ဓည၀တီ( ရခုိင္ ) ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳျခင္း

ေအဒီ ၁၄၄၈ (သကၠရာဇ္ ၈၁၆) တြင္ ရခုိင္ျပည္မွ သံအမတ္မ်ား အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာ၏။ ရခုိင္မင္းမွ အင္း၀ဘုရင္ႏွင့္ ဖူးေတြ႔ျပီး မဟာမိတ္ျပဳလုိေၾကာင္း သံအမတ္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဘုရင္နရပတိလည္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚျပီး သြားသင့္မသြားသင့္ ေဆြးေႏြးေလသည္။

အမတ္မ်ားမွ ရခုိင္ျပည္တြင္ ပညာအေျမာ္အျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ အမွဴ းအမတ္ မ်ား၏။ ဆင္ေကာင္း၊ ျမင္းေကာင္း စသျဖင့္ အလံုးအရင္းလည္း မ်ား၏။ အေကာက္ၾကံေသာ အစီအစဥ္မျဖစ္ ေစရန္ မိမိတုိ႔ဘက္မွ လည္း အလံုးအရင္းျဖင့္ ေသခ်ာစြာ ခ်ီတက္ကာ ေတြ႔ဆံုသင့္ေၾကာင္း ေလွ်ာက္ၾကေလသည္။

(ဒတ္(ခ်္) ပန္းခ်ီဆရာ ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ရခုိင္ေနျပည္ေတာ္)

အင္း၀ဘုရင္နရပတိလည္း ေနာက္တေန႔တြင္ ရခုိင္သံအမတ္ကုိ လက္ခံေၾကာင္း မိန္႔ၾကားျပီး ႏြယ္ငန္းေတာ တြင္ ေတြ႔ဆံုမည္ ဟု အေၾကာင္းျပန္ေစေလသည္။ ရခုိင္သံအမတ္တုိ႔ ျပန္လွ်င္ အင္း၀ဘက္မွ စစ္အင္အား ႏွစ္သိန္း၊ တုိက္ဆင္ တစ္ေထာင့္ငါးရာ၊ ျမင္းတပ္ ၅ ေထာင္၊ အလုံးအရင္းျဖင့္ ခိ်န္းသည့္ ေနရာ သုိ႔ ေအဒီ ၁၄၅၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ တြင္ အင္း၀မွ ခ်ီေတာ္မူေလ၏။

၁၄၅၅ မတ္လ ၂၀ တြင္ ခ်ိန္းထားသည့္ေနရာျဖစ္ေသာ ဘုိးေခါင္ႏြယ္ငန္းေတာ သုိ႔ ေရာက္ျပီး ၾကီးက်ယ္လွပ ေသာ ယာယီနန္းတဲကို ေဆာက္ကာ ရခုိင္ဘုရင္ကို ေစာင့္ေနေလ၏။ ရခုိင္ဘုရင္လည္း အင္း၀နရပတိေရာက္ျပီး ေနာက္ႏွစ္ရက္တြင္ ေရာက္လာေလသည္။

ေရာက္လွ်င္ မင္းႏွစ္ပါး ေတြ႔ဆံုရန္ ေနရာသတ္မွတ္ျပီး နန္းတဲ ေဆာက္ကာ အေဆာင္အေယာင္ ခန္းခန္း နားနား ျဖင့္ ေတြ႔ဆံုၾကေလသည္။ ထုိေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ အင္း၀ႏွင့္ရခုိင္ နယ္နိမိတ္ကို အတိအက် သတ္မွတ္ ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ မင္းႏွစ္ပါး လည္း ထီးျဖဴ  အစရွိေသာ မင္းတုိ႔၏ အေဆာင္အေယာင္ ကို အခ်င္းခ်င္း လွဲလွယ္ၾကျပီး မဟာမိတ္ျပဳ ေလသည္။


Share:

No comments:

Post a Comment