္မ်ား မယူလာရန္ မိန္႔ေလ၏။

သားေတာ္တုိ႔လည္း ခမည္းေတာ္အလုိအတုိင္း ၀တ္ျဖဴ ၀တ္ကာ ျပည္ဆံေတာ္ရွင္တြင္ ေစာင့္ေနေလ၏။ ဘုရင္နရပတိလည္း ေ၀ါယာဥ္ျဖင့္ ၾကြလာျပီး ဘုရား၀တ္ျပဳ ျပီး သားေတာ္တုိ႔ကို ဆံုးမကာ သားေတာ္ၾကီး အား အင္း၀တြင္ ဘုရင္လုပ္ရန္ မိန္႔ေလသည္။ 

အိမ္ေရွ႔မင္းမွ ဘုရင္နရပတိအား အင္း၀သုိ႔ ျပန္ၾကြရန္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေလွ်ာက္ေသာ္လည္း မရသျဖင့္ ခမည္းေတာ္ ႏွင့္ မယ္ေတာ္ကို ဦးခ်ကာ အလံုးရင္းျဖင့္ အင္း၀သုိ႔ ျပန္ေလသည္။ ဘုရင္နရပတိမွာမူ ျပည္
တြင္ အနားယူရင္း ဓားဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေအဒီ ၁၄၆၈ ဇူလုိင္ ၂၄ (ေျမးေတာ္လုပ္ၾကံေသာႏွစ္) တြင္ နတ္ရြာစံ ေလ၏။
Share:

No comments:

Post a Comment