ငတပါးမင္း ေက်းေတာင္ညို

သကၠရာဇ္ (၇၈၇) ေအဒီ ၁၄၂၅ ၾသဂုတ္လတြင္ အင္း၀နန္းတြင္းရွိ သက္ေတာ္ရွည္ အမတ္ၾကီးမ်ား ( အသက္ၾကီးေသာ အမတ္မ်ား အုပ္စု) မွ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္လည္ ခ်ီတက္လာေသာ မွဴ းမတ္မ်ား၏ အၾကံ ကို ယူျခင္း မရွိဘဲ မင္းၾကီးသီဟသူ နတ္ရြာစံေၾကာင္း ၾကားသိေသာ အခါ အသက္ ၉ ႏွစ္သာ ရွိေသာ မင္းလွငယ္ကို နန္းတင္ေလ၏။

ထုိသတင္းကို မိဖုရားဘုိ႔မယ္ ၾကားလွ်င္ ဘုရင္သီဟသူ၏ သစၥာကုိ ခံေသာ အမတ္မ်ား၊ ဗုိလ္မွဴ းမ်ားကို ဆင့္ေခၚကာ" အသင္တုိ႔ သခင္သီဟသူ နတ္ရြာလားသည္မွ် မၾကာေသး တန္ေဆာင္းမိဖုရားကို လုိလား ေသာ အုပ္စုမ်ားက မင္းသား မင္းလွငယ္ ကို ခ်က္ျခင္း နန္းတင္သည္။ ထုိအမတ္မ်ားသည္ မြန္ကုိ စစ္ျပဳ ျခင္း ကို လက္ခံသည္ မဟုတ္ အသင္တုိ႔ က်ဴ ပ္တုိ႔ ေရႊနန္းေတာ္ျပန္ေရာက္ေသာ္ က်ဴ ပ္တုိ႔ကို အရွင္ ထားအံုးမည္ေလာ" ဟု ေသြးခြဲျပန္ေလ၏။

အမတ္တုိ႔ကလည္း "မင္းလွငယ္ နန္းမတက္ေသာ္ မည္သူကို နန္းတင္ရမည္။ ကၽြန္ေတာ္မ်ိဴ းတုိ႔လည္း စစ္သည္ ရဲမက္မ်ားစြာ ရွိပါေသးသည္။ သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ၾကီးမ်ား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို လုပ္ၾကံႏုိင္မည္ မဟုတ္ စုိးရိမ္ေတာ္မမူပါႏွင့္" ဟု ျပန္ေလွ်ာက္ထားၾကေလရာ မိဖုရားဘုိ႔မယ္မွာ မည္သုိ႔မွ် ျပန္မေျပာႏုိင္ဘဲ ရွိ ေနေလ၏။

ထုိအခါ မိမိ၏ ေမာင္ေတာ္ျဖစ္ေသာ ေက်းေတာင္ညိုစား ကို စာေစ ေလ ၏။ ထုိစာတြင္ နန္းေတာ္ထဲ အလ်င္အျမန္၀င္ေစကာ မင္းလွငယ္စားေသာ စားခြက္တြင္ အဆိပ္ခက္ေစေလ၏။ မင္းလွငယ္လည္း စားေတာ္ေခၚခ်ိန္တြင္ စားမိ ျပီး အင္း၀နန္းကို ၃ လသာ စံရျပီး နတ္ရြာလားရျပန္ေလသည္။

ေနာက္ ၁ လတြင္ အင္း၀ျပည့္ရွင္ေဟာင္း သီဟသူ၏ ရုပ္အေလာင္းေတာ္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ေလ သည္။ အမတ္တုိ႔လည္း မင္းသား မရွိေတာ့သျဖင့္ နန္းတြင္း ထံုးစံအရ မည္သူ႔ကိုမွ် ထီးနန္းအပ္ႏုိင္ျခင္း မရွိျဖစ္ေလ၏ ။ ထုိအခါ မိဖုရားဘုိ႔မယ္မွ အမတ္မ်ားကို သူ႔ဘက္ပါေအာင္ သိမ္းသြင္းေလ၏။ နည္းအမ်ိဴ းမ်ိဴ း
ျဖင့္ သိမ္းသြင္းေလရာ မိဖုရားေခါင္ဘက္ပါေသာ အမတ္မ်ားသည္ စည္းစိမ္ျမဲ၏။ မေထာက္ခံေသာ အမတ္မ်ားသည္ နယ္ႏွင္ဒဏ္ (သုိ႔) ေသဒဏ္ေတြ ရကုန္ေလ၏။

မိဖုရားဘုိ႔မယ္ အၾကံမွာ မိမိ၏ ေမာင္ေတာ္ ေက်းေတာင္ညိုစားကို နန္းတင္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။ တခဴ်ိ ႔ေသာ အမတ္တုိ႔က ဘုိးေတာ္ မင္းေခါင္၏ ေဆြေတာ္မ်ိဴ းေတာ္ မွ ေမြးေတာ္ မင္းညီမင္းသားမ်ားကို ထီးနန္း တင္ ခ်င္ေသာ္လည္း မိဖုရားဘုိ႔မယ္ကို မႏုိင္သျဖင့္ လက္ေလ်ာ့ လုိက္ရေလ၏။ မိဖုရားဘုိ႔မယ္ ထင္တုိင္းၾကဲ ႏုိင္
ျခင္းမွာ ဘုရင္ေဟာင္းသီဟသူအေပၚ သစၥာရွိသည့္ စစ္ေသနာပတိျဖစ္ေသာ ဗုိလ္မွဴ းရာဇသၾကၤန္ ကို မိမိ ဘက္ အပိုင္ သိမ္းသြင္းထားႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထုိမွ အမတ္ၾကီးမ်ား သက္ေတာ္ရွည္အမတ္ၾကီးမ်ား ေထာက္ခံမူျဖင့္ ေက်းေတာင္ညိုစားသည္ အင္း၀ ထီးနန္း ကို သိမ္းေလ၏။ ေက်းေတာင္ညိုစားသည္ မိမိ အစ္မေတာ္ အျမင္မၾကည္ေသာ မင္းသမီး ရွင္ေစာပု ကိုသာ မိဖုရား ျပန္ေျမွာက္ေလ၏။

ထုိသုိ႔ မိဖုရားဘုိ႔မယ္သည္ မိမိအာဏာ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ မိမိမယံုေသာ အမတ္မ်ားကို နယ္ႏွင္ဒဏ္ပုိ႔၊ မိမိ၏ ေဆြမ်ိဴ းမ်ားကို ရာထူးၾကီးထား စသျဖင့္ မိမိ အလုိအတုိင္း အုပ္ခ်ဴပ္ေရး တြင္ စီမံ ေလ၏။ ထုိ႔ျပင္ လြန္ျပီျဖစ္ေသာ ဘုရင္ သီဟသူ၏ မယ္ေတာ္ အမ်ိဴ းမ်ားကိုလည္း ဒုကၡ ေပး ျပန္ေလ၏။ ထုိအခါ သီဟသူ မယ္ေတာ္လည္း မခံႏုိင္ေတာ့ဘဲမိမိ၏ ေဆြမ်ိဴ းေတာ္ျဖစ္ေသာ
သွ်မ္းဘုရင္(ေစာ္ဘြား) ျဖစ္သည္႔ မုိးညွင္းမင္းဆီ ျပန္ေလ၏။ ထုိေခတ္တြင္ မုိးညွင္းမင္း သည္ ယခု ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ တရုတ္ယူနန္တစိတ္တေဒသ ကို အစုိးရေသာ သွ်မ္းမင္း ျဖစ္ေလ၏။ သွ်မ္းေစာ္ဘြား (ဘုရင္) မ်ားသည္ ကုိယ့္ေဒသႏွင့္ကိုယ္သာ အုပ္ခ်ဴ ပ္ျပီး ေနေလ့ရွိသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment