ဆင္ျဖဴ ရွင္ သီဟသူ အင္း၀ေနျပည္ေတာ္တြင္ နန္းတက္ျခင္း

အင္း၀တြင္ ဘုရင္မင္းေခါင္ လြန္လွ်င္ သားေတာ္ သီဟသူ သည္ သကၠရာဇ္ ၇၈၄ (ေအဒီ  ၁၄၂၃) တြင္ မင္းျဖစ္ေတာ္ မူေလ၏။ ဆင္ျဖဴ ရွင္ ဘြဲ႔ ခံရျခင္းအေၾကာင္းမွာ ငယ္အထိန္းေတာ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ ေျမတူးစားမွ မူးျမစ္တြင္ ၄ ေတာင္ ျပည့္ ဆင္ေသ တစ္ေကာင္ ေမွ်ာ လာသည္ကို ဆယ္ယူျပီး ဆက္သရာ အမတ္တုိ႔ ေလွ်ာက္ တင္မူ ေၾကာင့္ ဆင္ျဖဴ ရွင္ဘြဲ႔ ခံေလ၏။ သိပ္မၾကာပါ ျပည္စား ေစာေရႊခက္မွ ဆင္ျဖဴ  ဖမ္းမိသျဖင့္ ဘုရင္ ကို ဆက္သရာ အရွင္တစ္စီးကို ပုိင္ေလသည္။

ထုိစဥ္တြင္ ဟံသာ၀တီတြင္လည္း ရာဇာဓိရာဇ္၏ သားေတာ္ ဗညားဓမၼရာဇာ မွ မင္းျပဳေလသည္။ ညီေတာ္ ျဖစ္ေသာ ဗညားရံ ႏွင့္ ဗညားက်န္း မူကား ေနာင္ေတာ္ဘုရင္ကို ပုန္ကန္ျပီး တဂုံကို သိမ္းထား ေလသည္။ ေနာက္ေသာ္ ဗညားရံ နွင့္ ေနာင္ေတာ္ဘုရင္ ၾကည္သာ ျပီး ဘုရင္မွ ဗညားရံကို အိမ္ေရွ့ေပးေလ၏။

ဗညားက်န္းမွာမူ တဂုံတြင္သာ ေနျပီး ပုန္ကန္လ်က္ရွိ၏။ ဗညားက်န္းမွ အမတ္ႏွစ္ေယာက္ကို အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔လႊတ္ျပီး စစ္ကူေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ တင္ေလ၏။ အင္း၀လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူ သျဖင့္ ဘုရင့္အမိန္႔ျဖင့္ အင္း၀စစ္သည္ ႏွစ္ေသာင္း ၊ ေလွအစင္း ၂၀၀ ျဖင့္ စစ္ကူလြတ္ေလသည္။

အင္း၀ စစ္ကူ လည္း ဗညားက်န္းတပ္ႏွင့္ ေပါင္းျပီး ဒလျမိဳ ႔ ကို တုိက္ေလသည္။ ဒလျမိဳ ႔ စား သမိန္ေမာခြင္
ႏွင့္ သမိန္ပြန္စည္တုိ႔ မခံႏုိင္ဘဲ ဒလျမိဳ ႔က် ေလ၏။ ဗညားက်န္းလည္း သမိန္ေမာခြင္ ႏွင့္ သမိန္ပြန္စည္ကို ကြပ္မက္ေလ၏။

ထုိအခါ အင္း၀ တပ္မွဴ းျဖစ္ေသာ ရာဇသၾကၤ ႏွင့္ တုရင္ဗညား တုိ႔သည္ ဒလျမိဳ ႔တြင္းရွိ သေဌးသူၾကြယ္ တုိ႔၏ ေရႊေငြ ရတနာ အားလံုးကို သိမ္းပိုက္ေလ၏။ ျမိဳ ႔ေန မိန္းမ၊ေယာက်ၤား တုိ႔ကိုလည္း ေလွေပၚသုိ႔ သံု႔ ပန္းအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေလ၏။ ထုိအရာကို ဗညားက်န္းျမင္လွ်င္ ေရႊေငြ ရတနာမ်ားကိုေတာ့ ယူပါ သုိ႔ေသာ္ လူကို မယူရဟု တားဆီးေလရာ အခ်င္းမ်ားၾကေလသည္။

ထုိညတြင္းခ်င္း ဗညားက်န္းသည္ လူယံုကို ဟံသာ၀တီေနျပည္ေတာ္ကို လႊတ္ျပီး စစ္ကူလႊတ္ဖုိ႔ ေတာင္းရာ ဟံသာ၀တီဘုရင္လည္း စစ္ကူအမ်ားလႊတ္လာေလသည္။ အင္း၀တပ္မွာမူ ထုိအေၾကာင္းကို မသိဘဲ ျမိဳ ႔ ေန လူမ်ားကို သိမ္းျမဲ သိမ္းေလ၏။

အားလံုး သိမ္းပုိက္ျပီးစီးခ်ိန္တြင္ ဟံသာ၀တီတပ္မ်ားေရာက္လာရာ အင္း၀တပ္မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ျပန္ေလ သည္။ ဗညားက်န္းလည္း ဟံသာ၀တီဘက္မွ ေနျပီး တုိက္သျဖင့္ အင္း၀တပ္ပ်က္ေလ၏။ တပ္မွဴ း ရာဇသၾကၤ လည္း က်ဆံုးေလသည္။ တုရင္ဗညားလည္း ရဲမက္ တစ္၀က္ျဖင့္သာ ကစင့္ကလ်ား ျဖင့္ အင္း၀ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ျပန္ေလသည္။
Share:

No comments:

Post a Comment