မင္တရုတ္ (Ming Dynasty) မွ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ပုိင္နက္ သုိ႔ ခ်ီတက္လာျခင္း

မုိးညွင္းမင္း၏ သားေတာ္အငယ္ဆံုး သီဟသူ သည္ နရပတိ ဟု အမည္ခံယူျပီး အင္း၀တြင္ မင္းလုပ္
အုပ္ခ်ဴ ပ္ေလ၏။ ဘုရင္ျဖစ္ေသာ္ ရမည္းသင္းျမိဳ ႔ ႏွင့္ ပင္လယ္ျမိဳ ႔ကို  ေျခလ်င္ စစ္သည္ ၈ ေသာင္း၊ ျမင္းတပ္ ေျခာက္ေထာင္၊ ဆင္တပ္ သံုးရာ ျဖင့္တုိက္ခုိက္ေစ၏။ ရမည္းသင္းစားလည္း အင္း၀တပ္ မ်ား စစ္မတုိက္ခင္ လက္နက္ခ်ကာ အညံခံေလ၏။

ပင္လယ္ျမိဳ ႔ကုိ ၀ုိင္းရံျပန္ေလသည္။ ပင္လယ္ျမိဳ ႔သည္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ပံ့ပုိးမူကို အထူးရရုံသာမက လက္နက္စိန္ေျပာင္းၾကီး မ်ားကလည္း ထူထပ္သျဖင့္ အင္း၀တပ္မ်ား ျမိဳ ႔အနီး ကပ္လုိ႔ မရဘဲ ျမိဳ ႔ႏွင့္ မနီးမေ၀း ေနရာတြင္ စခန္းခ်ကာ ၀ုိင္းရံထားေလသည္။

ထုိသုိ႔ ၀ုိင္းရံေနစဥ္ မင္တရုတ္တပ္မ်ား ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား(ေမာျပည္) အတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္လာေလသည္။ တရုတ္တပ္မ်ား သည္ မုိင္းေမာကုိ သိမ္းကာ အခုိင္ေနျပီး က်န္ရွိေနေသာ ေစာ္ဘြားပုိင္နယ္မ်ားကို သိမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေလသည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားလည္း အင္း၀သုိ႔ သံေစလႊတ္ကာ စစ္ကူေတာင္းေလ၏။

(ဆင္တပ္အျပင္အဆင္)

ဘုရင္ နရပတိလည္း ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ေတာင္းေသာ စစ္ကူကို လက္ခံေလသည္။ တရုတ္တုိ႔လည္း အင္း၀ ႏွင့္ ေမာျပည္ ပူေပါင္းသည့္ သတင္းရသည္ ႏွင့္ ဗန္းေမာ္ကုိခ်ီတက္ သိမ္းပုိက္ျပီး ဧရာ၀တီျမစ္ျဖတ္ကူးရန္ တံတားေဆာက္ေလသည္။ ထုိသုိ႔ အင္း၀တြင္ စစ္ေရးၾကံဳ ေနသည္ကို အခြင့္ေကာင္းယူျပီး ေအဒီ ၁၄၄၃ တြင္ ပင္လယ္စားသည္ ရမည္းသင္းျမိဳ ႔ကို တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ေလ၏။

အင္း၀ဘုရင္ နရပတိမွာမူ တရုတ္ကို တုိက္ရန္ ျပင္ဆင္မူသာ ျပဳလုပ္ေနေလ၏။ ေအဒီ ၁၄၄၄ တြင္ က်ဴ းေက်ာ္ လာသည့္ မင္တရုတ္တပ္ ကို အင္း၀ႏွင့္ေမာျပည္(ရွမ္း) ပူးေပါင္းတပ္မ်ား ဆီးၾကိဳတုိက္ခုိက္ေလသည္။ ပူးေပါင္းအင္းအား မွာ တုိက္ဆင္ ရွစ္ရာ ၊ ျမင္း တစ္ေသာင္းငါးေထာင္၊ ေျခလ်င္စစ္သည္ ႏွစ္သိန္း ငါးေသာင္း၊ ေရတပ္ အင္အား ရွစ္ေသာင္း ျဖင့္ ခုခံေလ၏။

မင္တရုတ္တုိ႔လည္း စစ္ေၾကာင္းေလးေၾကာင္း ျဖင့္ ခ်ီတက္လာသည္။ စစ္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းတြင္
သန္းခ်ီေသာ စစ္သည္မ်ားျဖင့္ ခ်ီတက္လာသည္။ ေကာင္းတံုတြင္ အင္း၀တပ္ႏွင့္ တရုတ္ စစ္သူၾကီး တစ္ဦး ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အျပင္းအထန္ တုိက္ခုိက္ၾကေလသည္။ တရုတ္တပ္မ်ားသည္ ဆင္တပ္ကို မျမင္ဖူးသျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔ၾကကုန္၏။

ထုိသုိ႔ တစ္ဘက္နွင့္ တစ္ဘက္ အျပင္းအထန္တုိက္ရင္း တရုတ္စစ္သူၾကီး က်ေလသည္။ တရုတ္စစ္သည္ မ်ားလည္း အစားေသာက္ရိကၡာ မလံုေလက္သျဖင့္ မုိး၀န္း သုိ႔ ဆုတ္ေလ၏။ ရွမ္းေစာ္ဘြား ျဖစ္ေသာ မုိးေကာင္းေစာ္ဘြား ႏွင့္ မုိးနဲ႔ေစာ္ဘြား တုိ႔သည္ ဗန္းေမာ္တြင္ အခုိင္ျပန္ေန ေလ၏။ တရုတ္တုိ႔လည္း ရိကၡာအင္အားစုျပီး ထပ္မံတုိက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျပန္၏။ မင္တရုတ္ တုိ႔ ရည္ရြက္ခ်က္မွာ အာရွတခြင္ကို သိမ္းပုိက္ရန္ျဖစ္သည္။ ထုိေခတ္တြင္ ကုိးရီးယားသည္ မင္မင္းဆက္၏ ၾသဇာခံ ျဖစ္ေန၏။ မင္မင္းဆက္သည္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အင္ပါယာကို ထူေထာင္လုိျခင္းျဖစ္သည္။

Share:

No comments:

Post a Comment