မိုးညွင္းမင္းလက္ထက္ ဟံသာ၀တီႏွင့္ စစ္ျဖစ္ျခင္း

သကၠရာဇ္ ၇၉၈ (ေအဒီ ၁၄၃၆) တြင္ ေတာင္ငူျမိဳ႔ စား ေစာလူးသခၤယာ ႏွင့္ သာယာ၀တီျမိဳ ႔စား တုိ႔သည္ ဟံသာ၀တီဘုရင္ ထံသုိ႔ လက္ေဆာင္မ်ား ဆက္သကာ ျပည္ျမိဳ ႔ကို လုပ္ၾကံေတာ္မူရန္ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ဗညားရံလည္း အက်ိဴ းအေၾကာင္းသံုးသပ္ျပီးေသာ္ တုိက္ဆင္ သံုးရာ၊ ျမင္း တစ္ေထာင္၊ စစ္သည္ ငါးေသာင္း ျဖင့္ သမိန္ပရမ္းကို ဗုိလ္မွဴ းခန္႔ကာ ျပည္ျမိဳ ႔ကို လုပ္ၾကံတုိက္ခုိက္ေစေလသည္။

Share:

မြန္မင္းသမီး ရွင္ေစာပု အင္း၀မွ ထြက္ေျပးျခင္း အေၾကာင္း

မြန္မင္းသမီး ရွင္ေစာပု သည္ အဆင္းလွျပီး၊ စိတ္သေဘာထားမွာလည္း အလြန္သိမ္ေမြ႔ေလ၏။ မုိးညွင္းမင္း တရား၏ မိဖုရားအျဖစ္ ထပ္မံ ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံရသည့္အျပင္ နန္းတြင္းရွိ အမတ္မ်ားအားလံုး၏ ေလးစား
ျခင္းလည္း ခံရသူျဖစ္သည္။ ရွင္ေစာပု စံရာ နန္းေဆာင္သည္လည္း မိဖုရားေခါင္နီးပါး သားနားရာ မုိးညွင္း မင္း ၏ အခ်စ္ဆံုး မိဖုရား တစ္ပါး ျဖစ္ေလ၏။

Share:

အင္း၀တပ္မွဴ းေဟာင္း မင္းငယ္ေက်ာ္ထင္ကို အႏုိင္တုိက္ႏုိင္ျခင္း

အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ မုိးညွင္းမင္းကို လုိလားေသာ အမတ္မ်ားတစု (ရွမ္း+ျမန္မာ) ၊ ယခင္ ဘုရင္ သီဟသူ၏ မိဖုရား ဘုိ႔မယ္ကို သစၥာရွိသူမ်ားက တစု၊ စသျဖင့္ အုပ္စုကြဲေနသည္ကို မုိးညွင္းမင္း ရိပ္မိ၏။ မနက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရုံႏွင့္ သိေတာ္မူသျဖင့္ အမတ္မ်ားကို လႊမ္း မုိးႏုိင္ရန္ မိဖုရားဘုိ႔မယ္ကို ျပန္လည္ေခၚယူရန္ မိမိ၏ သားေတာ္(အိမ္ေရွ့စံမဟုတ္) ႏွင့္ တူေတာ္ ကုိ မိဖုရား ဘုိ႔မယ္ စခန္းခ်ရာ မန္းစက္ေတာ္ရာ ေနရာသုိ႔ ခ်ီတက္ေစကာ မိဖုရားဘုိ႔မယ္ကို ျပန္လည္ ေခၚယူ ရန္ ၾကိဳးပမ္းေလသည္။ 

Share: