အင္း၀ကို မုိးညွင္းမင္းမွ သိမ္းပုိက္ျခင္း

အင္း၀ေရႊနန္းေတာ္ကို ဘုရင့္မ်ိဴ းမဟုတ္ေသာ ေက်းေတာင္ညိုမွ နန္းသိမ္းလုိက္သျဖင့္ အင္း၀ပုိုင္ နယ္နိမိတ္ တြင္ ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားမွ အံ့ၾသၾကကုန္ေလ၏။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားထဲတြင္ ၾသဇာအင္အား အေတာင့္တင္းဆံုးျဖစ္ေသာ ေမာရွမ္းသခင္ မုိးညွင္းမင္းတရား သည္ မိမိ၏ နန္းေတာ္တြင္ အမတ္မ်ားကို
ေခၚယူကာ အက်ိဴ းအေၾကာင္းတုိင္ပင္ၾကေလ၏။ မုိးညွင္းမင္းတရားသည္ ယခင္ အင္း၀ဘုရင္၏ မဟာမိတ္ ျဖစ္ကာ အေရးအေၾကာင္းေပၚလွ်င္ ကူညီျမဲျဖစ္ေလ၏။

 သကၠရာဇ္ ၇၇၈တြင္ မုိးညွင္းမင္းတရား သည္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္ကို တုိက္ခိုက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လုိက္ေလ၏။ ကေလးေက်းေတာင္ညိဳ နန္းတက္ျခင္းေနာက္ကြယ္တြင္ မိဖုရားဘုိ႔မယ္ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည္ကို မုိးညွင္းမင္း သိရသျဖင့္ ေဒါသထြက္ကာ စစ္အျပင္းခ်ီလာျခင္းျဖစ္ေလသည္။ အင္း၀ဘုရင္သီဟသူ နတ္ရြာ စံျခင္းတြင္ မိဖုရားဘုိ႔မယ္ တစ္စိတ္တေဒသ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ပုိျပီး ႏွလံုးနာေလ၏။

 ေအဒီ ၁၄၂၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ မုိးညွင္းမင္းသည္ ေရတပ္အင္အား ၃ ေသာင္း၊(ေရတပ္ကို ကသာျမိဳ႔ တြင္ ဖြဲ႔ကာ စုန္ဆင္းေလ၏) ၾကည္းတပ္အင္အား ၈ ေသာင္း၊ တုိက္ဆင္ ၂၀၀၊ ျမင္းတပ္ ၁ ေထာင္ျဖင့္ ခ်ီတက္လာေလသည္။ ထိုစစ္သတင္းကို ေက်းေတာင္ညိဳ ၾကားလွ်င္ မိမိ၏ အခ်စ္ဆံုးမိဖုရားျဖစ္ေသာ မြန္မင္းသမီး ရွင္ေစာပုကို ပုခန္းသုိ႔ ပို႔ေလသည္။

 ထုိေနာက္ ေတာင္ငူစား၊ေတာင္တြင္းစား၊ တုိ႔ကို သိမ္းသြင္းကာ လက္နက္အမ်ားျဖင့္ ေရွ႔တန္းမွ ခုခံ ေစေလ၏။ ထုိ႔ျပင္ မုိးညွင္းမင္း၏ ၾသဇာကို မခံလုိေသာ အုန္းေပါင္လယ္သံဘြားကိုလည္း မိမိဘက္မွ တုိက္ေစကာ မုိးညွင္းမင္းကို ႏုိင္လွ်င္ ေမာရွမ္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဴ ပ္ေစရမည္ဟု သိမ္းသြင္းျပီး ခုခံေစျပန္ေလ၏။

  
Artist Lu Min ၏ ပန္းခ်ီ  

 ထုိအင္း၀ ေရွ႔တန္းတပ္မ်ားသည္ မုိးညွင္းမင္းတပ္ေတာ္ မွ ေရွ႔တန္းတပ္ျဖစ္ေသာ မုိးညွင္းမင္း၏ သားေတာ္ မုိးေကာင္းစား ႏွင့္ ၀န္းသိုစား တုိ႔  တပ္ႏွင့္ ေတြ႔ကာ အျပင္းအထန္တုိက္ၾကေလ၏။ ၾကည္းတပ္၊ ေရ တပ္ ျဖင့္ အျပန္အလွန္ တုိက္ၾကရာ အင္း၀တပ္မ်ား ပ်က္ေလ၏။ သစ္ဆိမ့္တြင္ခံေသာ အင္း၀တပ္ပ်က္ကာ
ေနာက္ဆုတ္ျပီး စစ္ကူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းကာ ၀တ္ခ်က္တြင္ ထပ္ျပီး ဆီးၾကိဳ တုိက္ခုိက္ျပန္ေလသည္။

မုိးေကာင္းစား ႏွင့္ ၀န္းသုိစား တုိ႔လည္း ထပ္မံအျပင္းအထန္တုိက္ျပန္သည္၊ လူသူအင္အား မမွ် သျဖင့္ တပ္ကို ဆုတ္ကာ ခမည္းေတာ္၏ တပ္ကို ေစာင့္ေနၾကျပန္ေလ၏။ မုိးညွင္းမင္း၏ တပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္ေပါင္း ကာ ၀တ္ခ်က္တြင္ခံေနေသာ အင္း၀ခံတပ္ကို အျပင္းအထန္ တုိက္ရာ အင္း၀တပ္မခံႏုိင္ဘဲ ဆုတ္ခြာ ရ ျပန္ေလ၏။

ထုိစဥ္ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားထံသုိ႔ မုိးညွင္းမင္းမွ စာပုိ႔ေလ၏။ တုိက္လွ်င္ အသင္ပဲ စစ္ရူံးမည္၊ မတုိက္ဘဲ အုန္းေပါင္သုိ႔ ျပန္လွ်င္ ေစာ္ဘြားအျဖစ္နဲ႔ ေကာင္းေကာင္းေနထုိင္ႏုိင္မည္၊ မိမိ၏ လမ္းကို ေရြးေလာ ဟု စာေစရာ၊ အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားလည္း မိမိ၏ တပ္ကို ႏုတ္ကာ အုန္းေပါင္သုိ႔ ျပန္ေလ၏။

အုန္းေပါင္ေစာ္ဘြားျပန္လွ်င္ မုိးညွင္းမင္းသည္ မိမိ၏ သားေတာ္ႏွစ္ပါးကို ေရႊၾကက္ယက္သုိ႔ ကူးေစ ျပီး သစ္ျမိဳ႔ ခံတပ္အၾကီးအက်ယ္ တည္ေဆာက္ေစေလ၏။ မုိးညွင္းမင္းမွာမူ ေလွတပ္အင္အား ၃ ေထာင္ ျဖင့္
ေရထဲတြင္ အခိုင္အမာ ခံတပ္ေဆာက္ကာ ေနေလ၏။

ထုိသုိ႔ အင္း၀ကို ၀ုိင္းရံထားေလသည္။ ထုိစဥ္ အင္း၀နန္းေတာ္တြင္ ကေလးေက်းေတာင္ညိဳ မွ ယခု မိမိတုိ႔ အင္အားသည္ နည္း၏။ တပ္ေတာ္ကို ရခုိင္ထိ ဆုတ္ကာ ရခုိင္တြင္ အင္အားစုျပီး ျပန္တုိက္လွ်င္ သင့္မည္ ဟု ဗုိလ္မွဴ းမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ျပီး အင္း၀တပ္မ်ားကို ညအခါ တိတ္တဆိတ္ ထြက္ေစကာ ေျပးေတာ္မူေလ၏။

ထုိစဥ္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရာဇသၾကၤန္ဗုိလ္မင္းမွ တပ္သားအနည္းငယ္ျဖင့္ ေစာင့္ကာ ရန္သူတုိ႔ မရိပ္ မိေစရန္ ေနေလ၏။ မုိးညွင္းမင္းလည္း ထုိအေၾကာင္းကို မရိပ္မိဘဲ ရွိေနေလသည္။ ကေလးေက်းေတာင္ညိဳ သည္ အင္း၀တပ္မ်ားျဖင့္ ဆုတ္ရာ စလင္းျမိဳ ႔သို႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ စလင္းစားမွ ငွက္ျဖင့္ ရွမ္းမင္း ရွိရာကို စာေစ ေလသည္။

စလင္းစား ေစေသာ စာရေသာ္ မုိးညွင္းမင္းသည္ မိမိ၏ သားေတာ္ ၀န္းသုိစား တပ္ ကို စလင္းသုိ႔ ေစလႊတ္ ေလ သည္။ မုိးညွင္းတပ္မ်ား မေရာက္မီ ကေလးေက်းေတာင္ညိဳ သည္ အျပင္းဖ်ားကာ စလင္းတြင္ အနိစၥ ေရာက္ေလသည္။

ကေလးေက်းေတာင္ညိဳ အနိစၥေရာက္ေသာ္ မိဖုရားဘုိ႔မယ္မွ ဟံသာ၀တီသုိ႔ ၀င္ကာ စစ္ကူေခၚမည္ဟု ဆုိ ေလရာ လုိက္ပါလာေသာ ဗုိလ္မွဴ းမွ ဘိသိတ္ခံထားေသာ ဘုရင္မ တစ္ပါးသည္ ထုိသုိ႔ မလုပ္သင့္ စစ္ကို ႏုိင္ေအာင္ တုိက္ျပ မည္ဟု ဆုိကာ မန္းစက္ေတာ္ရာသုိ႔ ခ်ီတက္ျပီး ခံတပ္ေဆာက္ကာ
ေနေလ၏။

ကေလးေက်းေတာင္ညိဳ အနိစၥေရာက္ေၾကာင္း မုိညွင္းမင္းၾကားလွ်င္ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ၀င္ကာ ဘိသိတ္ ခံျပီး "သီရိ ၾတိဘ၀နာဒိတ်ာ ပ၀ရ ပ႑ိတ သုဓမၼရာဇာ" ဘြဲ႔ကိုခံျပီး အင္း၀ေရႊနန္းကို ရွမ္းထံုးစံ၊ ဗမာထံုးစံ ႏွစ္မ်ိဴ းလံုးျဖင့္ က်င္းပကာ သိမ္းပုိက္ေလ၏။ မုိးညွင္း မင္းတရားသည္ ေအဒီ ၁၄၂၆ ေမလတြင္ အင္း၀တြင္ မင္း လုပ္အုပ္ခ်ဴ ပ္ေလသည္။

Share:

No comments:

Post a Comment