မိုးညွင္းမင္းလက္ထက္ ဟံသာ၀တီႏွင့္ စစ္ျဖစ္ျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၉၈ (ေအဒီ ၁၄၃၆) တြင္ ေတာင္ငူျမိဳ႔ စား ေစာလူးသခၤယာ ႏွင့္ သာယာ၀တီျမိဳ ႔စား တုိ႔သည္ ဟံသာ၀တီဘုရင္ ထံသုိ႔ လက္ေဆာင္မ်ား ဆက္သကာ ျပည္ျမိဳ ႔ကို လုပ္ၾကံေတာ္မူရန္ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ဗညားရံလည္း အက်ိဴ းအေၾကာင္းသံုးသပ္ျပီးေသာ္ တုိက္ဆင္ သံုးရာ၊ ျမင္း တစ္ေထာင္၊ စစ္သည္ ငါးေသာင္း ျဖင့္ သမိန္ပရမ္းကို ဗုိလ္မွဴ းခန္႔ကာ ျပည္ျမိဳ ႔ကို လုပ္ၾကံတုိက္ခုိက္ေစေလသည္။

ဗညားရံမွာမူ ေရေၾကာင္း စစ္သူရဲ ငါးေသာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာ၏။ ထုိစစ္သတင္းကို ျပည္စား သိလွ်င္ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ငွက္ျဖင့္ စာပုိ႔အေၾကာင္းၾကားကာ ျပည္ျမိဳ႔ကို ရိကၡာ အလံုအေလာက္ ျဖည့္ျပီး အခုိင္အခံ ျပဳေလ၏။ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားစာ ေရာက္ေသာ္ မုိးညွင္းမင္းလည္း အေရးေပၚ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း ေခၚကာ တုိင္ပင္ေလ၏။

အမတ္မ်ားမွ ယခုအခါ ေတာင္ငူ၊သာယာ၀တီ၊ေတာင္တြင္း တုိ႔သည္ မဟာမိတ္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။
ျပည္ျမိဳ႔သုိ႔ အလံုးအရင္းျဖင့္ စစ္ကူလႊတ္ေသာ္ သူပုန္ျမိဳ႔စားမ်ား အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို တုိက္လွ်င္ ခက္ပါ လိမ့္မည္၊ သုိ႔ေၾကာင့္ မြန္မင္းအား ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကား ဆုိလွ်င္ သင့္မည္ဟု ေလွ်ာက္ထားၾကေလ၏။

မုိးညွင္းမင္းလည္း အမတ္မ်ားႏွင့္ အတန္တန္ ေဆြးေႏြးျပီးေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စကားကို ဆုိရန္ သေဘာတူ ေလ၏။ ထုိေနာက္ စကားအရာတြင္ လိမ္မာေသာ စတုရဂၤဗုိလ္ကို လက္ေဆာင္အမ်ားျဖင့္
ရာဇသံစာ ပုိ႔ေလသည္။

စတုရဂၤဗုိလ္လည္း ဗညားရံ တပ္စခန္းခ်ရာသုိ႔ ေရာက္ေသာ္ စကားအမ်ိဴ းမ်ိဴ းကုိ ဆုိေလရာ ဗညားရံမွာ စတုရဂၤဗုိလ္ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္မ်ားကို နားဆင္ျပီးေသာ္ မ်ားစြာသေဘာက်ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္လည္း ညေနခင္း အမတ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္ခ်ိန္တြင္မူ မြန္အမတ္မ်ားမွ " အင္း၀သားမ်ားသည္ ပရိယာယ္ မ်ားလြန္းသည္၊ ယခု အေရးတြင္ အင္း၀ အင္အားနည္းေနျခင္းေၾကာင့္သာ သံအမတ္လႊတ္ျခင္းျဖစ္သည္၊ အင္း၀သံ ကို ျပန္ လႊတ္ပါ " ဟု အမ်ိဴ းအမ်ိဴ းေလွ်ာက္တင္သျဖင့္ ဗညားရံလည္း အမတ္မ်ား၏ ေလွ်ာက္တင္ခ်က္ကို ယူကာ စတုရဂၤဗိုလ္ကုိ အင္း၀ သုိ႔ ျပန္လႊတ္လုိက္ေလ၏။

စတုရဂၤဗုိလ္ အင္း၀သုိ႔ ေရာက္လွ်င္ အေၾကာင္းစံုကို ျပန္လည္ ေလွ်ာက္တင္ရာ မုိးညွင္းမင္းမွာ ရာဇအမ်က္ထြက္လ်က္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို သားေတာ္အား ေစာင့္ေရွာက္ေစျပီး၊ မိမိကုိယ္ေတာ္တုိင္
ျပည္ျမိဳ ႔သုိ႔ စစ္သည္ အင္အား ၈ ေသာင္း၊ တုိက္ဆင္ ၂၀၀ ၊ ေရတပ္ အင္အား ၃ ေသာင္း အလုံးအရင္း ျဖင့္
ျပည္ျမိဳ ႔သုိ႔ စုန္ဆင္းေလ၏။

ျပည္ျမိဳ ႔သည္ ျမိဳ႔ ခံတပ္အလြန္ေကာင္းသျဖင့္ ဗညားရံတပ္မ်ား မထုိးေဖာက္ႏုိင္ေပ၊ မုိးညွင္းမင္းတပ္မ်ား
ျပည္ျမိဳ ႔ အနီး ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ဗညားရံသည္ မိမိတပ္မ်ားကုိ ျပည္ျမိဳ ႔ မွ ဆုတ္ခြာေစျပီး ျပည္ျမိဳ ႔၏
ေတာင္ဘက္ အရပ္တြင္ ခံတပ္ေဆာက္ကာ တပ္စခန္းခ်ကာ အခိုင္အလံု ေနေလသည္။
 Share:

No comments:

Post a Comment