ဘုရင္နရပတိ အား ေျမးေတာ္မွ လုပ္ၾကံပံု

ဘုရင္နရပတိအား ေျမးေတာ္မွ လုပ္ၾကံျခင္းအေၾကာင္းမွာ ဘုရင္နရပတိ ေျမးေတာ္ သတုိးေက်ာ္ သည္ စစ္ကုိင္းမိဖုရား၏ သမီးေတာ္ၾကီးကို ရည္ငံေနရာ ထုိအေၾကာင္းကို စစ္ကုိင္းမိဖုရား သိသျဖင့္ ဘုရင္နရပတိထံ ေလွ်ာက္တင္ ေလ၏။ မိဖုရားေခါင္ျဖစ္ေသာ အတုလမဟာေဒ၀ီမွ မိမိ၏ ေျမးေတာ္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းမိဖုရားသမီးေတာ္ အား မစံုဖက္လုိသျဖင့္ စစ္ကုိင္းမိဖုရား၏ သမီးေတာ္ကို နန္းတြင္း သုိ႔ ေခၚယူ ထားေလသည္။
Share:

ဓည၀တီ( ရခုိင္ ) ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳျခင္း

ေအဒီ ၁၄၄၈ (သကၠရာဇ္ ၈၁၆) တြင္ ရခုိင္ျပည္မွ သံအမတ္မ်ား အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာ၏။ ရခုိင္မင္းမွ အင္း၀ဘုရင္ႏွင့္ ဖူးေတြ႔ျပီး မဟာမိတ္ျပဳလုိေၾကာင္း သံအမတ္ ေလွ်ာက္ထားေလ၏။ ဘုရင္နရပတိလည္း လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေခၚျပီး သြားသင့္မသြားသင့္ ေဆြးေႏြးေလသည္။

Share:

မင္တရုတ္မ်ား ထပ္မံခ်ီတက္လာျခင္း

သကၠရာဇ္ ၈၁၁ (ေအဒီ ၁၄၄၇) တြင္ မင္တရုတ္ဧကရာဇ္မွ ေမာျပည္အပုိင္ (ရွမ္း) ျဖစ္သည့္ မုိးေကာင္း၊မုိးညွင္း တုိ႔ကို သိမ္းပုိက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ကာ စစ္သည္အင္အား တစ္သိန္းသံုးေသာင္း ေက်ာ္ျဖင့္ ယူနန္နယ္မွ တစ္ဆင့္ ခ်ီတက္လာေလ၏။ မုိးေကာင္းျမိဳ႔ ကို ေရာက္ရန္ ဧရာ၀တီကို ကူးရမည္ျဖစ္ရာ မင္ တရုတ္မ်ား ဧရာ၀တီျမစ္ကို တံတားဖြဲ႔ျပီး ရွစ္ေန႔တိတိ ကူးရေလ၏။ 

Share: